Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie finansowania ad hoc holenderskich nadawców wypełniających misję służby publicznej C 2/2004 (ex NN 170/2003) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2084) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 21

Strona 21 z 29

Jedynie przychody z tytułu „niezależnych” działań komercyjnych nie muszą być uwzględniane przy określaniu kosztów tej misji. Są to działania, które nie korzystają bezpośrednio ani pośrednio – na przykład w formie tańszych materiałów do produkcji – z funduszy państwa albo z tytułu których zapłacono kwotę odpowiadającą pełnej wartość takich materiałów, wspólną dla obu rodzajów działań, albo wynikiem działań wchodzących w zakres misji służby publicznej.


(50) Z danych liczbowych dostarczonych przez władze holenderskie wynika, że w okresie objętym badaniem działania o charakterze komercyjnym realizowane przez nadawców wypełniających misje publiczną, ogólnie rzecz biorąc są źródłem zysków. (51) Por. komunikat w sprawie radiofonii i telewizji, pkt 55 i 56.

L 49/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.2.2008

(134) Jak już stwierdzono, ani koncepcja „niezależnych” działań

nie istnieje w holenderskim systemie publicznego nadawania, ani nie dokonuje się pełnej i jednoznacznej alokacji zasobów na różne formy działalności nadawców. Ponadto, ustawa o mediach stanowi, że przychody netto z tytułu realizacji zadań głównych i pobocznych (52), działań pobocznych i działań stowarzyszeniowych (53) muszą być wykorzystane na finansowanie misji służby publicznej (54).

(135) W związku z tym, koszty netto działań podejmowanych

korzyści z tytułu usług technicznych mogą być traktowane jako kompensacja kosztów, które w przeciwnym razie trzeba byłoby sfinansować. Wobec tego, konieczność ponoszenia omawianych kosztów przyczyniłaby się do zwiększenia o taką samą kwotę kosztów misji służby publicznej, powierzonej holenderskim nadawcom publicznym. Uwzględnienie tych kosztów nie miałoby więc wpływu na zmianę ostatecznego wyniku netto (56). 8.4. Decyzja o wszczęciu postępowania i okres objęty postępowaniem wyjaśniającym

w ramach misji służby publicznej ustala się przy uwzględnieniu przychodów z wszystkich form działalności nadawców wypełniających misję służby publicznej. Wobec tego: — po pierwsze, koszty netto misji służby publicznej określa się poprzez odjęcie od ogólnej kwoty kosztów wypełniania tej misji, kwoty przychodów netto uzyskanych z tytułu realizacji misji służby publicznej (zadania główne i poboczne) (55); po drugie, uwzględnia się wszystkie inne przychody netto z działalności komercyjnej (działania poboczne i stowarzyszeniowe); po trzecie, dodaje się wszystkie środki pochodzące z różnych form finansowania publicznego. Po pierwsze, kwoty rocznego finansowania przez państwo i płatności z funduszu Stifo, które uznano za środki „istniejącej pomocy” Po drugie, kwoty pochodzące z finansowania ad hoc (płatności z funduszu FOR i funduszy wyrównawczych) oraz płatności z funduszu CoBo, które zostały uznane za środki „nowej pomocy”.

(138) W swojej decyzji o wszczęciu postępowania, Komisja

oszacowała wstępnie wartość wyrażonej ilościowo nadmiernej kompensacji na kwotę 110 milionów EUR. Wyliczenie opierało się na niepełnych danych liczbowych dotyczących rzeczywistych przekazów na fundusze rezerwowe i poziomu środków rezerwowych, którymi dysponował cały system publicznego nadawania w latach 1992– 2002. Władze nie dostarczyły jeszcze wówczas pełnych danych dotyczących poszczególnych nadawców.

(139) Po wszczęciu procedury, Komisja otrzymała dane liczbowe

dotyczące kosztów i przychodów poszczególnych nadawców, które są bardziej szczegółowe od danych ogólnych, otrzymanych w czasie, gdy rozpoczynała ona procedurę. Ponadto, nowe informacje zawierają rzeczywiste dane do 2005 r. oraz dane szacunkowe za 2006 r.

(140) Niniejsza decyzja dotyczy przelewów ad hoc, których

(136) Suma wszystkich wyżej wymienionych składników wska-

dokonano począwszy od 1994 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 21 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L49 - 25 z 200822.2.2008

    Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2007 r. –Pomoc państwa C 10/06 (ex N555/05) – Cyprus Airways Public Ltd – Plan restrukturyzacji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 300) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.