Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 50 POZ 51

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2008 r. ustanawiająca wykaz zespołów pobierania i produkcji zarodków w krajach trzecich, zatwierdzonych do przywozu zarodków bydlęcych do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 517) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 50 POZ 51

Strona 1 z 7
23.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 50/51

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 lutego 2008 r. ustanawiająca wykaz zespołów pobierania i produkcji zarodków w krajach zatwierdzonych do przywozu zarodków bydlęcych do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 517)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

trzecich,

(2008/155/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/556/EWG z dnia 25 września 1989 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywóz z państw trzecich zarodków bydła domowego (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1,

(4)

Decyzja Komisji 2006/168/WE z dnia 4 stycznia 2006 r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt i wymogi w zakresie świadectw weterynaryjnych przy przywozie do Wspólnoty zarodków bydlęcych i uchylająca decyzję 2005/217/WE (3) stanowi, że państwa członkowskie mają zezwalać na przywóz zarodków bydła domowego pobranych lub wyprodukowanych w kraju trzecim wymienionym w załączniku I do tej decyzji przez zatwierdzone zespoły pobierania lub produkcji zarodków wymienione w załączniku do decyzji 92/452/EWG.

a także mając na uwadze, co następuje:

Nowa Zelandia zwróciła się z wnioskiem o usunięcie jednego zespołu pobierania zarodków z wykazu w załączniku do decyzji 92/452/EWG, w odniesieniu do pozycji dotyczących tego kraju trzeciego.

(1)

Dyrektywa 89/556/EWG określa warunki zdrowotne zwierząt, regulujące handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywóz z krajów trzecich świeżych i zamrożonych zarodków bydła domowego.

(5)

(2)

Decyzja Komisji 92/452/EWG z dnia 30 lipca 1992 r. ustanawiająca wykazy zespołów pobierania zarodków i zespołów produkcji zarodków zatwierdzonych w państwach trzecich do wywozu do Wspólnoty zarodków bydlęcych (2) stanowi, że państwa członkowskie mogą sprowadzać zarodki z krajów trzecich tylko w przypadku, gdy zostały one pobrane, przetworzone i przechowane przez zespoły pobierania zarodków włączone do wykazów w załączniku do tej decyzji.

(1) Dz.U. L 302 z 19.10.1989, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2006/60/WE (Dz.U. L 31 z 3.2.2006, s. 24). (2) Dz.U. L 250 z 29.8.1992, s. 40. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/752/WE (Dz.U. L 304 z 22.11.2007, s. 36).

Argentyna, Australia, Kanada, Szwajcaria i Stany Zjednoczone Ameryki również zwróciły się z wnioskiem o dokonanie licznych zmian w pozycjach dotyczących tych krajów trzecich w wykazie w załączniku do decyzji 92/452/EWG, w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków. Kraje te przedstawiły również gwarancje w zakresie przestrzegania odpowiednich zasad określonych w dyrektywie 89/556/EWG w odniesieniu do zespołów, które mają być dodane do tego wykazu. Zespoły pobierania i produkcji zarodków wymienione w załączniku do wyżej wymienionej decyzji spełniają określone w dyrektywie 89/556/EWG warunki odnoszące się do pobierania, przetwarzania, przechowywania i transportu zarodków. Zespoły te zostały zatwierdzone przez właściwe organy wspomnianych krajów trzecich, zgodnie z wyżej wymienioną dyrektywą.

(3) Dz.U. L 57 z 28.2.2006, s. 19. Decyzja zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1792/2006 (Dz.U. L 362 z 20.12.2006, s. 1).

L 50/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.2.2008

(6)

W celu zachowania przejrzystości prawodawstwa wspólnotowego należy uchylić decyzję 92/452/EWG i zastąpić ją niniejszą decyzją. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Artykuł 2 Decyzja 92/452/EWG traci moc. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 50 POZ 51 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L50 - 71 z 200823.2.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (  Dz.U. L 328 z 24.11.2006)

 • Dz. U. L50 - 65 z 200823.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/766/WE w odniesieniu do wykazu państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz produktów rybołówstwa w każdej postaci, przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 555) (1)

 • Dz. U. L50 - 17 z 200823.2.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/17/WE z dnia 19 lutego 2008 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dla acefatu, acetamipridu, acibenzolaru-s-metylowego, aldryny, benalaksylu, benomylu, karbendazymu, chloromekwatu, chlorotalonilu, chloropiryfosu, klofentezyny, cyflutrinu, cypermetryny, cyromazyny, dieldryny, dimetoatu, ditiokarbiminiany, esfenwaleratu, famoksadonu, fenheksamidu, fenitrotionu, fenwaleratu, glifosatu, indoksakarbu, lambda-cyhalotrinu, mepanipyrimu, metalaksylu-M, metidationu, metoksyfenozydu, pimetrozyny, piraklostrobiny, pirymetanilu, spiroksaminy, tiakloprydu, tiofanatu metylowego oraz trifloksystrobiny (1)

 • Dz. U. L50 - 14 z 200823.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 167/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie ponownego dopuszczenia do użytku na okres dziesięciu lat kokcydiostatyku jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L50 - 11 z 200823.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 166/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Bacillus cereus odm. toyoi (Toyocerin) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L50 - 8 z 200823.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 165/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie 3-fitazy (Natuphos) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L50 - 6 z 200823.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 164/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1444/2006 w zakresie minimalnej zawartości dodatku paszowego Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) (1)

 • Dz. U. L50 - 3 z 200823.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 163/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu węglanu lantanu – oktahydratu (Lantharenol) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L50 - 1 z 200823.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 162/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.