Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 5 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 11/2008 z dnia 8 stycznia 2008 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) dotyczącej przekazywania szeregów czasowych dla nowego podziału regionalnego

Data ogłoszenia:2008-01-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 5 POZ 13

9.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 5/13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 11/2008 z dnia 8 stycznia 2008 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) dotyczącej przekazywania szeregów czasowych dla nowego podziału regionalnego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (1), w szczególności jego art. 5 ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 zostało zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1888/2005 (2) ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej i rozporządzeniem (WE) nr 105/2007. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programów Statystycznych ustanowionego decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom (3),

(4)

Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 ustanawia ramy prawne klasyfikacji regionalnej w celu umożliwienia gromadzenia, opracowania i rozpowszechniania zharmonizowanych statystyk regionalnych we Wspólnocie. Artykuł 5 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 stanowi, że jeśli do klasyfikacji NUTS wprowadzane są zmiany, dane państwo członkowskie przekazuje Komisji szeregi czasowe dla nowej klasyfikacji regionalnej w celu zastąpienia wcześniej przekazanych danych. Komisja określa listę szeregów czasowych oraz ich długość, biorąc pod uwagę możliwość ich dostarczenia. Szeregi czasowe należy przekazać w okresie dwóch lat od daty wprowadzenia zmiany w klasyfikacji NUTS.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł 1 Państwa członkowskie przekazują Komisji szeregi czasowe dla nowego podziału regionalnego zgodnie z listą określoną w załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 stycznia 2008 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 154 z 21.6.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 105/2007 (Dz.U. L 39 z 10.2.2007, str. 1).

(2) Dz.U. L 309 z 25.11.2005, str. 1. (3) Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.

L 5/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.1.2008

ZAŁĄCZNIK Wymagany rok rozpoczęcia według dziedzin statystyki

Dziedzina

Poziom 2 NUTS

Poziom 3 NUTS

Rolnictwo Demografia Rachunki regionalne Rachunki gospodarstw domowych Edukacja Opieka zdrowotna – przyczyny zgonów Opieka zdrowotna – infrastruktura Badanie siły roboczej Zatrudnienie, bezrobocie Badania i rozwój Statystyki strukturalne dotyczące przedsiębiorstw Turystyka Transport drogowy Transport kolejowy Transport wodny śródlądowy Ochrona środowiska – statystyka odpadów Ochrona środowiska – inne

2007 1990 1999 1999 2007 1994 2000 2000 2000 2003 2007 2000 2005 2007 2005 2007 2004 2003 1990 1999

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 5 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L5 - 17 z 20089.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków stosowanych w stanach zagrożenia, służących zwalczaniu ptasiej grypy w Danii w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6695)

 • Dz. U. L5 - 15 z 20089.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków stosowanych w stanach zagrożenia, służących zwalczaniu ptasiej grypy w Zjednoczonym Królestwie w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6687)

 • Dz. U. L5 - 3 z 20089.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2008 z dnia 8 stycznia 2008 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 458/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS) w odniesieniu do definicji, szczegółowych klasyfikacji i uaktualniania zasad rozpowszechniania dla systemu podstawowego ESSPROS oraz modułu dotyczącego osób pobierających renty i emerytury (1)

 • Dz. U. L5 - 1 z 20089.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 9/2008 z dnia 8 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.