Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 51 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. przedłużająca okres stosowania środków przewidzianych w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE

Data ogłoszenia:2008-02-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 51 POZ 19

26.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/19

DECYZJA RADY z dnia 18 lutego 2008 r. przedłużająca okres stosowania środków przewidzianych w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE (2008/158/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 300 ust. 2 akapit drugi, uwzględniając Umowę o partnerstwie AKP-WE podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (1) i zmienioną w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (2), uwzględniając umowę wewnętrzną między przedstawicielami rządów państw członkowskich zebranymi w Radzie, w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania Umowy o partnerstwie AKP-WE (3), w szczególności jej art. 3, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Rząd Zimbabwe w dalszym ciągu narusza zasadnicze elementy wymienione w art. 9 Umowy o partnerstwie AKP-WE, a sytuacja panująca obecnie w Zimbabwe nie zapewnia poszanowania praw człowieka, zasad demokratycznych i praworządności. Z tego względu należy przedłużyć okres stosowania środków,

(4)

STANOWI CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Stosowanie środków, o których mowa w art. 2 decyzji 2002/148/WE, przedłuża się do dnia 20 lutego 2009 r. Środki te poddawane są stałemu przeglądowi. Pismo zamieszczone w załączniku do niniejszej decyzji skierowane jest do Prezydenta Zimbabwe. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Na podstawie decyzji Rady 2002/148/WE (4) zakończono konsultacje z Republiką Zimbabwe prowadzone na mocy art. 96 ust. 2 lit. c) Umowy o partnerstwie AKP-WE i przyjęto właściwe środki określone w załączniku do tej decyzji. Na mocy decyzji 2007/127/WE stosowanie środków, o których mowa w art. 2 decyzji 2002/148/WE, przedłużono do dnia 20 lutego 2004 r. na mocy art. 1 decyzji 2003/112/WE (5), a następnie do dnia 20 lutego 2005 r. na mocy art. 1 decyzji 2004/157/WE (6), do dnia 20 lutego 2006 r. na mocy art. 1 decyzji 2005/139/WE (7), do dnia 20 lutego 2007 r. na mocy art. 1 decyzji 2006/114/WE (8), a następnie przedłużono je na okres kolejnych 12 miesięcy do dnia 20 lutego 2008 r.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lutego 2008 r. W imieniu Rady

D. RUPEL

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3. Umowa ostatnio zmieniona decyzją nr 4/2007 (Dz.U. L 25 z 30.1.2008, s. 11). (2) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 26. (3) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 376. Umowa wewnętrzna ostatnio zmieniona umową wewnętrzną z dnia 10 kwietnia 2006 r. (Dz.U. L 247 z 9.9.2006, s. 48). (4) Dz.U. L 50 z 21.2.2002, s. 64. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/127/WE (Dz.U. L 53 z 22.2.2007, s. 23). (5) Dz.U. L 46 z 20.2.2003, s. 25. (6) Dz.U. L 50 z 20.2.2004, s. 60. (7) Dz.U. L 48 z 19.2.2005, s. 28. (8) Dz.U. L 48 z 18.2.2006, s. 26.

L 51/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.2.2008

ZAŁĄCZNIK PISMO DO PREZYDENTA ZIMBABWE Bruksela, dnia … Unia Europejska przywiązuje ogromną wagę do postanowień art. 9 Umowy o partnerstwie AKP-WE. Poszanowanie praw człowieka, demokratycznych instytucji oraz praworządności, jako zasadnicze elementy umowy o partnerstwie, stanowią podstawę naszych stosunków. Pismem z dnia 19 lutego 2002 r. Unia Europejska poinformowała Pana o decyzji w sprawie zakończenia konsultacji zgodnie z art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE oraz o zastosowaniu właściwych środków w rozumieniu art. 96 ust. 2 lit. c) wspomnianej umowy. W pismach z dnia 19 lutego 2003 r., 19 lutego 2004 r., 18 lutego 2005 r., 15 lutego 2006 r. i 21 lutego 2007 r. Unia Europejska poinformowała Pana o swej decyzji o pozostawieniu w mocy „właściwych środków” i przedłużeniu okresu ich stosowania odpowiednio do dnia 20 lutego 2004 r., 20 lutego 2005 r., 20 lutego 2006 r. i 20 lutego 2007 r. oraz do dnia 20 lutego 2008 r. Po upływie 12 miesięcy Unia Europejska ocenia, że w pięciu kwestiach określonych w decyzji Rady z dnia 18 lutego 2002 r. nie poczyniono żadnych znaczących postępów. W związku z powyższym Unia Europejska jest zdania, że nie można cofnąć właściwych środków i postanawia przedłużyć okres ich stosowania do dnia 20 lutego 2009 r. Stanowisko Unii Europejskiej będzie przedmiotem stałego przeglądu, w tym w oparciu o wnikliwą ocenę sytuacji w Zimbabwe po zakończeniu realizacji inicjatywy SADC i nadchodzących wyborach. Unia Europejska pragnie jeszcze raz podkreślić, że jej celem nie jest ukaranie narodu Zimbabwe i nadal będzie przeznaczać środki na operacje humanitarne i projekty polegające na bezpośrednim wspieraniu ludności, w szczególności te dotyczące spraw socjalnych, demokratyzacji, poszanowania praw człowieka oraz praworządności. Wspomniane wyżej środki nie mają wpływu na te działania. Unia Europejska pragnie przypomnieć, że zastosowanie właściwych środków, w rozumieniu art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE, nie stoi na przeszkodzie prowadzeniu dialogu politycznego, zgodnie z postanowieniami art. 8 tej umowy. Mając to na uwadze, Unia Europejska raz jeszcze pragnie podkreślić, jak istotną wagę przywiązuje do przyszłej współpracy między UE i Zimbabwe, oraz potwierdzić swoją gotowość do kontynuowania dialogu z wykorzystaniem możliwości, jakie stwarza trwający proces programowania 10. EFR, i dalszych starań na rzecz doprowadzenia do sytuacji, w której możliwe będzie wznowienie pełnej współpracy. Z wyrazami szacunku

W imieniu Komisji

W imieniu Rady

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 51 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L51 - 27 z 200826.2.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) nr 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (  Dz.U. L 102 z 11.4.2006)

 • Dz. U. L51 - 26 z 200826.2.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 711/2006 z dnia 20 marca 2006 r. dotyczącego wprowadzenia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej, zmieniającego i uzupełniającego załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (  Dz.U. L 124 z 11.5.2006)

 • Dz. U. L51 - 23 z 200826.2.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/160/WPZiB z dnia 25 lutego 2008 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L51 - 21 z 200826.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/683/WE zatwierdzającą plan zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików na niektórych obszarach Węgier (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 675)

 • Dz. U. L51 - 4 z 200826.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie dla członkostwa zawartym z Republiką Turcji oraz uchylająca decyzję 2006/35/WE

 • Dz. U. L51 - 3 z 200826.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 169/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. wyłączające podobszary ICES 27 i 28.2 z niektórych ograniczeń nakładu połowowego oraz z obowiązków dotyczących zapisu danych za rok 2008, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1098/2007 ustanawiającym wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów

 • Dz. U. L51 - 1 z 200826.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 168/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.