Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie finansowania ad hoc holenderskich nadawców wypełniających misję służby publicznej C 2/2004 (ex NN 170/2003) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2084) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 29

(33) Głównym źródłem finansowania działalności nadawcy

warunków. Zgodnie z art. 55 ustawy o mediach nie mogą na przykład być źródłem zysków dla osób trzecich. Do zadań tych należy m.in. utrzymywanie strony internetowej lub kanału tematycznego.

(27) Należy również zaznaczyć, że zarówno z tytułu zadań

publicznego są roczne przelewy otrzymywane od państwa. W celu wyrównania wahań budżetowych, nadawcy publiczni mogą utrzymywać pewne środki rezerwowe. Ponadto, począwszy od 1994 r. nadawcy publiczni otrzymywali przelewy ad hoc.


(34) Ponieważ oceny zgodności finansowania ad hoc nie można

„głównych” jak i „pobocznych” nadawcy wypełniający misję służby publicznej uzyskują dochody, które muszą przeznaczać na cele związane z realizacją tej misji (14). Działania poboczne i stowarzyszeniowe

(28) Holenderscy nadawcy wypełniający misję służby publicznej

przeprowadzić bez uwzględnienia innych źródeł finansowania publicznego, poniższa charakterystyka obejmuje zarówno płatności roczne, jak i płatności ad hoc, mimo że płatności roczne i przelewy z płatności z funduszu Stifo nie wchodzą w zakres niniejszej decyzji (patrz pkt 8). 2.3.1. Płatności roczne

(35) Co roku holenderscy nadawcy publiczni otrzymują środki

mogą również realizować przedsięwzięcia zdefiniowane jako działania poboczne i stowarzyszeniowe. Działania poboczne (15) muszą spełniać szereg warunków ustawowych. Przykładami takich działań są: sprzedaż przewodników programowych, sponsorowanie, sprzedaż praw do programów i materiałów związanych z programami, wynajmowanie powierzchni biurowych i organizowanie pokazów dla zmotoryzowanych.

(29) Innym rodzajem przedsięwzięć są tak zwane działania

stowarzyszeniowe. Są to działania realizowane przez stowarzyszenia nadawców i przeznaczone dla ich członków. Obejmują one publikację czasopism oraz organizację i sprzedaż pakietów podróżnych. 2.2.2. Powierzanie i nadzór

(30) Niezależny organ ds. mediów (Commissariaat voor de Media)

z budżetu państwa na finansowanie mediów. W okresie 1994–2005, płatności te wyniosły w przybliżeniu 7,1 miliardów EUR. Z tej kwoty, około 819,6 mln EUR przekazano PO na finansowanie działań podejmowanych w ramach roli zarządzania i koordynacji; pozostałą kwotę 6,3 miliarda EUR wypłacono nadawcom indywidualnym. Środki w budżecie, przeznaczone na finansowanie mediów, pochodzą z kilku źródeł: wkładu państwa na rzecz finansowania działalności nadawczej (środki zebrane od podatników), przychody z reklam od STER i wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych w ogólnym funduszu rezerwowym na działalność nadawczą (Algemene Omroepreserve, zwanym dalej AOR) (16). W budżecie przeznaczonym na finansowanie mediów ustalono pułap określający kwotę rocznego finansowania, która może być udostępniona nadawcom publicznym (i innym organizacjom działającym w sektorze mediów). 2.3.2. Fundusz Stifo

(36) Oprócz płatności rocznych, nadawcy publiczni otrzymują

ma za zadanie zapewnienie zgodności z wymogami programowymi i finansowymi, ustanowionymi w ustawie o mediach i przepisach wykonawczymi (art. 9 ustawy o mediach).

(31) Zadaniem organu ds. mediów, wynikającym z przepisów

środki z funduszu Stifo (fundusz, który służy stymulowaniu produkcji programów i audycji kulturalnych). Środki

(16) AOR jest funduszem rezerwowym, przeznaczonym dla nadawców publicznych i zarządzanym przez organ ds. mediów. Środki z tego funduszu przeznacza się na pokrycie deficytu w przychodach z tytułu reklam w ciągu roku budżetowego. Wykorzystuje się je również jako rezerwę na pokrycie zobowiązań w razie likwidacji nadawcy publicznego, który nie posiada żadnych własnych środków rezerwowych. Ponadto, AOR pełni rolę rachunku do bieżących rozliczeń między ministerstwem a organem ds. mediów. I wreszcie, środki zgromadzone w funduszu AOR generalnie przeznacza się na pokrycie nadzwyczajnych kosztów ponoszonym w razie wzrostu cen. W kwotach rocznych płatności wzrost cen uwzględnia się dopiero po dwóch latach od wprowadzenie podwyżek. W tym okresie AOR służy jako fundusz buforowy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L49 - 25 z 200822.2.2008

    Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2007 r. –Pomoc państwa C 10/06 (ex N555/05) – Cyprus Airways Public Ltd – Plan restrukturyzacji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 300) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.