Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 50 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 167/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie ponownego dopuszczenia do użytku na okres dziesięciu lat kokcydiostatyku jako dodatku paszowego (1)

Data ogłoszenia:2008-02-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 50 POZ 14

L 50/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.2.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 167/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie ponownego dopuszczenia do użytku na okres dziesięciu lat kokcydiostatyku jako dodatku paszowego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Komisji przed datą stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Wniosek ten powinien zatem być nadal rozpatrywany zgodnie z art. 4 dyrektywy 70/524/EWG.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(5)

uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych (1), w szczególności jej art. 3 i 9,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (2), w szczególności jego art. 25,

Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie do obrotu preparatu Kokcisan 120G złożyła wniosek o dopuszczenie go do użytku na okres dziesięciu lat jako kokcydiostatyku dla kurcząt rzeźnych, zgodnie z art. 4 wspomnianej dyrektywy. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydał opinię na temat bezpieczeństwa stosowania tego preparatu dla ludzi, zwierząt i środowiska, w warunkach opisanych w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Z przeprowadzonej oceny wynika, że warunki zezwolenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG zostały spełnione. Preparat określony w załączniku powinien zatem zostać dopuszczony do użytku na okres dziesięciu lat.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje udzielanie zezwoleń na dodatki stosowane w żywieniu zwierząt.

Z oceny wniosku wynika, iż należy wprowadzić wymaganie stosowania określonych procedur w celu ochrony pracowników przed narażeniem na działanie dodatku wymienionego w załączniku. Ochronę taką należy zapewnić poprzez zastosowanie dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (3).

(2)

Artykuł 25 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 ustanawia środki przejściowe odnoszące się do wniosków o dopuszczenie dodatków paszowych, które zostały złożone zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(3)

Wniosek o zezwolenie na dodatek paszowy wymieniony w załączniku do niniejszego rozporządzenia został złożony przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(4)

Wstępne uwagi na temat tego wniosku, zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy 70/524/EWG, zostały przekazane

(1) Dz.U. L 270 z 14.12.1970, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1800/2004 (Dz.U. L 317 z 16.10.2004, s. 37). (2) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, s. 8).

Preparat należący do grupy „Kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne”, określony w załączniku, dopuszcza się do użytku jako dodatek w żywieniu zwierząt na warunkach określonych w tym załączniku, na okres dziesięciu lat.

(3) Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2007/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 27.6.2007, s. 21).

23.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 50/15

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lutego 2008 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

L 50/16

ZAŁĄCZNIK

Minimalna zawartość Inne przepisy Data ważności zezwolenia

Maksymalna zawartość Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) w danym środku spożywczym pochodzenia zwierzęcego

Dodatek (nazwa handlowa)

Skład, wzór chemiczny, opis

PL

Nazwa i numer rejestracyjny osoby odpowieNr dzialnej za rejestracyjny wprowadzenie dodatku dodatku do obrotu Gatunek lub Maksykategoria malny wiek zwierzęcia mg substancji czynnej/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej

Kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne Kurczęta rzeźne W instrukcjach użytkowania mieszanek paszowych należy umieścić następujące stwierdzenia: „Niebezpieczne dla koni i indyków” — 60 70 Stosowanie zabronione przez co najmniej trzy dni przed ubojem. 26 lutego 2018 r.

E 766

KRKA, d.d Novo mesto, Słowenia

Salinomycyna – sól sodowa

Skład dodatku:

(Kokcisan 120G)

Salinomycyna – sól sodowa: 120 g/kg

Węglan wapnia do 1 000 g/kg

5 μg salinomycyny – soli sodowej/kg w odniesieniu do wszystkich mokrych tkanek.

Sacharoza: 80–100 g/kg

Skrobia kukurydziana: 20 g/kg

Substancja czynna:

Salinomycyna – sól sodowa,

„Dodatek paszowy zawiera jonofor: stosowanie jednocześnie z niektórymi substancjami leczniczymi (np. z tiamuliną) może być przeciwwskazane”.

C42H69O11Na,

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Numer CAS: 55721-31-8,

sól sodowa polieteru kwasu monokarboksylowego wytwarzana przez fermentację przez bakterie Streptomyces albus (CBS 101071)

Pokrewne zanieczyszczenia:

< 42 mg elaiofilyny/kg salinomycyny – soli sodowej

< 40 g 17-epi-20-dezoksysalinomycyny/kg salinomycyny – soli sodowej

23.2.2008

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 50 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L50 - 71 z 200823.2.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (  Dz.U. L 328 z 24.11.2006)

 • Dz. U. L50 - 65 z 200823.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/766/WE w odniesieniu do wykazu państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz produktów rybołówstwa w każdej postaci, przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 555) (1)

 • Dz. U. L50 - 51 z 200823.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2008 r. ustanawiająca wykaz zespołów pobierania i produkcji zarodków w krajach trzecich, zatwierdzonych do przywozu zarodków bydlęcych do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 517) (1)

 • Dz. U. L50 - 17 z 200823.2.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/17/WE z dnia 19 lutego 2008 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dla acefatu, acetamipridu, acibenzolaru-s-metylowego, aldryny, benalaksylu, benomylu, karbendazymu, chloromekwatu, chlorotalonilu, chloropiryfosu, klofentezyny, cyflutrinu, cypermetryny, cyromazyny, dieldryny, dimetoatu, ditiokarbiminiany, esfenwaleratu, famoksadonu, fenheksamidu, fenitrotionu, fenwaleratu, glifosatu, indoksakarbu, lambda-cyhalotrinu, mepanipyrimu, metalaksylu-M, metidationu, metoksyfenozydu, pimetrozyny, piraklostrobiny, pirymetanilu, spiroksaminy, tiakloprydu, tiofanatu metylowego oraz trifloksystrobiny (1)

 • Dz. U. L50 - 11 z 200823.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 166/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Bacillus cereus odm. toyoi (Toyocerin) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L50 - 8 z 200823.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 165/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie 3-fitazy (Natuphos) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L50 - 6 z 200823.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 164/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1444/2006 w zakresie minimalnej zawartości dodatku paszowego Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) (1)

 • Dz. U. L50 - 3 z 200823.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 163/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu węglanu lantanu – oktahydratu (Lantharenol) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L50 - 1 z 200823.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 162/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.