Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie finansowania ad hoc holenderskich nadawców wypełniających misję służby publicznej C 2/2004 (ex NN 170/2003) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2084) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 7

Strona 7 z 29

(40) Obowiązuje zasada,

zwany dalej funduszem CoBo) został utworzony w celu finansowania koprodukcji holenderskich nadawców wypełniających misję publiczną i innych producentów programów. Środki funduszu pochodzą z przychodów z opłat z tytułu praw autorskich, wnoszonych przez belgijskich i niemieckich operatorów sieci kablowych za udostępnianie trzech holenderskich kanałów w Belgii i w Niemczech. Fundusz został ustanowiony przez nadawców publicznych i jest zarządzany za pośrednictwem fundacji. W skład Zarządu funduszu wchodzi kadra zarządcza nadawców publicznych.


(44) W 1994 r., władze holenderskie podjęły decyzję o dokona-

niu płatności na rzecz dwóch podfunduszy zarządzanych przez fundusz CoBo, a mianowicie „Funduszu filmowego”, z którego finansuje się koprodukcję filmów pełnometrażowych i dokumentalnych, oraz „Telefilmu”, projektu mającego na celu stymulowanie produkcji programów telewizyjnych wysokiej jakości.

(45) W okresie od 1994 r. do 2005 r. indywidualni nadawcy

że jeżeli saldo funduszu AOR przekracza 90,8 mln EUR, to pewną część środków można przekazać na fundusz FOR. Nie odbywa się to jednak automatycznie. Każdego roku minister edukacji, kultury i nauki podejmuje decyzję, czy przekazanie środków jest możliwe, a jeśli tak, jaką kwotę można przekazać. Gdy taki transfer środków zostanie zatwierdzony, jego zasady określa się w protokole. Takie protokoły zostały sporządzone w 1999 r. i 2001 r. Na mocy ustawy o mediach (art. 99 ust. 2 lit. d)), budżet musi również zawierać opis proponowanych przez Zarząd sposobów wykorzystania środków pieniężnych. Na podstawie takiego wniosku, minister może udostępnić PO środki z funduszu FOR, które mogą być wykorzystane na cele określone przez

wypełniający misję służby publicznej otrzymali 31,7 mln EUR publicznych środków pieniężnych z funduszu CoBo. PO nie uzyskał żadnych płatności z funduszu CoBo. 2.4. Środki rezerwowe indywidualnych nadawców

(46) Każdy nadawca wypełniający misję służby publicznej

utrzymuje pewne rezerwy, do których zazwyczaj należy: rezerwa programowa lub rezerwa stowarzyszenia albo fundacji, w zależności od tego, czy nadawca publiczny ma status stowarzyszenia czy fundacji.

(17) Pismo z dnia 24 lutego 2006 r., str. 3 i 4.

(*) Nazwa objęta jest tajemnicą zawodową.

L 49/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.2.2008

2.4.1. Rezerwy programowe

(47) Indywidualni nadawcy wypełniający misję służby publicz-

nej mogą zwiększać swoje rezerwy, jeżeli ich łączne przychody przekraczają całkowite koszty. Te rezerwy programowe mogą być przeznaczane na pokrycie kosztów programu w przyszłości.

(48) Zgodnie z informacjami holenderskich władz, wartość

holenderski podjął decyzję o zamrożeniu rezerw stowarzyszeń. W zasadzie (19) od tamtej pory zyski pochodzące z działalności stowarzyszeń i innych przedsięwzięć o charakterze niepublicznym musiały być wykorzystywane na finansowanie działań podejmowanych w ramach wypełniania misji służby publicznej i nie mogły być już przekazywane na fundusze rezerwowe stowarzyszeń. W 2005 r. nadawcy wypełniający misję służby publicznej w Holandii posiadali łącznie około 131,1 mln EUR rezerwowych funduszy stowarzyszeń. 2.4.3. Fundusze rezerwowe fundacji NOS RTV i mniejszych nadawców

(51) NOS RTV, NPS i inni mniejsi nadawcy, których członkowie

programów, które zostały wyprodukowane, lecz nie były jeszcze emitowane powiększa wartość rezerw (18). W ten sposób rezerwy programowe są również odzwierciedleniem wartości programów już wyprodukowanych. W 2005 r. ogólne rezerwy programowe nadawców indywidualnych wypełniających misję służby publicznej, wyniosły 78,6 mln EUR.

nie wypełniają misji służby publicznej, (art. 39f ustawy o mediach) posiadają „środki rezerwowe fundacji” („stichtingsreserve”). W 2005 r., ogólny poziom funduszy rezerwowych fundacji wynosił 42,2 mln EUR (20). 2.5. Działalność reklamowa na kanałach publicznych

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L49 - 25 z 200822.2.2008

    Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2007 r. –Pomoc państwa C 10/06 (ex N555/05) – Cyprus Airways Public Ltd – Plan restrukturyzacji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 300) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.