Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie finansowania ad hoc holenderskich nadawców wypełniających misję służby publicznej C 2/2004 (ex NN 170/2003) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2084) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1

Strona 1 z 29
22.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 49/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie finansowania ad hoc holenderskich nadawców wypełniających misję służby publicznej C 2/2004 (ex NN 170/2003) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2084)

(Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2008/136/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

a także mając na uwadze, co następuje:

I. uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 88 ust. 2, akapit pierwszy,

(1)

PROCEDURA I WPROWADZENIE

1. PROCEDURA

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

(2)

W ciągu 2002 (2) i 2003 r. (3) Komisja otrzymała szereg skarg zawierających stwierdzenie, że obowiązujący system finansowania z środków publicznych działalności holenderskich nadawców publicznych stanowi pomoc państwa niezgodną z prawem i wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE.

W trakcie wstępnego badania skarg, Komisja uzyskała dodatkowe informacje zarówno od wnoszących skargi (4), jak i od władz holenderskich (5).

po wezwaniu zainteresowanych stron do zgłoszenia uwag na mocy przytoczonych wyżej postanowień (1),

po uwzględnieniu ich uwag,

(1) Dz.U. C 61, z 10.3.2004 r., str. 8.

(2) W piśmie z dnia 24 maja 2002 r. od CLT-UFA SA i stowarzyszonych spółek zależnych RTL/Holland Media Groep SA i Yorin TV BV; w piśmie z dnia 10 października 2002 r. od SBS Broadcasting; w piśmie z dnia 28 listopada 2002 r. od VESTRA. (3) W piśmie z dnia 3 czerwca 2003 r. od Niderlandzkiego Stowarzyszenia Wydawców Gazet i w piśmie z dnia 19 czerwca 2003 od spółki wydawniczej De Telegraaf. (4) W pismach z dnia 29 czerwca 2002 r., 28 października 2002 r., 21 lutego 2003 r. i dwóch pismach z dnia 19 czerwca 2003 r. (5) W pismach z dnia 12 września 2002 r. i 18 września 2002 r., w odpowiedzi na wniosek Komisji o dostarczenie informacji datowany na 24 czerwca 2002 r.

L 49/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.2.2008

(3)

Po dokonaniu wstępnej oceny domniemanego środka pomocy, Komisja, pismem z dnia 3 lutego 2004 r., poinformowała Królestwo Niderlandów, że postanowiła wszcząć postępowanie określone w art. 88 ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do niektórych środków, które mogą być zakwalifikowane jako nowa pomoc. Decyzja Komisji o wszczęciu tego postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (6). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia uwag w sprawie pomocy. Królestwo Niderlandów odpowiedziało na decyzję o wszczęciu postępowania pismem z dnia 30 kwietnia 2004 r. Ponadto, Komisja otrzymała uwagi od 11 zainteresowanych stron (7). Pismem z dnia 29 kwietnia 2004 r. Komisja przekazała te uwagi Holandii. Odpowiedź władz holenderskich Komisja otrzymała w piśmie z dnia 13 sierpnia 2004 r. Komisja zadała władzom holenderskim dodatkowe pytania w pismach z dnia 4 stycznia 2005 r. i z dnia 25 maja 2005 r., na które władze holenderskie odpowiedziały w pismach z dnia 27 stycznia 2005 r., i z dnia 25 lipca 2005 r. Dalsze informacje wpłynęły od jednego ze skarżących (De Telegraaf) w dniu 25 lipca 2005 r. oraz od władz holenderskich – w dniu 2 września. Komisja zwróciła się do władz holenderskich o dalsze wyjaśnienia w listach przesłanych pocztą elektroniczną w dniu 22 listopada 2005 r., na które władze holenderskie odpowiedziały w dniu 25 listopada 2005 r. Po spotkaniu z władzami, Komisja uznała, że niezbędne są dalsze wyjaśnienia. W związku z tym, w dniu 22 grudnia 2005 r. do władz holenderskich wysłano wniosek o dostarczenie informacji, na który, po uzyskaniu zgody na przedłużenie terminu, władze te odpowiedziały w dniu 3 lutego 2006 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L49 - 25 z 200822.2.2008

    Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2007 r. –Pomoc państwa C 10/06 (ex N555/05) – Cyprus Airways Public Ltd – Plan restrukturyzacji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 300) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.