Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 5 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2008 z dnia 8 stycznia 2008 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 458/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS) w odniesieniu do definicji, szczegółowych klasyfikacji i uaktualniania zasad rozpowszechniania dla systemu podstawowego ESSPROS oraz modułu dotyczącego osób pobierających renty i emerytury (1)

Data ogłoszenia:2008-01-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 5 POZ 3

Strona 1 z 5
9.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 5/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 10/2008 z dnia 8 stycznia 2008 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 458/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS) w odniesieniu do definicji, szczegółowych klasyfikacji i uaktualniania zasad rozpowszechniania dla systemu podstawowego ESSPROS oraz modułu dotyczącego osób pobierających renty i emerytury


(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

tywanych definicji i uaktualniania zasad rozpowszechniania dla systemu podstawowego ESSPROS.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 458/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS) (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 i 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Środki wykonawcze wymagane w art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 458/2007 w odniesieniu do systemu podstawowego ESSPROS (dla informacji ilościowych oraz informacji jakościowych pogrupowanych według systemów i szczegółowych świadczeń) oraz w odniesieniu do modułu dotyczącego osób pobierających renty i emerytury ustanawia się w załącznikach 1 do 3. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozporządzenie (WE) nr 458/2007 ustanowiło ramy metodologiczne służące do tworzenia porównywalnych statystyk na potrzeby Wspólnoty oraz terminy przekazywania i rozpowszechniania statystyk zebranych zgodnie z ESSPROS. Zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 458/2007 należy przyjąć środki wykonawcze dotyczące dokładnej klasyfikacji gromadzonych danych, wykorzys-

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 stycznia 2008 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 113 z 30.4.2007, str. 3.

L 5/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.1.2008

ZAŁĄCZNIK 1 DEFINICJE 1. 1.1. 1.1.1. DEFINICJE SYSTEMU PODSTAWOWEGO ESSPROS KLASYFIKACJA SYSTEMÓW: KRYTERIA KLASYFIKACJI SYSTEMÓW OCHRONY SOCJALNEJ Podejmowanie decyzji Podejmowanie decyzji odnosi się do podmiotu, który podejmuje najważniejsze decyzje, dotyczące: poziomu świadczeń, warunków, na jakich są one wypłacane, oraz sposobu, w jaki system jest finansowany. Systemy mogą być kontrolowane przez organy rządowe lub przez organy inne niż rządowe. 1.1.2. Egzekwowanie prawa Egzekwowanie prawa odnosi się do przepisów określonych w ustawodawstwie, dotyczących członkostwa osób objętych ochroną. Przynależność do systemu ochrony socjalnej może być obowiązkowa lub nieobowiązkowa. 1.1.3. Określanie uprawnień Określanie uprawnień odnosi się do podstawy, na jakiej osoba objęta ochroną jest uprawniona do pobierania świadczeń: uprawnienia te mogą być uzależnione od płacenia składek lub nie. 1.1.4. Zakres systemu Zakres systemu odnosi się do części społeczeństwa, która jest objęta ochroną (całe społeczeństwo, wszyscy lub większość pracowników lub pewne części społeczeństwa). 1.1.5. Poziom ochrony Poziom ochrony odnosi się do tego, czy systemy ochrony socjalnej zapewniają podstawowy, czy też dodatkowy poziom ochrony. 1.2. 1.2.1. PRZYCHODY SYSTEMÓW OCHRONY SOCJALNEJ „Składki na ubezpieczenia społeczne” są kosztami poniesionymi przez pracodawców w imieniu swoich pracowników lub przez osoby objęte ochroną w celu uzyskania uprawnień do świadczeń socjalnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 5 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L5 - 17 z 20089.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków stosowanych w stanach zagrożenia, służących zwalczaniu ptasiej grypy w Danii w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6695)

 • Dz. U. L5 - 15 z 20089.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków stosowanych w stanach zagrożenia, służących zwalczaniu ptasiej grypy w Zjednoczonym Królestwie w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6687)

 • Dz. U. L5 - 13 z 20089.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 11/2008 z dnia 8 stycznia 2008 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) dotyczącej przekazywania szeregów czasowych dla nowego podziału regionalnego

 • Dz. U. L5 - 1 z 20089.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 9/2008 z dnia 8 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.