Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie finansowania ad hoc holenderskich nadawców wypełniających misję służby publicznej C 2/2004 (ex NN 170/2003) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2084) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 12

Strona 12 z 29

(73) Stowarzyszenie operatorów sieci kablowych – VECAI –

wartość nadmiernej kompensacji jest błędna. Została ona wyliczona na podstawie źródeł pochodzenia funduszy, które były błędnie zakwalifikowane jako środki rezerwowe. Ponieważ sposób wykorzystania tych funduszy jest z góry określony i podlega kontroli nie może być mowy o nadmiernej kompensacji. Ponadto, władze twierdzą, że jeżeli przedmiotowe środki mają zostać uznane za pomoc państwa, taką pomoc należy traktować jako istniejącą pomoc państwa w rozumieniu art. 88 Traktatu WE.


(78) Władze holenderskie podkreślają, że księgi rachunkowe

stowarzyszeń indywidualnych nadawców publicznych zawsze podlegały zatwierdzeniu przez niezależnego księgowego.

(79) Władze holenderskie uważają, że relacje sportowe doty-

podkreśliło dwie kwestie. Po pierwsze uważa ono, że operatorzy sieci kablowych, na których ciąży obowiązek „must carry” powinni mieć możliwość żądania zapłaty od odpowiednich nadawców. Z uwagi na obowiązek „must carry”, publiczni nadawcy nie wnosili opłat za transmisję sygnału za pośrednictwem sieci kablowych.

(74) Po drugie, VECAI stwierdziło, że operatorzy sieci kablo-

wych w rzeczywistości wnoszą opłaty na rzecz właściwych organizacji zarządzających w imieniu NOS RTV, ale NOS RTV i rząd holenderski traktują je jako opłaty za

(27) Ten model kalkulacji uwzględnia wiele czynników składających się na potencjalny przychód z tytułu praw do transmisji wydarzeń sportowych: spodziewany wzrost wydatków na całym rynku telewizyjnym oraz prognozy dotyczące potencjalnych wpływów z reklam po spotkaniach z reklamodawcami; wpływ nadawania relacji z wydarzeń sportowych na udział nadawcy komercyjnego w rynku (kwestie pozycji strategicznej); liczbę holenderskich klubów (uczestniczących imprezach w sportowych o zasięgu międzynarodowym, takich jak liga mistrzów).

czące popularnych i mniej popularnych dyscyplin mieszczą się w definicji głównych zadań nadawców publicznych. Władze holenderskie uważają, że ustalając warunki swojej oferty dotyczącej praw do transmisji, publiczni nadawcy nie zapłacili zawyżonej kwoty, w stosunku do tej, która była konieczna, by zapewnić sobie nabycie ważnych praw w związku z wypełnianiem misji służby publicznej i tworzeniem całości programu.

(80) Władze ponownie podkreślają, że misja służby publicznej

NOB jest integralną częścią systemu publicznego nadawania. To, że od nadawców publicznych nie pobiera się opłat za usługi świadczone przez NOB wcale nie oznacza, że udziela się pomocy nadawcom wypełniającym misję służby publicznej.

(28) Podsumowanie odpowiedzi władz holenderskich na decyzję o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego z dnia 30 kwietnia 2004 r.

L 49/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.2.2008

(81) Władze

holenderskie twierdzą, że skoro operatorzy komercyjni również nie żądają opłat z tytułu praw autorskich od operatorów sieci kablowych, można powiedzieć, że NOS RTV działa jak normalny podmiot rynkowy w warunkach tego szczególnego rynku. III. OCENA ŚRODKÓW NA PODSTAWIE ZASAD POMOCY PAŃSTWA

ISTNIENIE POMOCY W ROZUMIENIU ART. 87 UST. 1 TRAKTATU WE

indywidualnym nadawcom. Jest to transfer z zasobów państwa, który, co więcej, można uznać za dokonywany przez państwo (29).

(87) W okresie objętym postępowaniem wyjaśniającym nadawcy

publiczni otrzymali z funduszu FOR kwotę 191,2 mln EUR oraz kwotę [...] mln EUR z funduszy wyrównawczych. Płatności z funduszu CoBo

6.

(88) Płatności dokonywane z funduszu CoBo uważa się za

(82) Artykuł 87 ust. 1 traktatu określa następujące kryteria

istnienia pomocy. Po pierwsze, interwencja musi pochodzić od państwa lub być przyznawana przy użyciu zasobów państwowych. Po drugie, musi stawiać beneficjenta pomocy w uprzywilejowanej sytuacji. Po trzecie, musi zakłócać lub grozić zakłóceniem konkurencji. Po czwarte, interwencja musi wpływać na wymianę handlową między państwami członkowskimi. 6.1. Istnienie zasobów państwowych

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L49 - 25 z 200822.2.2008

    Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2007 r. –Pomoc państwa C 10/06 (ex N555/05) – Cyprus Airways Public Ltd – Plan restrukturyzacji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 300) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.