Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 46 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 148/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 900/2007 i (WE) nr 1060/2007 w celu wyjaśnienia statusu miejsc przeznaczenia nieobjętych refundacjami wywozowymi na cukier

Data ogłoszenia:2008-02-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 46 POZ 9

21.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 148/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 900/2007 i (WE) nr 1060/2007 w celu wyjaśnienia statusu miejsc przeznaczenia nieobjętych refundacjami wywozowymi na cukier

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 900/2007 i (WE) nr 1060/2007.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 40 ust. 1 lit. g) oraz art. 40 ust. 2 lit. d),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 1 W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 900/2007 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(1)

Artykuł 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 900/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczącego stałego przetargu na ustalenie refundacji wywozowych na cukier biały do końca roku gospodarczego 2007/2008 (2) oraz art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1060/2007 z dnia 14 września 2007 r. otwierającego przetarg stały na odsprzedaż cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, Hiszpanii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji z przeznaczeniem na wywóz (3) otwierają odpowiednio przetargi stałe do wszystkich miejsc przeznaczenia z wyjątkiem Andory, Gibraltaru, Ceuty, Melilli, Stolicy Apostolskiej (Państwa Watykańskiego), Liechtensteinu, gmin Livigno oraz Campione d’Italia, wyspy Helgoland, Grenlandii, Wysp Owczych, obszarów Cypru, nad którymi Rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje faktycznej kontroli, Albanii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii (4), Czarnogóry oraz Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.

„1. Otwiera się stały przetarg w celu określenia refundacji wywozowych na cukier biały, podlegający kodowi CN 1701 99 10, do wszystkich miejsc przeznaczenia, z wyjątkiem:

a) krajów trzecich: Andory, Lichtensteinu, Stolicy Apostolskiej (Państwa Watykańskiego), Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii (*), Czarnogóry, Albanii oraz Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii;

(2)

Aby zapobiec niewłaściwej interpretacji statusu tych wyłączonych miejsc przeznaczenia, należy dokonać rozróżnienia między krajami trzecimi, terytoriami państw członkowskich UE niestanowiącymi części obszaru celnego Wspólnoty oraz terytoriami europejskimi, za których stosunki zewnętrzne odpowiedzialne jest państwo członkowskie i które nie stanowią części obszaru celnego Wspólnoty.

b) terytoriów państw członkowskich UE niestanowiących części obszaru celnego Wspólnoty: Wysp Owczych, Grenlandii, Gibraltaru, wyspy Helgoland, Ceuty, Melilli, gmin Livigno i Campione d’Italia oraz obszarów Republiki Cypryjskiej, nad którymi Rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje faktycznej kontroli;

c) terytoriów europejskich, za których stosunki zewnętrzne odpowiedzialne jest państwo członkowskie i które nie stanowią części obszaru celnego Wspólnoty, tj. Gibraltaru.

(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1260/2007 (Dz.U. L 283 z 27.10.2007, s. 1). (2) Dz.U. L 196 z 28.7.2007, s. 26. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1298/2007 (Dz.U. L 289 z 7.11.2007, s. 3). 3) Dz.U. L 242 z 15.9.2007, s. 8. Rozporządzenie zmienione rozpo( rządzeniem (WE) nr 1476/2007 (Dz.U. L 329 z 14.12.2007, s. 17). (4) W tym Kosowa, pod auspicjami ONZ, zgodnie z rezolucją 1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 10 czerwca 1999 r.

Podczas trwania stałego przetargu, o którym mowa w akapicie pierwszym, prowadzone są przetargi częściowe. ___________ (*) W tym Kosowa, pod auspicjami ONZ, zgodnie z rezolucją 1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 10 czerwca 1999 r.”.

L 46/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.2.2008

Artykuł 2 W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1060/2007 trzeci akapit otrzymuje brzmienie: „Miejsca przeznaczenia, o których mowa w akapicie pierwszym, to: a) kraje trzecie: Andora, Liechtenstein, Stolica Apostolska (Państwo Watykańskie), Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia (*), Czarnogóra, Albania oraz Była Jugosłowiańska Republika Macedonii; b) terytoria państw członkowskich UE, które nie stanowią części obszaru celnego Wspólnoty: Wyspy Owcze, Grenlandia, wyspa Helgoland, Ceuta, Melilla, gminy Livigno

i Campione d’Italia oraz obszary Republiki Cypryjskiej, nad którymi Rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje faktycznej kontroli;

c) terytoria europejskie, za których stosunki zewnętrzne odpowiedzialne jest państwo członkowskie i które nie stanowią części obszaru celnego Wspólnoty: Gibraltar. ___________ (*) W tym Kosowo, pod auspicjami ONZ, zgodnie z rezolucją 1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 10 czerwca 1999 r.”. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lutego 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 46 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L46 - 50 z 200821.2.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiającego zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007–2013) (  Dz.U. L 391 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L46 - 41 z 200821.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 września 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 54/2006 (ex N 276/2006) planowanej przez Polskę na rzecz Bison Bial SA (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4145) (1)

 • Dz. U. L46 - 38 z 200821.2.2008

  Protokół zmieniający Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony

 • Dz. U. L46 - 37 z 200821.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Chińską Republiką Ludową, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

 • Dz. U. L46 - 25 z 200821.2.2008

  Umowa o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony

 • Dz. U. L46 - 23 z 200821.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a rządem Chińskiej Republiki Ludowej z drugiej strony

 • Dz. U. L46 - 11 z 200821.2.2008

  Dyrektywa Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotycząca podatków pośrednich od gromadzenia kapitału

 • Dz. U. L46 - 7 z 200821.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 147/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L46 - 1 z 200821.2.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 146/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.