Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie finansowania ad hoc holenderskich nadawców wypełniających misję służby publicznej C 2/2004 (ex NN 170/2003) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2084) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 29

NOB zajmuje się nagrywaniem, przygotowywaniem transmisji i rzeczywistą transmisją dźwięku, obrazów ruchomych i danych dla wszystkich możliwych kanałów dystrybucji. NOB świadczy te usługi na rzecz nadawców komercyjnych i nadawców wypełniających misję służby publicznej. Usługi, realizowane na rzecz nadawców wypełniających misję służby publicznej rząd holenderski traktuje jako usługi publiczne i są one finansowane z funduszy publicznych (11).

(17) Odrębna fundacja (Stichting Ether Reclame, zwana dalej


(21) Artykuł 13c ust. 2 ustawy o mediach określa ogólne

wymogi dotyczące programów przeznaczonych do emisji przez nadawców publicznych. Programy te muszą: „w sposób wyważony dawać obraz społeczeństwa oraz zainteresowań i poglądów społecznych, kulturalnych i filozoficznych ogółu obywateli oraz a. b. programy muszą być dostępne dla wszystkich obywateli w odpowiednich obszarach; przyczyniają się one do kształtowania pluralizmu i kulturowej różnorodności w Królestwie Niderlandów (…)”.

STER) jest wyłącznie odpowiedzialna za sprzedaż przestrzeni reklamowej i nadawanie reklam na kanałach publicznych. STER jest odpowiedzialna za przyznany jej czas antenowy. Przychody uzyskane przez STER są przekazywane bezpośrednio na rzecz państwa.

(18) Oprócz ogólnokrajowych nadawców wypełniających misję

(22) Ponadto, ogólny czas programowy, który powinien być

rozdysponowany na różne kategorie, takie jak kultura, edukacja i rozrywka, jest uregulowany za pomocą zalecanych proporcji procentowych (12).

(23) Artykuł 16 ustawy o mediach przewiduje, że niektóre

służby publicznej, na poziomie krajowym działa szereg nadawców komercyjnych. Należą do nich np.: RTL (RTL 4, 5 i 7 (wszystkie z grupy CLT-UFA) czy też SBS6, NET5 i Veronica (z grupy SBS Broadcasting) lub Talpa (Talpa Media Holding). Uzyskują oni przychody przede wszystkim z reklam telewizyjnych.

(9) Prywatne stowarzyszenia: KRO, AVRO, NCRV, EO, TROS, BNN, VARA i VPRO. Organizacje niezależne: NPS, Teleac/NOT, RVU, VKZ, RKK, HOS, NMO, OHM, NIK, BOS. (10) Dotyczy to kanałów Nederland 1, 2 i 3. (11) Por. art. 90 ustawy o mediach.

zadania powinny być realizowane przez NOS RTV i określa szczegóły dotyczące tych zadań. Obejmują one na przykład relacje sportowe, między innymi z zawodów i meczów pucharowych oraz międzynarodowych imprez sportowych. Udział procentowy łącznego czasu antenowego, który powinien być przeznaczony na relacje z imprez sportowych, nie został z góry uregulowany przez ustawę. W praktyce NOS RTV stara się przeznaczać 9–11 % łącznego czasu antenowego na programy sportowe (13).

(12) Por. art. 50 i 54 ustawy o mediach. (13) Zob. plan dotyczący polityki NOS na lata 2000–2010.

L 49/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.2.2008

(24) Stowarzyszenia nadawców mają prawo do czasu anteno-

wego na emisję programów telewizji krajowej oraz do otrzymywania funduszy państwowych na realizację tego zadania (art. 31 ust. 4 ustawy o mediach). Zadania poboczne

(25) Zgodnie z art. 13c ust. 3 ustawy o mediach, który został

sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem przez nadawców ograniczeń prawnych dotyczących sponsorowania i działalności reklamowej.

(32) Corocznie, na podstawie przedłożonych mu ekspertyz

wprowadzony w 2000 r., system publicznego nadawania „może również wypełniać swoje zadanie, zgodnie z zapisem pierwszego ustępu, poprzez udostępnianie środków dostarczania i dystrybucji materiałów programowych, innych niż określone w ust. 1 lit. a)”. Innymi słowy, nadawcy wypełniający misję służby publicznej mogą nadawać treści wchodzące w zakres tej misji, wymienione w pkt 20 jako zadanie główne, na innych platformach medialnych (np. Internet).

(26) Tak zwane „zadania poboczne” muszą spełniać kilka

księgowych, organ kontroluje, czy księgi rachunkowe nadawców publicznych są zgodne z wymogami ustawy o mediach, dekretem w sprawie mediów i instrukcją w sprawie sprawozdawczości finansowej. Jeżeli spełniają wymogi, organ zatwierdza ujęte w budżecie kwoty przeznaczone na pokrycie kosztów regularnego dostarczania programów (art. 100 i 101 ustawy o mediach). 2.3. Źródła finansowania nadawców wypełniających misję służby publicznej

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L49 - 25 z 200822.2.2008

    Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2007 r. –Pomoc państwa C 10/06 (ex N555/05) – Cyprus Airways Public Ltd – Plan restrukturyzacji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 300) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.