Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 50 POZ 65

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/766/WE w odniesieniu do wykazu państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz produktów rybołówstwa w każdej postaci, przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 555) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 50 POZ 65

Strona 1 z 2
23.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 50/65

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/766/WE w odniesieniu do wykazu państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz produktów rybołówstwa w każdej postaci, przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 555)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/156/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jego art. 11 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

wymogi sanitarne, dotyczące raków nieutrzymywanych przez człowieka, poddanych obróbce termicznej i mrożonych, są spełnione. Zapis dotyczący Armenii powinien zatem zostać rozszerzony o raki nieutrzymywane przez człowieka poddane obróbce termicznej i mrożone.

(5)

Czarnogóra, która jest obecnie wymieniona w załączniku II do decyzji 2006/766/WE, lecz z ograniczeniem „tylko całe świeże ryby z połowów morskich”, przekazała informacje naukowe oraz złożyła dodatkowy wniosek o zatwierdzenie przywozu raków słodkowodnych z tego państwa trzeciego. Zatem obecne ograniczenie powinno zostać usunięte. Przywóz produktów rybołówstwa powinien zostać dopuszczony. Bośnia i Hercegowina nie jest obecnie wymieniona w załączniku II do decyzji 2006/766/WE. Kontrola Komisji w tym kraju została przeprowadzona w dniach 29 sierpnia do 2 września 2005 r. Kontrola wykazała, że właściwe organy przedstawiły wszystkie niezbędne gwarancje spełnienia odpowiednich wymogów sanitarnych. Bośnia i Hercegowina powinna zatem zostać ujęta w wykazie państw trzecich, z których państwa członkowskie mogą zezwolić na przywóz produktów rybołówstwa. Bułgaria i Rumunia są obecnie wymienione w załączniku II do decyzji 2006/766/WE. Ponieważ jednak wykaz odnosi się wyłącznie do państw trzecich, zastosowanie tych zapisów wygasło wraz z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej. Zatem te dwa państwa członkowskie powinny zostać skreślone z wykazu. Załącznik I do wspomnianej decyzji zawiera wykaz państw trzecich, z których dopuszczony jest przywóz małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich w każdej postaci przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Przypis 6 w załączniku II, odnoszący się do Maroka, dotyczy dodatkowych wymogów związanych z niektórymi przetworzonymi małżami. Dla zachowania spójności, należy zatem przenieść te wymogi do załącznika I. Należy zatem 2006/766/WE. odpowiednio zmienić decyzję

Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 ustanawia szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego. Artykuł 11 wspomnianego rozporządzenia przewiduje ustanowienie wykazów państw trzecich lub części państw trzecich, z których dopuszczony jest przywóz poszczególnych produktów pochodzenia zwierzęcego, oraz określa kryteria tworzenia takich wykazów. Decyzja Komisji 2006/766/WE z dnia 6 listopada 2006 r. ustanawiająca wykazy państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i produktów rybołówstwa (2), wymienia te państwa trzecie, które spełniają kryteria określone w art. 11 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 854/2004 oraz które w związku z tym są w stanie zagwarantować, że wymienione wywożone do Wspólnoty produkty spełniają warunki sanitarne ustanowione dla ochrony zdrowia konsumentów. Załącznik II wspomnianej decyzji zawiera wykaz państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz produktów rybołówstwa w każdej postaci, przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Armenia jest obecnie wymieniona w tym załączniku, lecz z ograniczeniem „tylko żywe raki nieutrzymywane przez człowieka”. Kontrola Komisji przeprowadzona w tym kraju w marcu 2007 r. wykazała, że odpowiednie

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 50 POZ 65 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L50 - 71 z 200823.2.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (  Dz.U. L 328 z 24.11.2006)

 • Dz. U. L50 - 51 z 200823.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2008 r. ustanawiająca wykaz zespołów pobierania i produkcji zarodków w krajach trzecich, zatwierdzonych do przywozu zarodków bydlęcych do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 517) (1)

 • Dz. U. L50 - 17 z 200823.2.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/17/WE z dnia 19 lutego 2008 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dla acefatu, acetamipridu, acibenzolaru-s-metylowego, aldryny, benalaksylu, benomylu, karbendazymu, chloromekwatu, chlorotalonilu, chloropiryfosu, klofentezyny, cyflutrinu, cypermetryny, cyromazyny, dieldryny, dimetoatu, ditiokarbiminiany, esfenwaleratu, famoksadonu, fenheksamidu, fenitrotionu, fenwaleratu, glifosatu, indoksakarbu, lambda-cyhalotrinu, mepanipyrimu, metalaksylu-M, metidationu, metoksyfenozydu, pimetrozyny, piraklostrobiny, pirymetanilu, spiroksaminy, tiakloprydu, tiofanatu metylowego oraz trifloksystrobiny (1)

 • Dz. U. L50 - 14 z 200823.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 167/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie ponownego dopuszczenia do użytku na okres dziesięciu lat kokcydiostatyku jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L50 - 11 z 200823.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 166/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Bacillus cereus odm. toyoi (Toyocerin) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L50 - 8 z 200823.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 165/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie 3-fitazy (Natuphos) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L50 - 6 z 200823.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 164/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1444/2006 w zakresie minimalnej zawartości dodatku paszowego Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) (1)

 • Dz. U. L50 - 3 z 200823.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 163/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu węglanu lantanu – oktahydratu (Lantharenol) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L50 - 1 z 200823.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 162/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.