Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 23

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie finansowania ad hoc holenderskich nadawców wypełniających misję służby publicznej C 2/2004 (ex NN 170/2003) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2084) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 23

Strona 23 z 29

kompensacja kosztów misji służby publicznej była tymczasowo finansowana z środków rezerwowych stowarzyszeń. W 1993 r. środki rezerwowe stowarzyszeń zostały „zamrożone” przez władze holenderskie; od tamtej pory, przychody z tytułu realizacji misji służby publicznej i działań o charakterze komercyjnym nie mogły być przekazywane na rzecz rezerw stowarzyszeń. Jednakże, zrobiono wyjątek w wypadku refundacji płatności z środków rezerwowych stowarzyszeń, dokonanych przed 1994 r., w celu pokrycia niesfinansowanych kosztów misji. Zgodnie z informacjami władz holenderskich, jest to jedyna sytuacja, w której przekazano środki na rezerwy stowarzyszeń po 1994 r. (58).


(148) W przypadku duńskiej pomocy państwa Komisja stwier-

dziła, że na ten specjalny cel należy tworzyć rezerwy i że muszą one być rozliczane w określonym czasie, tzn. odliczane od kwoty kompensacji na następny rok, w razie stwierdzenia nadmiernej kompensacji. Wobec tego, jeżeli nadmierna kompensacja nie przekracza 10 % kwoty rocznej kompensacji, taka kompensacja jest zgodna z Traktatem WE i może zostać przeniesiona na następny roczny okres oraz odliczona od kwoty kompensacji należnej w odniesieniu do tego okresu.

(149) Jak już stwierdzono, władze holenderskie podjęły decyzję, (145) Komisja uważa, że ujemne kwoty wykazywane na

rachunku rezerw programowych i dodatnie saldo środków rezerwowych stowarzyszeń po 1994 r. wynikały jedynie z „niewystarczającej kompensacji” kosztów misji służby publicznej. Kwoty wynikające z sumowania tych wartości należy uznać za kwalifikujące się koszty misji służby publicznej. Te wartości nie muszą być więc brane pod uwagę przy ustalaniu poziomu nadmiernej kompensacji.

(146) Zgodnie z pkt. 141 środki z nadmiernej kompensacji były

generalnie przekazywane na rzecz rezerw programowych. W 2005 r., PO, na podstawie art. 19a ust.1 lit. h) i art. 109a ustawy o mediach, po raz pierwszy podjęło decyzję, że środki rezerwowe znajdujące się w posiadaniu poszczególnych nadawców, przekraczające 5 do 10 % ich rocznego budżetu, powinny zostać przekazane na rzecz PO (59). Ten transfer jest również traktowany jako część środka ad hoc i uwzględnia się go przy ustalaniu proporcjonalności kompensacji. W rezultacie, ten transfer wpłynął na zmniejszenie całkowitej kwoty kompensacji indywidualnych nadawców wypełniających misję służby publicznej, a jednocześnie na zwiększenie kwoty kompensacji otrzymanej przez PO.

że każdy indywidualny nadawca wypełniający misję służby publicznej może zatrzymać jedynie celową rezerwę w maksymalnej wysokości 5 do 10 % swego rocznego budżetu (61). W związku z tym ograniczeniem, PO zarządziło w 2005 r. transfer 42,457 mln EUR środków rezerwowych od indywidualnych nadawców na swoją rzecz. Władze zobowiązały się również do regularnego monitorowania stanu rezerw i zarządziły zwrot kwot przekraczających 10 % rocznej kwoty kompensacji, począwszy od 2006 r. (62). Dlatego przyjmuje się, że zostały spełnione warunki uznania kwoty nadmiernej kompensacji, która nie przekracza 10 % rocznego budżetu nadawców wypełniających misję służby publicznej, za zgodną (63).

(150) Ponieważ kwota nadmiernej kompensacji nie przekracza

marginesu 10 % rocznego budżetu, można ją uznać za uzasadnioną dla wypełnienia misji służby publicznej, a zatem pomoc jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 86 ust. 2 Traktatu WE.

8.4.2. Nadmierna kompensacja PO

(151) PO również uzyskało kompensację z tytułu swojej roli

(147) Poprzez odjęcie – dla każdego roku w okresie od 1994 do

2005 – kosztów netto misji służby publicznej od łącznej kwoty finansowania otrzymanej od państwa, w sposób opisany w sekcji 8.3.2, Komisja dochodzi do wniosku, że żaden z indywidualnych nadawców nie otrzymał funduszy publicznych w kwocie przekraczającej 10 % jego rocznego budżetu. Ponieważ koszty publicznego nadawania mogą się różnić z roku na rok, państwo w rzeczywistości może,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 23 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L49 - 25 z 200822.2.2008

    Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2007 r. –Pomoc państwa C 10/06 (ex N555/05) – Cyprus Airways Public Ltd – Plan restrukturyzacji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 300) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.