Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie finansowania ad hoc holenderskich nadawców wypełniających misję służby publicznej C 2/2004 (ex NN 170/2003) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2084) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 17

Strona 17 z 29

Warunki, na jakich można dokonywać transferów zostały określone w tak zwanych „Protokołach dotyczących transferów” ustanowionych w 1999 r. i w 2002 r. W odniesieniu do funduszu CoBo, państwo określa niektóre warunki wpłat do funduszy i wypłat z funduszu, które sięgają wstecz tylko do 1994 r. I wreszcie, jak podano w 2.3.3, przyznaje się finansowanie na specjalne cele. Te środki przeznacza się na przykład na zachęcanie nadawców do produkcji lepszych programów, niwelowanie wahań w wysokości przychodów z reklam, a także na wyrównanie kosztów z tytułu wzrostu cen za prawa do transmisji imprez sportowych oraz stymulowanie koprodukcji nadawców belgijskich i niemieckich. 7.3. Nieodpłatne korzystanie z urządzeń technicznych


wyrównawczych), wypłaty z funduszu CoBo i nieodpłatne udostępnianie urządzeń technicznych należy uznać raczej za nową pomoc niż za pomoc istniejącą.

8. ZGODNOŚĆ POMOCY NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 2 TRAKTATU WE

(112) Jak wynika z charakterystyki środków, jedyną możliwą

podstawą oceny ich zgodności jest art. 86 ust. 2 Traktatu WE, który mówi: „Przedsiębiorstwa zobowiązane do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym (…) podlegają normom niniejszego traktatu, zwłaszcza regułom konkurencji, w granicach, w jakich ich stosowanie nie stanowi prawnej lub faktycznej przeszkody w wykonywaniu poszczególnych zadań im powierzonych. Rozwój handlu nie może być naruszony w sposób pozostający w sprzeczności z interesem Wspólnoty”.

(113) Trybunał Sprawiedliwości zawsze stoi na stanowisku, że

art. 86 ust. 2 Traktatu WE może stanowić podstawę odstępstwa od zakazu udzielania pomocy państwa przedsiębiorstwom, którym zostało powierzone zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym. Wyrok Trybunału w sprawie Altmark wyraźnie potwierdził, że pomoc państwa, która kompensuje koszty poniesione przez przedsiębiorstwo z tytułu zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym można uznać za zgodną ze wspólnym rynkiem, jeżeli spełnia ona warunki ustanowione w art. 86 ust. 2 WE (42).

(114) Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości (43),

art. 86 ust. 2 Traktatu WE stanowi odstępstwo, które należy odpowiednio interpretować. Trybunał wyjaśnił, że aby środek kwalifikował się do zastosowania takiego odstępstwa, muszą być spełnione wszystkie następujące warunki: — Usługi, o których mowa muszą być usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym i jako takie muszą być precyzyjnie określone przez państwo członkowskie. Przedsiębiorstwu, o którym mowa zarządzanie tymi usługami musi zostać wyraźnie powierzone przez państwo członkowskie. Stosowanie reguł konkurencji ustanowionych w traktacie musi stanowić prawną lub faktyczną przeszkodę w wykonywaniu konkretnych powierzonych zadań, a odstępstwo od stosowania tych reguł nie może mieć wpływu na rozwój handlu w zakresie sprzecznym z interesem Wspólnoty.

(110) Od wejścia w życie „Ustawy o mediach z 1987 r.”, nadawcy

wypełniający misję służby publicznej korzystają z nieodpłatnego dostępu do urządzeń technicznych, który zapewnia im NOB. Począwszy od 1987r., NOB zaczęła udostępniać urządzenia nadawcom publicznym, podczas gdy początkowo były one udostępniane przez NOS. NOB powierzono świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym i udostępnia ona nieodpłatnie urządzenia poszczególnym nadawcom wypełniającym misję służby publicznej, a płatności otrzymuje bezpośrednio od państwa. Ten środek może być zatem również uznany za nową pomoc. 7.4. Wnioski w sprawie kwalifikacji środków jako „nowej pomocy”

(115) Komunikat Komisji w sprawie radiofonii i telewizji określa

zasady i metody, które Komisja zamierza stosować w celu zapewnienia, że wymienione powyżej warunki są spełnione. W związku z tym musi ona zatem zbadać, czy: — działania holenderskich nadawców publicznych w zakresie nadawania zostały wyraźnie i precyzyjnie określone przez władze holenderskie jako usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (definicja)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L49 - 25 z 200822.2.2008

    Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2007 r. –Pomoc państwa C 10/06 (ex N555/05) – Cyprus Airways Public Ltd – Plan restrukturyzacji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 300) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.