Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 51 POZ 4

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie dla członkostwa zawartym z Republiką Turcji oraz uchylająca decyzję 2006/35/WE

Data ogłoszenia:2008-02-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 51 POZ 4

Strona 1 z 13
L 51/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.2.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie dla członkostwa zawartym z Republiką Turcji oraz uchylająca decyzję 2006/35/WE (2008/157/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


reform politycznych, a w 2005 roku należy przedstawić wniosek w sprawie zmiany partnerstwa dla członkostwa. W związku z tym Rada przyjęła zmienione partnerstwo w styczniu 2006 r. (3).

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 390/2001 z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie pomocy dla Turcji w ramach strategii przedakcesyjnej, w szczególności w sprawie ustanowienia partnerstwa dla członkostwa (1), w szczególności jego art. 2,

(4)

W grudniu 2004 r. Rada Europejska postanowiła, że Unia Europejska będzie nadal uważnie śledzić postępy reform politycznych na podstawie partnerstwa dla członkostwa określającego cele priorytetowe procesu reform.

uwzględniając wniosek Komisji,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

W dniu 3 października 2005 r. państwa członkowskie rozpoczęły negocjacje z Turcją w sprawie jej przystąpienia do Unii Europejskiej. Postęp negocjacji jest uzależniony od postępu Turcji w przygotowaniu do przystąpienia, którego wymiernym wskaźnikiem będzie między innymi wdrażanie regularnie zmienianego partnerstwa dla członkostwa.

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 390/2001 stanowi, że Rada podejmuje decyzję, większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, w sprawie zasad, priorytetów, pośrednich celów i warunków zawartych w partnerstwie dla członkostwa, które zostanie przedłożone Turcji, jak również w sprawie kolejnych znaczących dostosowań mających zastosowanie do tego dokumentu.

(6)

W komunikacie Komisji pt. „Strategia rozszerzenia i najważniejsze wyzwania w latach 2006–2007” zapisano, że partnerstwa zostaną poddane przeglądowi pod koniec 2007 r.

(2)

Na tej podstawie Rada przyjęła w 2001 r. i 2003 r. partnerstwo dla członkostwa z Turcją (2).

(7)

(3)

W zaleceniu Komisji z 2004 r. w sprawie Turcji podkreślano, że Unia Europejska powinna nadal śledzić proces

(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2001, s. 1. (2) Decyzja 2001/235/WE (Dz.U. L 85 z 24.3.2001, s. 13) oraz decyzja 2003/398/WE (Dz.U. L 145 z 12.6.2003, s. 40).

W dniu 11 grudnia 2006 r. Rada uzgodniła, że podczas konferencji międzyrządowej państwa członkowskie nie podejmą decyzji o otwarciu rozdziałów obejmujących obszary polityki odnoszące się do ograniczeń stosowanych przez Turcję wobec Republiki Cypryjskiej ani o tymczasowym zamknięciu rozdziałów, dopóki Komisja nie oceni, czy Turcja wypełniła swoje zobowiązania związane z protokołem dodatkowym.

(3) Decyzja 2006/35/WE (Dz.U. L 22 z 26.1.2006, s. 34).

26.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/5

(8)

W dniu 17 lipca 2006 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 1085/2006 ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA) (1), określające nowe ramy prawne pomocy finansowej dla krajów dążących do przystąpienia. Właściwe jest zatem przyjęcie zmienionego partnerstwa dla członkostwa, uaktualniającego obecne partnerstwo, w celu określenia nowych priorytetowych celów w dalszych pracach, na podstawie ustaleń zawartych w sprawozdaniu z 2007 r. w sprawie postępów Turcji w przygotowaniach do dalszej integracji z Unią Europejską. W celu przygotowania do członkostwa Turcja powinna opracować plan obejmujący harmonogram i konkretne środki realizacji priorytetów zawartych w partnerstwie dla członkostwa. Decyzja 2006/35/WE powinna zostać uchylona,

pośrednie i warunki zawarte w partnerstwie dla członkostwa z Turcją. Artykuł 2 Wdrożenie partnerstwa dla członkostwa jest badane i monitorowane przez organy ustanowione na mocy układu o stowarzyszeniu oraz przez Radę na podstawie corocznych sprawozdań przedstawianych przez Komisję. Artykuł 3 Uchyla się decyzję 2006/35/WE. Artykuł 4 Niniejsza decyzja wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 51 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L51 - 27 z 200826.2.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) nr 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (  Dz.U. L 102 z 11.4.2006)

 • Dz. U. L51 - 26 z 200826.2.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 711/2006 z dnia 20 marca 2006 r. dotyczącego wprowadzenia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej, zmieniającego i uzupełniającego załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (  Dz.U. L 124 z 11.5.2006)

 • Dz. U. L51 - 23 z 200826.2.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/160/WPZiB z dnia 25 lutego 2008 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L51 - 21 z 200826.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/683/WE zatwierdzającą plan zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików na niektórych obszarach Węgier (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 675)

 • Dz. U. L51 - 19 z 200826.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. przedłużająca okres stosowania środków przewidzianych w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE

 • Dz. U. L51 - 3 z 200826.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 169/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. wyłączające podobszary ICES 27 i 28.2 z niektórych ograniczeń nakładu połowowego oraz z obowiązków dotyczących zapisu danych za rok 2008, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1098/2007 ustanawiającym wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów

 • Dz. U. L51 - 1 z 200826.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 168/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.