Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 50 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 164/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1444/2006 w zakresie minimalnej zawartości dodatku paszowego Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 50 POZ 6

L 50/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.2.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 164/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1444/2006 w zakresie minimalnej zawartości dodatku paszowego Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

o zmianę warunków zezwolenia poprzez obniżenie minimalnej zawartości dodatku.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

W opinii przyjętej dnia 18 września 2007 r. Urząd zaproponował obniżenie minimalnej zawartości substancji czynnej z 1×109 CFU do 5×108 CFU ze względu na istnienie dowodów na skuteczność dodatku w najniższej proponowanej dawce (3). W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1444/2006. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003 udzielono pod pewnymi warunkami zezwolenia na dodatek Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin). Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1444/2006 (2) udzielono zezwolenia na stosowanie tego dodatku dla kurcząt przeznaczonych na tucz (kurcząt rzeźnych) na okres dziesięciu lat. Zezwolenie to zostało powiązane z posiadaczem zezwolenia na wprowadzanie tego dodatku do obrotu. Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 pozwala na zmianę zezwolenia na dany dodatek na wniosek posiadacza zezwolenia, po uzyskaniu opinii Europejskiegu Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”). Posiadacz zezwolenia dotyczącego dodatku paszowego Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) złożył wniosek

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(2)

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1444/2006 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lutego 2008 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, s. 8). (2) Dz.U. L 271 z 30.9.2006, s. 19.

(3) Opinia Panelu Naukowego ds. Dodatków Paszowych oraz Środków lub Substancji Wykorzystywanych w Paszach dla Zwierząt, dotycząca bezpieczeństwa i skuteczności produktu Calsporin, preparatu Bacillus subtilis, jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003. Dziennik EFSA (2007) 543, s. 1–8.

23.2.2008

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK

Minimalna zawartość Inne przepisy CFU/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Numer identyfikacyjny dodatku Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna Gatunek lub kategoria zwierzęcia Maksymalny wiek

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek (Nazwa handlowa)

Maksymalna zawartość

PL

Data ważności zezwolenia

Kategoria dodatków zootechnicznych. Grupa funkcjonalna: stabilizatory flory jelitowej. Skład dodatku: Preparat Bacillus subtilis C3102 (DSM 15544) zawierający co najmniej 1 × 1010 CFU/g dodatku Kurczęta rzeźne Charakterystyka substancji czynnej: Żywotne przetrwalniki Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) Metoda analityczna (1) Oznaczenie liczby metodą posiewu powierzchniowego przy zastosowaniu tryptonowego agaru sojowego z uprzednim ogrzewaniem badanych próbek paszy — 5 × 108 1 × 109 1. Dla bezpieczeństwa użytkownika: podczas kontaktu z produktem używać masek ochronnych na usta i nos, a także okularów ochronnych. 2. W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania. 3. Dozwolone stosowanie w paszy zawierającej dozwolone kokcydiostatyki: sól sodową monenzyny, sól sodową salinomycyny, sól sodową semduramycyny, sól sodową lasalocidu, maduramycynę amonu, narazynę-nikarbazynę oraz diklazuril. 20 października 2016 r.

4b1820

Calpis Co. Ltd. Reprezentowany we Wspólnocie przez Orffa International Holding BV

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) (Calsporin)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1) Szczegóły dotyczące metod analitycznych są dostępne pod następującym adresem wspólnotowego laboratorium referencyjnego: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives”

L 50/7

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 50 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L50 - 71 z 200823.2.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (  Dz.U. L 328 z 24.11.2006)

 • Dz. U. L50 - 65 z 200823.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/766/WE w odniesieniu do wykazu państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz produktów rybołówstwa w każdej postaci, przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 555) (1)

 • Dz. U. L50 - 51 z 200823.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2008 r. ustanawiająca wykaz zespołów pobierania i produkcji zarodków w krajach trzecich, zatwierdzonych do przywozu zarodków bydlęcych do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 517) (1)

 • Dz. U. L50 - 17 z 200823.2.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/17/WE z dnia 19 lutego 2008 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dla acefatu, acetamipridu, acibenzolaru-s-metylowego, aldryny, benalaksylu, benomylu, karbendazymu, chloromekwatu, chlorotalonilu, chloropiryfosu, klofentezyny, cyflutrinu, cypermetryny, cyromazyny, dieldryny, dimetoatu, ditiokarbiminiany, esfenwaleratu, famoksadonu, fenheksamidu, fenitrotionu, fenwaleratu, glifosatu, indoksakarbu, lambda-cyhalotrinu, mepanipyrimu, metalaksylu-M, metidationu, metoksyfenozydu, pimetrozyny, piraklostrobiny, pirymetanilu, spiroksaminy, tiakloprydu, tiofanatu metylowego oraz trifloksystrobiny (1)

 • Dz. U. L50 - 14 z 200823.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 167/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie ponownego dopuszczenia do użytku na okres dziesięciu lat kokcydiostatyku jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L50 - 11 z 200823.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 166/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Bacillus cereus odm. toyoi (Toyocerin) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L50 - 8 z 200823.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 165/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie 3-fitazy (Natuphos) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L50 - 3 z 200823.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 163/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu węglanu lantanu – oktahydratu (Lantharenol) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L50 - 1 z 200823.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 162/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.