Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 51 POZ 23

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2008/160/WPZiB z dnia 25 lutego 2008 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy

Data ogłoszenia:2008-02-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 51 POZ 23

Strona 1 z 2
26.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/23

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2008/160/WPZiB z dnia 25 lutego 2008 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:


(6) (1)

UE uważa, że dotychczasowe stanowisko kierownictwa regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy oraz brak woli z jego strony do pełnego włączenia się w poszukiwanie pokojowego i wszechstronnego rozwiązania konfliktu w tym regionie są niemożliwe do zaakceptowania.

W dniu 27 lutego 2003 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2003/139/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy (1). Na mocy wspólnego stanowiska Rady 2004/179/WPZiB (2) z dnia 23 lutego 2004 r. obowiązywanie tych środków (ograniczeń wjazdu) zostało przedłużone. Wygasają one z dniem 27 lutego 2008 r. W dniu 26 sierpnia 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/622/WPZiB (3) zmieniające wspólne stanowisko 2004/179/WPZiB, przedłużając tym samym obowiązywanie ograniczeń wjazdu wobec osób odpowiedzialnych za zainicjowanie i prowadzenie w regionie Naddniestrza w Republice Mołdowy kampanii zastraszania i zamykania mołdawskich szkół stosujących alfabet łaciński. Mimo że podjęto negocjacje w sprawie zmian konstytucyjnych, nie odnotowano znaczących postępów w sytuacji dotyczącej konfliktu w sprawie regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy. UE pozostaje gotowa pomóc w doprowadzeniu do pokojowego rozwiązania konfliktu, z pełnym poszanowaniem integralności terytorialnej Republiki Mołdowy i pod auspicjami Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

Jak wynika z przeglądu wspólnego stanowiska 2004/179/WPZiB, obowiązywanie środków ograniczających należy przedłużyć o kolejnych 12 miesięcy. Rada uznaje za stosowne skreślenie z wykazu znajdującego się w załączniku I nazwisk sześciu osób i zamieszczenie w wykazach zamieszczonych w załącznikach I i II nazwisk sześciu nowych osób.

(7)

Dla jasności przedmiotowe środki ograniczające należy skonsolidować w jednym akcie prawnym,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1 1. Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki, by zapobiec wjazdowi lub przejazdowi przez ich terytorium osób:

(3)

— wymienionych w załączniku I, odpowiedzialnych za utrudnianie dążeń do politycznego rozstrzygnięcia konfliktu naddniestrzańskiego w Republice Mołdowy,

(4)

— wymienionych w załączniku II, odpowiedzialnych za zainicjowanie i prowadzenie w regionie Naddniestrza w Republice Mołdowy kampanii zastraszania i zamykania mołdawskich szkół stosujących alfabet łaciński.

(1) Dz.U. L 53 z 28.2.2003, s. 60. (2) Dz.U. L 55 z 24.2.2004, s. 68. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione wspólnym stanowiskiem 2007/121/WPZiB (Dz.U. L 51 z 20.2.2007, s. 31). (3) Dz.U. L 279 z 28.8.2004, s. 47.

2. Ustęp 1 nie nakłada na państwa członkowskie obowiązku uniemożliwiania wjazdu na swoje terytorium własnym obywatelom.

L 51/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.2.2008

3. Ustęp 1 pozostaje bez uszczerbku dla przypadków, gdy państwo członkowskie jest związane zobowiązaniami wynikającymi z prawa międzynarodowego, a mianowicie: (i) jest państwem goszczącym międzynarodową organizację międzyrządową; (ii) jest państwem goszczącym międzynarodową konferencję zwołaną przez Organizację Narodów Zjednoczonych lub odbywającą się pod jej auspicjami; (iii) zastosowanie ma wielostronna umowa dotycząca przywilejów i immunitetów; lub (iv) zastosowanie ma traktat pojednawczy z 1929 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 51 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L51 - 27 z 200826.2.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) nr 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (  Dz.U. L 102 z 11.4.2006)

 • Dz. U. L51 - 26 z 200826.2.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 711/2006 z dnia 20 marca 2006 r. dotyczącego wprowadzenia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej, zmieniającego i uzupełniającego załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (  Dz.U. L 124 z 11.5.2006)

 • Dz. U. L51 - 21 z 200826.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/683/WE zatwierdzającą plan zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików na niektórych obszarach Węgier (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 675)

 • Dz. U. L51 - 19 z 200826.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. przedłużająca okres stosowania środków przewidzianych w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE

 • Dz. U. L51 - 4 z 200826.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie dla członkostwa zawartym z Republiką Turcji oraz uchylająca decyzję 2006/35/WE

 • Dz. U. L51 - 3 z 200826.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 169/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. wyłączające podobszary ICES 27 i 28.2 z niektórych ograniczeń nakładu połowowego oraz z obowiązków dotyczących zapisu danych za rok 2008, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1098/2007 ustanawiającym wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów

 • Dz. U. L51 - 1 z 200826.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 168/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.