Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 29

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie finansowania ad hoc holenderskich nadawców wypełniających misję służby publicznej C 2/2004 (ex NN 170/2003) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2084) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 29

Strona 29 z 29

(179) Niemniej jednak, z uwagi na to, że kwota nadmiernej

kompensacji przekracza łączną wartość przelewów ad hoc przekazanych na rzecz PO i wyniosła ogółem 76,3 mln EUR, kwota pomocy podlegająca odzyskaniu wyniosłaby 76,327 mln EUR plus odsetki, ponieważ „pozostała” część nadmiernej kompensacji została przekazana w ramach pomocy istniejącej i nie może być odzyskana.

22.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 49/23

PRZYJĘŁA NINIEJSZĄ DECYZJĘ:


Artykuł 1 1. Pomoc państwa ad hoc, której Królestwo Niderlandów udzieliło NOS na realizację zadań prowadzonych w charakterze PO jest niezgodna ze wspólnym rynkiem. 2. Niezgodną ze wspólnym rynkiem pomoc państwa ad hoc należy odzyskać od NOS. Kwota pomocy podlegająca odzyskaniu wynosi 76,327 mln EUR, plus odsetki. 3. Pomoc państwa ad hoc, udzielona indywidualnym nadawcom wypełniającym misję służby publicznej, jest zgodna ze wspólnym rynkiem, pod warunkiem że w zakresie, w jakim ta pomoc skutkuje nadmierną kompensacją kosztów realizacji misji służby publicznej, nadwyżkę przekazuje się na fundusze rezerwowe specjalnego przeznaczenia, nieprzekraczające 10 % rocznego budżetu nadawcy, oraz że przestrzeganie tego ograniczenia jest regularnie kontrolowane przez Królestwo Niderlandów. Artykuł 2 1. Królestwo Niderlandów podejmie wszelkie niezbędne środki, w celu odzyskania od PO pomocy, o której mowa w art. 1 i niezgodnie z prawem udostępnionej beneficjentowi. 2. Odzyskanie pomocy nastąpi bezzwłocznie i zgodnie z procedurami przewidzianymi w przepisach prawa krajowego, pod warunkiem że pozwalają one na szybkie i skuteczne wykonanie niniejszej decyzji. Kwota pomocy podlegająca odzyskaniu obejmuje odsetki za okres od dnia oddania środków do dyspozycji beneficjentów do dnia jej odzyskania.

3. Odsetki podlegające odzyskaniu na mocy ust. 2 wylicza się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 9 i 11 rozporządzenia Komisji (WE) (67). 4. W ciągu dwóch miesięcy od daty notyfikacji niniejszej decyzji, Królestwo Niderlandów wyda beneficjentowi, o którym mowa w art. 1 nakaz zwrotu pomocy niezgodnej z prawem i niezgodnej ze wspólnym rynkiem wraz z należnymi odsetkami. Artykuł 3 Królestwo Niderlandów, w ciągu dwóch miesięcy od daty ogłoszenia niniejszej decyzji, poinformuje Komisję o środkach już podjętych i planowanych w celu jej wykonania. Informacje przedstawi na formularzu kwestionariusza zawartego w załączniku 1 do niniejszej decyzji. W tym samym terminie Królestwo Niderlandów przedstawi wszystkie dokumenty świadczące o tym, że w stosunku do beneficjenta została podjęta procedura odzyskania pomocy niezgodnej z prawem i niezgodnej ze wspólnym rynkiem. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Niderlandów. Sporządzono w Brukseli, 22 czerwca 2006 r. W imieniu Komisji

Neelie KROES

Członek Komisji

(67) Dz.U. L 140 z 30.4.2004, str. 1.

L 49/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA DECYZJI KOMISJI C 2/2004

22.2.2008

1.

Ogólna liczba beneficjentów i łączna kwota pomocy, podlegająca odzyskaniu 1.1 Należy szczegółowo wyjaśnić, w jaki sposób będzie wyliczana kwota pomocy podlegająca odzyskaniu od poszczególnych beneficjentów: — — 1.2 Kwota zasadnicza Odsetki

Jaka jest łączna kwota pomocy niezgodnej z prawem i udzielonej na podstawie niniejszego programu, podlegająca odzyskaniu (ekwiwalenty pomocy brutto; ceny …): Od ilu beneficjentów należy odzyskać pomoc niezgodną z prawem i udzieloną na podstawie niniejszego programu

1.3

2.

Planowane oraz podjęte środki w celu odzyskania pomocy 2.1 Należy szczegółowo opisać planowane i podjęte środki w celu bezzwłocznego i skutecznego odzyskania pomocy. Należy także wskazać, gdzie stosowne, odpowiednie podstawy prawne środków podjętych/ planowanych. W jakim terminie zostanie zakończona procedura odzyskiwania pomocy

2.2

3.

Informacje dotyczące poszczególnych beneficjentów W tabeli poniżej należy podać szczegółowe informacje dla każdego beneficjenta, od którego ma być odzyskana pomoc niezgodna z prawem i udzielona na podstawie programu.

Kwota udzielonej pomocy niezgodnej z prawem (*) Waluta: ….

Nazwa beneficjenta

Kwoty zwrócone (°) Waluta:…

(*) (°)

Kwota pomocy przekazana do dyspozycji beneficjenta (wyrażona jako ekwiwalent pomocy brutto; w cenach …). Zwrócone kwoty brutto (wraz z odsetkami).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 29 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L49 - 25 z 200822.2.2008

    Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2007 r. –Pomoc państwa C 10/06 (ex N555/05) – Cyprus Airways Public Ltd – Plan restrukturyzacji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 300) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.