Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 48 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 156/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 109/2007 w zakresie minimalnej zawartości dodatku paszowego – soli sodowej monenzyny (Coxidin) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 48 POZ 14

L 48/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.2.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 156/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 109/2007 w zakresie minimalnej zawartości dodatku paszowego – soli sodowej monenzyny (Coxidin)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

malnej zawartości dodatku w odniesieniu do jego stosowania dla indyków.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(5) (1)

W opinii przyjętej dnia 18 września 2007 r. Urząd zaproponował obniżenie minimalnej zawartości dodatku dla indyków z 90 mg do 60 mg na kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej, ponieważ taka zawartość może być uznana za skuteczną przy zwalczaniu kokcydiozy (3). W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 109/2007. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003 udzielono pod pewnymi warunkami zezwolenia na dodatek – sól sodową monenzyny (Coxidin). Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 109/2007 (2) udzielono zezwolenia na stosowanie tego dodatku dla kurcząt przeznaczonych na tucz (kurcząt rzeźnych) oraz indyków na okres dziesięciu lat. Zezwolenie to zostało powiązane z posiadaczem zezwolenia na wprowadzanie tego dodatku do obrotu. Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 pozwala na zmianę zezwolenia na dany dodatek na wniosek posiadacza zezwolenia, po uzyskaniu opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”). Posiadacz zezwolenia dotyczącego dodatku paszowego – soli sodowej monenzyny (Coxidin) złożył wniosek o zmianę warunków zezwolenia poprzez obniżenie mini-

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł 1 Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 109/2007 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 lutego 2008 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, s. 8). (2) Dz.U. L 31 z 6.2.2007, s. 6.

(3) Opinia Panelu Naukowego ds. Dodatków Paszowych oraz Środków lub Substancji Wykorzystywanych w Paszach dla Zwierząt, dotycząca skuteczności produktu Coxidin 25 % (soli sodowej monenzyny) jako dodatku paszowego dla indyków. Przyjęta w dniu 18 września 2007 r. Dziennik EFSA (2007) 545, s. 1–13.

22.2.2008

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK

Minimalna zawartość Gatunek lub Maksykategoria malny wiek mg substancji czynnej/kg zwierzęcia mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 % Inne przepisy Data ważności zezwolenia Maksymalna zawartość

PL

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek (Nazwa handlowa)

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Tymczasowe najwyższe dopuszczal-ne poziomy pozostałości (NDP) w odpowiednich środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Kokcydiostatyki i histomonostatyki Kurczęta rzeźne Indyki 2. Dodatek jest włączany do mieszanek paszowych w postaci premiksu. 16 tygodni 60 100 — 100 125 1. Stosowanie zabronione przez co najmniej trzy dni przed ubojem. 6.2.2017

5 1 701

Huvepharma NV Belgia

Sól sodowa monenzyny

Substancja czynna:

(Coxidin)

C36H61O11Na

Sól sodowa polieteru kwasu monokarboksylowego wytwarzana przez Streptomyces cinnamonensis, 28682, LMG S-19095, w postaci proszku. 3. Najwyższa dopuszczalna dawka soli sodowej monenzyny w mieszankach paszowych uzupełniających: — 625 mg/kg dla kurcząt rzeźnych; — 500 mg/kg dla indyków 4. Soli sodowej monenzyny nie należy mieszać z innymi kokcydiostatykami. 5. Wskazanie w instrukcji użycia:

25 μg soli sodowej monenzyny/kg mokrej masy skóry + tłuszcz 8 μg soli sodowej monenzyny/kg mokrej masy wątroby, nerek i mięśni

Skład czynnika:

Monenzyna A: nie mniej niż 90 %;

Monenzyna A + B: nie mniej niż 95 %

Monenzyna C: 0,2–0,3 %

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Skład dodatku:

Sól sodowa monenzyny, substancja techniczna odpowiadająca działaniu monenzyny: 25 %

Perlit: 15–20 %

Otręby zbożowe: 55–60 %

Metoda analityczna (1)

»Niebezpieczne dla koniowatych. Dodatek paszowy zawiera jonofor: unikać jednoczesnego podawania z tiamuliną i obserwować, czy nie występują negatywne skutki uboczne przy równoczesnym stosowaniu innych środków leczniczych«. 6. Używać odpowiedniej odzieży ochronnej, rękawic i ochrony oczu/twarzy. W przypadku niewystarczającej wentylacji w pomieszczeniu używać odpowiedniego sprzętu do oddychania.

Metoda określenia substancji czynnej: wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) z derywatyzacją pokolumnową i detekcją UV (λ=520 nm).

L 48/15

(1) Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem wspólnotowego laboratorium referencyjnego: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 48 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L48 - 89 z 200822.2.2008

  Protokół o sprostowaniu do Umowy zmieniającej Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, oraz do Aktu końcowego, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. podpisaną w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (  Dz.U. L 209 z 11.8.2005)

 • Dz. U. L48 - 88 z 200822.2.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1995/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (  Dz.U. L 390 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L48 - 82 z 200822.2.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającego Europejski fundusz dostosowania do globalizacji (  Dz.U. L 406 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L48 - 78 z 200822.2.2008

  Regulamin nr 101 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodów osobowych wyposażonych w silnik spalania wewnętrznego lub w hybrydowy elektryczny układ napędowy w zakresie pomiaru emisji dwutlenku węgla i zużycia paliwa i/lub pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną oraz pojazdów kategorii M1 i N1 wyposażonych w elektryczny układ napędowy w zakresie pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną

 • Dz. U. L48 - 77 z 200822.2.2008

  Regulamin nr 24 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące: I. Homologacji silników wysokoprężnych w odniesieniu do emisji widocznych zanieczyszczeń – II. Homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji silników wysokoprężnych homologowanego typu – III. Homologacji pojazdów silnikowych wyposażonych w silniki wysokoprężne w odniesieniu do emisji widocznych zanieczyszczeń z silnika – IV. Pomiaru mocy silników wysokoprężnych

 • Dz. U. L48 - 71 z 200822.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. – Pomoc państwa C 38/2006 (ex NN 93/2005) – Program poprawy warunków w przedsiębiorstwach rybnych wdrożony w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5397) (1)

 • Dz. U. L48 - 65 z 200822.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. – Pomoc państwa C 37/2006 (ex NN 91/2005) – Program modernizacji statków rybackich wdrożony przez Zjednoczone Królestwo (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5395) (1)

 • Dz. U. L48 - 64 z 200822.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie mianowania członka i dwóch zastępców członków Komitetu Regionów z Hiszpanii

 • Dz. U. L48 - 46 z 200822.2.2008

  Protokół ustalający wielkości dopuszczalne połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wybrzeża Kości Słoniowej na okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

 • Dz. U. L48 - 41 z 200822.2.2008

  Umowa o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej a Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L48 - 39 z 200822.2.2008

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania Protokołu ustalającego wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej dotyczącej połowów w obszarach połowowych Wybrzeża Kości Słoniowej na okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

 • Dz. U. L48 - 37 z 200822.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Protokołu ustalającego wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej dotyczącej połowów w obszarach połowowych Wybrzeża Kości Słoniowej na okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

 • Dz. U. L48 - 31 z 200822.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego zmian w Protokole ustalającym, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli

 • Dz. U. L48 - 29 z 200822.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 161/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L48 - 27 z 200822.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 160/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Pane di Matera (ChOG), Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino (ChNP))

 • Dz. U. L48 - 19 z 200822.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 159/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 800/1999 oraz (WE) nr 2090/2002 w odniesieniu do kontroli bezpośrednich przeprowadzanych przy wywozie produktów rolnych kwalifikujących się do objęcia refundacjami

 • Dz. U. L48 - 17 z 200822.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 158/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Salate von der Insel Reichenau (ChOG), Gurken von der Insel Reichenau (ChOG), Feldsalat von der Insel Reichenau (ChOG), Tomaten von der Insel Reichenau (ChOG))

 • Dz. U. L48 - 16 z 200822.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 157/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. określające pomoc, o której mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1255/1999, w odniesieniu do prywatnego składowania masła

 • Dz. U. L48 - 12 z 200822.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 155/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L48 - 9 z 200822.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 154/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L48 - 7 z 200822.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 153/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

 • Dz. U. L48 - 6 z 200822.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L48 - 4 z 200822.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 151/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L48 - 1 z 200822.2.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 150/2008 z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniające zakres środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem (WE) nr 130/2006 na przywóz kwasu winowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.