Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie finansowania ad hoc holenderskich nadawców wypełniających misję służby publicznej C 2/2004 (ex NN 170/2003) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2084) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 16

Strona 16 z 29

(104) Dlatego też Komisja stwierdza, że finansowanie ad hoc,

ustawy o mediach, który stanowi, że „podmioty, którym przyznano czas antenowy są uprawnione do otrzymywania środków z ogólnego budżetu”. Poziom finansowania i dostępność funduszy zostały określone w tej samej ustawie. Ten system finansowania istniał przed wejściem w życie traktatu i kwalifikuje się jako istniejąca pomoc, co zostało potwierdzone przez Komisję w toku postępowania E-5/2005 (40). 7.2. Przelewy ad hoc


środki przekazywane na fundusz CoBo oraz nieodpłatne udostępnianie urządzeń technicznych ma wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE. 6.5. Wniosek

(109) Tak zwane przelewy ad hoc charakteryzują się wieloma

cechami, które pozwalają odróżnić je od regularnych rocznych płatności i świadczą o tym, że nie można ich zakwalifikować jako istniejącej pomocy: — Podstawa prawna tych płatności została ustanowiona po wejściu w życie traktatu. Dopiero w 1996 r. państwo wprowadziło, za pośrednictwem funduszy wyrównawczych, możliwość pokrywania części wydatków ponoszonych przez publicznych nadawców w razie nadmiernego wzrostu cen praw do programów. Przed 1996 r., taka możliwość pokrywania części wydatków ponoszonych przez publicznych nadawców nie istniała. Podobnie, poprawka do ustawy o mediach, która umożliwia dokonywanie przelewów ad hoc z funduszu FOR na rzecz indywidualnych nadawców została wprowadzona w 1998 r. W wypadku wpłat wnoszonych przez państwo do funduszu CoBo, dopiero w 1994 r. podjęło decyzję o ich przekazywaniu.

(105) Ponieważ wszystkie kryteria ustanowione w art. 87 ust. 1

Traktatu WE zostały spełnione, a warunki określone przez Trybunał Sprawiedliwości w wyroku w sprawie Altmark nie zostały spełnione w całości, Komisja stwierdza, że finansowanie ad hoc (finansowanie z funduszu FOR i funduszy wyrównawczych), środki przekazane za pośrednictwem funduszu CoBo i nieodpłatne udostępnianie usług i urządzeń technicznych holenderskim nadawcom publicznym kwalifikuje się jako pomoc państwa w rozumieniu art.

(34) Zob. sprawa 730/79 Philip Morris op. cit., pkt 11 i sprawa 259/85, Republika Włoska przeciwko Komisji Rec. z 1987 r., str. 4393, pkt 24. (35) Sprawa C-75/97 Belgia przeciwko Komisji (Maribel bis/ter) Rec. z 1999 r., str. I-3671, pkt 45. (36) Sprawa C-310/99, Włochy przeciwko Komisji, Rec. z 2002 r., str. I02289, pkt 66. (37) Dz.U. C 320 z 15 listopada 2001, str. 11.

(38) Patrz komunikat w sprawie radiofonii i telewizji, pkt 18.

(39) Dz.U. L 83 z 27 marca 1999 r. Rozporządzenie zmieniono Traktatem o przystąpieniu z 2003 r. (40) Pełna ocena znajduje się w piśmie Komisji do władz holenderskich, o którym mowa w art. 17, E-5/2005 z dnia 3 marca 2005 r.

22.2.2008 —

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 49/13

Rzeczywiste płatności były dokonywane począwszy od 1994 r. Dokładniej, płatności z funduszu CoBo przekazywano począwszy od 1994 r., z funduszy wyrównawczych – od 1996 r. i z funduszu FOR, począwszy od 1999 r. W przeciwieństwie do regularnych rocznych płatności, przelewy ad hoc nie mogą być zakwalifikowane jako płatności, do których są uprawnieni nadawcy wypełniający misję służby publicznej. Przekazywanie funduszy ad hoc nie jest więc procesem automatycznym (41). Wypłat tych środków dokonuje się na wniosek indywidualnych nadawców wypełniających misję służby publicznej i przyznaje się je na podstawie odrębnej i konkretnej decyzji ministra kultury, podjętej na mocy art. 106a ustawy o mediach. Na przykład w wypadku funduszu FOR, minister podejmuje decyzję, uwzględniając poziom funduszu FOR, i w zależności od niego postanawia, czy środki pieniężne powinny być przekazane z funduszu AOR do funduszu FOR. A zatem, to PO w dalszej kolejności dysponuje środkami, na podstawie zasad określonych w protokołach.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L49 - 25 z 200822.2.2008

    Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2007 r. –Pomoc państwa C 10/06 (ex N555/05) – Cyprus Airways Public Ltd – Plan restrukturyzacji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 300) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.