Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 5 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków stosowanych w stanach zagrożenia, służących zwalczaniu ptasiej grypy w Zjednoczonym Królestwie w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6687)

Data ogłoszenia:2008-01-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 5 POZ 15

9.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 5/15

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków stosowanych w stanach zagrożenia, służących zwalczaniu ptasiej grypy w Zjednoczonym Królestwie w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6687)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)


(2008/27/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy w Zjednoczonym Królestwie w 2006 r. (2), przyznano wkład finansowy na realizację środków podjętych w celu zwalczania ogniska tej choroby, w wysokości 50 % wydatków kwalifikujących się do finansowania przez Wspólnotę.

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3 oraz art. 3a ust. 1,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Zjednoczonym Królestwie wystąpiły w 2006 r. ogniska ptasiej grypy. Pojawienie się tej choroby stanowiło poważne zagrożenie dla zwierząt gospodarskich we Wspólnocie.

Zgodnie z tą decyzją wkład finansowy Wspólnoty ma zostać wypłacony na podstawie wniosku złożonego przez Zjednoczone Królestwo w dniu 18 maja 2007 r. oraz załączonych dokumentów określonych w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 349/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiającego zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG (3).

(2)

W celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się tej choroby i jej możliwie najszybszego zwalczenia, Wspólnota powinna wnieść wkład finansowy w kwalifikowalne wydatki poniesione przez państwo członkowskie w ramach środków stosowanych w stanach zagrożenia, służących zwalczaniu choroby, zgodnie z decyzją 90/424/EWG.

(5)

W świetle powyższego należy obecnie ustalić całkowitą kwotę wkładu finansowego Wspólnoty w kwalifikowalne wydatki poniesione w związku ze zwalczaniem ptasiej grypy w Zjednoczonym Królestwie w 2006 r.

(6)

(3)

Decyzją Komisji 2007/272/WE z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Komisję zgodnie ze wspólnotowymi przepisami weterynaryjnymi oraz warunkami przyznawania wspólnotowej pomocy finansowej wskazują, że cała zgłoszona we wniosku kwota wydatków nie może być uznana jako koszty kwalifikowalne do wkładu finansowego Wspólnoty.

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

(2) Dz.U. L 115 z 3.5.2007, str. 24. (3) Dz.U. L 55 z 1.3.2005, str. 12.

L 5/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.1.2008

(7)

Uwagi Komisji, sposób obliczenia kosztów kwalifikowalnych oraz końcowe wnioski zostały przekazane Zjednoczonemu Królestwu pismem z dnia 5 października 2007 r. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

w 2006 r. na mocy decyzji 2007/272/WE ustala się na 385 363,67 EUR.

Artykuł 2

(8)

Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2007 r.

Artykuł 1 Całkowity wkład finansowy Wspólnoty w wydatki związane ze zwalczaniem ptasiej grypy w Zjednoczonym Królestwie

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 5 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L5 - 17 z 20089.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków stosowanych w stanach zagrożenia, służących zwalczaniu ptasiej grypy w Danii w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6695)

 • Dz. U. L5 - 13 z 20089.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 11/2008 z dnia 8 stycznia 2008 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) dotyczącej przekazywania szeregów czasowych dla nowego podziału regionalnego

 • Dz. U. L5 - 3 z 20089.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2008 z dnia 8 stycznia 2008 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 458/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS) w odniesieniu do definicji, szczegółowych klasyfikacji i uaktualniania zasad rozpowszechniania dla systemu podstawowego ESSPROS oraz modułu dotyczącego osób pobierających renty i emerytury (1)

 • Dz. U. L5 - 1 z 20089.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 9/2008 z dnia 8 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.