Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie finansowania ad hoc holenderskich nadawców wypełniających misję służby publicznej C 2/2004 (ex NN 170/2003) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2084) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 11

Strona 11 z 29

(25) Patrz przypis 1.

na poziomie 110 milionów EUR nie występuje, tak jak uznała Komisja. Po pierwsze, nadawcy publiczni i rząd stosują różne systemy rachunkowości. Rząd za podstawę swego systemu rachunkowości przyjmuje wpływy gotówkowe, natomiast nadawcy publiczni prowadzą rachunkowość w oparciu o koszty i przychody, które są księgowane w chwili realizacji transakcji. Stąd wynikają różnice. Ponadto, przychody funduszu FOR są, zdaniem nadawców publicznych, przeznaczone na określone, przyszłościowe cele. Co więcej, twierdzą oni, że nadmierne finansowanie


(26) Sprawa C-280/00, Altmark Trans Rec. z 2003 r. I-7747.

22.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 49/9

nie może prowadzić do zakłócenia konkurencji na innych rynkach, ponieważ te środki mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie kosztów działań podejmowanych w ramach misji służby publicznej.

(70) ACT stwierdziło, że STER przejawia zachowania antykon-

zarządzanie. Zdaniem VECAI jest to ukryta opłata za prawa do własności intelektualnej.

5. UWAGI WŁADZ HOLENDERSKICH (28)

kurencyjne, zaniżając ceny na rynku reklam. To stowarzyszenie uważa, że ponieważ łączny roczny czas reklamowy nadawców publicznych jest bardziej ograniczony niż czas nadawców komercyjnych, STER powinna stosować wyższe ceny niż operatorzy komercyjni.

(71) SBS Broadcasting potwierdził, że ceny na holenderskim

(75) Władze holenderskie twierdzą, że założenie przyjęte przez

rynku telewizyjnego czasu reklamowego są ustalane na podstawie punktów ratingowych brutto (Gross Rating Point – GRP) dla kategorii wiekowej 20–49. Niemniej jednak, ponieważ publiczni nadawcy przyciągają większe grono widzów spoza tej kategorii niż nadawcy komercyjni, reklamodawcy byliby skłonni wnosić dodatkowe opłaty za GRP 20–49. Dlatego też porównanie z GRP 20–49 nie będzie odzwierciedleniem rzeczywistej ekonomicznej wartości produktu. Co więcej, SBS podkreślił, że dla GRP w kategorii wiekowej powyżej 13 lat publiczni nadawcy ustalali niższe ceny niż nadawcy komercyjni. Na poparcie swoich uwag SBS przedstawił przegląd średnich cen brutto dla GRP w kategorii wiekowej powyżej 13 lat dla różnych kanałów w czasie największej oglądalności, w latach 1995– 2004 i w układzie miesięcznym w 2003 r. i 2004 r., z którego wynika, że ceny publicznych nadawców są niższe od stosowanych przez większość nadawców komercyjnych.

(72) Według CLT-UFA, NOS RTV zapłacił zbyt wysokie ceny za

Komisję, zgodnie z którym odpowiednie środki nie wchodzą w zakres regularnego, rocznego finansowania działalności nadawców publicznych jako część funduszy państwowych jest błędne. System finansowania, który jest objęty badaniem wynika z mechanizmu regularnego finansowania i był integralną częścią planowania budżetu, w efekcie którego dokonywano płatności na rzecz nadawców publicznych. Zdaniem tych władz, fundusz FOR, fundusze wyrównawcze, fundusz CoBo oraz wpłaty na rzecz NOB wchodzą w zakres mechanizmu regularnego, rocznego finansowania.

(76) Władze holenderskie zwróciły również uwagę Komisji, że

w swojej ocenie powinna ona uwzględnić szczególny kontekst, w którym działają nadawcy wypełniający misję służby publicznej. Władze wystąpiły z wnioskiem do Komisji by rozważyła zastosowanie protokółu amsterdamskiego. W razie konieczności, przedmiot procedury, o której mowa powinien być zakwalifikowany jako pomoc zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 86 ust. 2 Traktatu WE tak, jak w kontekście zasad ustanowionych w protokóle amsterdamskim.

(77) Kwota wstępnie ustalona przez Komisję jako domniemana

prawa do transmisji rozgrywek piłki nożnej. Te ceny znacznie przewyższały ceny rynkowe. CLT-UFA przedstawił stosowane przez nich modele kalkulacji (27) w celu zilustrowania sposobu wyliczenia cen za prawa do transmisji rozgrywek piłki nożnej, na podstawie których CLT-UFA doszedł do wniosku, że oferty cenowe złożone przez NOS RTV za prawa do transmisji meczów ligi mistrzów w 2002 r. były znacznie wyższe od proponowanych przez CLT-UFA. ACT i CLT-UFA uznali ponadto, że Komisja nie powinna dojść do wniosku, że nie ma wystarczających dowodów świadczących o przepłacaniu praw do transmisji rozgrywek piłki nożnej na podstawie jednego przykładu, w którym operator komercyjny mógł przelicytować ofertę.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L49 - 25 z 200822.2.2008

    Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2007 r. –Pomoc państwa C 10/06 (ex N555/05) – Cyprus Airways Public Ltd – Plan restrukturyzacji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 300) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.