Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie finansowania ad hoc holenderskich nadawców wypełniających misję służby publicznej C 2/2004 (ex NN 170/2003) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2084) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 22

Strona 22 z 29

i obejmuje okres do 2005 r. W związku z datą końcową, władze holenderskie zaproponowały, by Komisja wzięła również pod uwagę dane liczbowe dotyczące 2006 r. Komisja jednak, nie uznała tego za stosowne, ponieważ dane dla 2006 r. mają jedynie charakter szacunkowy dla tego roku budżetowego. 8.4.1. Ocena poziomu kompensacji kosztów poszczególnych nadawców wypełniających misję służby publicznej

(141) Wydaje się, że 14 spośród 19 nadawców wypełniających

zuje, czy łączna kwota środków pochodzących z funduszy państwa przekracza ogólne koszty netto misji służby publicznej, czyli innymi słowy, czy miała miejsce nadmierna kompensacja zadań realizowanych w ramach misji służby publicznej czy też nie.


(137) Jeśli chodzi o nieodpłatne udostępnianie usług i urządzeń

technicznych przez NOB, uznaje się, że ten środek należy w zasadzie wziąć pod uwagę w ocenie nadmiernej kompensacji. Jednakże, nie ma potrzeby wyraźnego uwzględniania tego środka w wyliczeniach, ponieważ

(52) Przychody z tytułu praw własności intelektualnej, wpływy za usługę SMS, z tytułu sponsorowania, reklam, sprzedaży biletów itd. Wynika to ze wspomnianej wyżej instrukcji w sprawie sprawozdawczości finansowej ustanawiającej zasady prowadzenia rachunkowości, które powinny być stosowane przez indywidualnych nadawców publicznych (wersja z 2005 r., wzór VII, str. 18). (53) Do przychodów z tytułu działań pobocznych i stowarzyszeniowych zaliczają się: (1) przychody z tytułu działań stowarzyszeniowych: pochodzą ze składek członkowskich, wpływów z czasopism stowarzyszeń i otrzymanych darowizn; (2) przychody z tytułu kapitału: wpływy z odsetek, najmu i udziałów; (3) przychody z tytułu czasopism poświęconych programom: wpływy z publikacji czasopism z programami (czasopisma zawierające opisy programów, recenzje, reklamy itd.); (4) przychody z tytułu innych form działalności: wpływy ze sprzedaży płyt kompaktowych i DVD, sprzedaży formatów programowych. (54) Pismo władz holenderskich w kontekście postępowania E-5/2005, z dnia 2 czerwca 2005 r. zarejestrowane w dniu 7 czerwca 2005 r. (55) Por. pkt 26.

misję służby publicznej otrzymało nadmierną kompensację kosztów w latach 1994–2005. Nadmierna kompensacja przyniosła zysk w wysokości 32 milionów EUR, który generalnie został przekazany na rzecz ich rezerw programowych.

(142) Niemniej jednak, w niektórych przypadkach część kwoty

kompensacji wykorzystano na zrównoważenie niewystarczającej kompensacji z okresu sprzed 1994 r. Niektórzy nadawcy mieli na początku 1994 r. ujemne saldo rezerw programowych (57). Nadawcy mogli wykazywać ujemne saldo rezerw programowych jedynie wówczas, gdy koszty misji służby publicznej przekraczały kwotę funduszy na finansowanie tej misji, pochodzących z różnych źródeł. Innymi słowy, ujemne saldo rezerw programowych mogło wynikać wyłącznie z niewystarczającej kompensacji kosztów misji służby publicznej.

(143) Natomiast każda ewentualna strata z tytułu działań

o charakterze komercyjnym musiała być pokrywana z środków rezerwowych stowarzyszenia i nie mogła być

(56) Jest to zgodne ze stanowiskiem Komisji w decyzji dotyczącej włoskiego nadawcy publicznego RAI: decyzja Komisji z dnia 15 października 2003 r. w sprawie środków zastosowanych przez Włochy wobec RAI SpA, Dz.U. L 119 z 23.4.2004 r., str. 1. (57) Np. VARA miała na początku 1994 r. ujemne saldo rezerw programowych wynoszące 8,5 mln EUR.

22.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 49/17

wykazywana na rachunku rezerw programowych. Zgodnie z informacjami władz holenderskich, środki rezerwowe stowarzyszeń pochodziły z funduszy prywatnych.

(144) Istnieją również przypadki, w których niewystarczająca

ze względów budżetowych, chcieć utrzymać wahania w finansowaniu z środków państwowych na minimalnym poziomie i pozwolić na przeniesienie pewnej części rocznej nadmiernej kompensacji na kolejny rok. Komisja uznała tę regułę za uzasadnioną w przypadku duńskich nadawców wypełniających misję służby publicznej (60).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 22 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L49 - 25 z 200822.2.2008

    Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2007 r. –Pomoc państwa C 10/06 (ex N555/05) – Cyprus Airways Public Ltd – Plan restrukturyzacji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 300) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.