Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie finansowania ad hoc holenderskich nadawców wypełniających misję służby publicznej C 2/2004 (ex NN 170/2003) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2084) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 15

Strona 15 z 29

(99) W związku z tym, Komisja uważa, że nie wszystkie

warunki określone w wyroku w sprawie Altmark zostały spełnione w niniejszej sprawie. 6.3. Zakłócenie konkurencji

(100) Korzyści dla holenderskich nadawców wypełniających

misję służby publicznej wynikające z finansowania ad hoc, transferów do funduszu CoBo i nieodpłatnego udostępniania urządzeń technicznych nie są dostępne dla żadnego innego przedsiębiorstwa znajdującego się w porównywalnej sytuacji. Biorąc pod uwagę, że do zakłócenia konkurencji dochodzi ilekroć pomoc państwa przyczynia się do wzmocnienia konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa będącego jej beneficjentem w porównaniu do jego konkurentów, te korzyści mogą spowodować zakłócenie konkurencji między nadawcami publicznymi a innymi przedsiębiorstwami (33). 6.4. Wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi


(101) Jeżeli pomoc państwa przyczynia się do wzmocnienia

pozycji przedsiębiorstwa w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami konkurującymi w handlu wewnątrz Wspól(33) Zob. sprawa 730/79, Philip Morris Rec. z 1980 r., str. 2671, pkt 11.

(31) Por. sprawa C-126/01, Rec.. z 2003 r. str. I-13769 GEMO, pkt 44. (32) Por. sprawa C-280/00, Altmark Trans op. cit., pkt 95.

L 49/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.2.2008

noty, należy uznać, że pomoc ma wpływ na te przedsiębiorstwa (34), nawet jeżeli podmiot będący beneficjentem pomocy sam nie angażuje się w działalność wywozową (35). Podobnie, jeżeli państwo członkowskie przyznaje pomoc przedsiębiorstwom działającym w sektorach usług i dystrybucji, przedsiębiorstwa będące jej beneficjentami wcale nie muszą same prowadzić swojej działalności poza terytorium państwa członkowskiego, by pomoc miała wpływ na wymianę handlową we Wspólnocie (36).

(102) Zgodnie z tym orzecznictwem, w komunikacie Komisji

87 ust. 1 Traktatu WE. Natomiast korzyści wynikające z nieodpłatnego dostępu do sieci kablowej nie obejmują transferu zasobów państwowych i nie stanowią pomocy państwa.

7. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW JAKO „NOWEJ” POMOCY

(106) Zgodnie z art. 1 lit. b) rozporządzenia Rady nr 659/99

w sprawie udzielania pomocy państwa dla radiofonii i telewizji publicznej (zwanym dalej komunikatem w sprawie radiofonii i telewizji) (37) wyjaśnia się, że: „Zatem można ogólnie przyjąć, że finansowanie przez państwo nadawców publicznych wpływa na obrót handlowy między państwami członkowskimi. Taka sytuacja ma miejsce przy nabywaniu i sprzedaży praw do programów, co często odbywa się w obrocie międzynarodowym. Również reklama, w przypadku nadawców publicznych, którzy mają zezwolenie na sprzedaż czasu reklamowego, ma oddziaływanie transgraniczne, zwłaszcza na obszarach jednorodnych pod względem językowym, choć rozdzielonych granicami państwowymi. Ponadto struktura własnościowa nadawców komercyjnych może obejmować akcjonariuszy lub udziałowców z kilku państw członkowskich (38)”.

(103) W rozpatrywanej sprawie, holenderscy nadawcy publiczni

ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (39) „istniejąca pomoc oznacza (między innymi):

„(i)

…, każdą pomoc, jaka istniała przed wejściem w życie traktatu w odpowiednich państwach członkowskich, to znaczy programy pomocowe i pomoc indywidualną, jakie zostały wprowadzone w życie przed i nadal stosowane po wejściu w życie traktatu.”

(107) Zgodnie z powyższym, można dokonać rozróżnienia

między rocznymi płatnościami, które nie są przedmiotem niniejszej decyzji a przelewami ad hoc. 7.1. Roczne płatności

(108) Rocznych płatności dokonuje się na podstawie art. 110

sami prowadzą działalność na rynku międzynarodowym: za pośrednictwem Europejskiej Unii Nadawców wymieniają oni programy telewizyjne i uczestniczą w systemie Eurowizji. Ponadto, ich programy są nadawane w Belgii i w Niemczech. Co więcej, holenderscy nadawcy publiczni konkurują bezpośrednio z nadawcami komercyjnymi, którzy działają na międzynarodowym rynku nadawczym i których struktury własnościowe mają charakter międzynarodowy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L49 - 25 z 200822.2.2008

    Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2007 r. –Pomoc państwa C 10/06 (ex N555/05) – Cyprus Airways Public Ltd – Plan restrukturyzacji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 300) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.