Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 52 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/601/WE w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu „LL RICE 601” w produktach z ryżu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 743) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 52 POZ 25

Strona 1 z 3
27.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 52/25

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/601/WE w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu „LL RICE 601” w produktach z ryżu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 743)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/162/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

nego genetycznie zmodyfikowanego organizmu „LL RICE 601” w produktach z ryżu (3) nałożyła na państwa członkowskie wymaganie, by zezwalały na wprowadzenie do obrotu niektórych produktów z ryżu pochodzących ze Stanów Zjednoczonych jedynie w przypadku, gdy przesyłce towarzyszy oryginalne sprawozdanie analityczne sporządzone przez akredytowane laboratorium wykazujące, że dany produkt nie zawiera genetycznie zmodyfikowanego ryżu „LL RICE 601”, oraz by prowadziły systematyczne urzędowe pobieranie próbek i analizy każdej przesyłki określonych produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych przed ich wprowadzeniem do obrotu.

(4)

Artykuł 4 ust. 2 i art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (2) przewidują, że żadna genetycznie zmodyfikowana żywność ani pasza nie może zostać wprowadzona do obrotu na rynku Wspólnoty, o ile nie jest ona objęta zezwoleniem wydanym zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem. Artykuł 4 ust. 3 i art. 16 ust. 3 tego samego rozporządzenia stanowią, że nie należy zatwierdzać żywności i paszy zmodyfikowanej genetycznie, o ile nie zostało wykazane w sposób właściwy i wystarczający, iż nie wywiera ona szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska naturalnego, nie wprowadza konsumenta ani użytkownika w błąd ani nie odbiega od żywności czy też paszy przeznaczonej do zastąpienia w takim zakresie, że jej normalne spożycie byłoby ze względów żywieniowych niekorzystne dla ludzi lub zwierząt. Artykuł 53 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 przewiduje możliwość przyjęcia odpowiednich wspólnotowych środków nadzwyczajnych dotyczących żywności i paszy przywożonych z kraju trzeciego w celu ochrony zdrowia ludzkiego, zdrowia zwierząt lub środowiska naturalnego, w przypadku gdy takie ryzyko nie może być wystarczająco objęte za pomocą środków podjętych przez dane państwa członkowskie. Ze względu na domniemane ryzyko związane z produktami niezatwierdzonymi zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 decyzja Komisji 2006/601/WE z dnia 5 września 2006 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolo-

W dniu 5 października 2007 r. Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) opublikował wyniki swojego dochodzenia w sprawie, między innymi, obecności „LL RICE 601” w ryżu znajdującym się w obiegu handlowym w Stanach Zjednoczonych. Choć nie udało się ustalić dokładnych mechanizmów zanieczyszczenia, wyniki dochodzenia wskazują, że zanieczyszczenie ryżem „LL RICE 601” pochodziło z ograniczonego źródła. Amerykańska federacja ds. ryżu (Rice federation) przyjęła plan mający na celu usunięcie „LL RICE 601” z amerykańskich kanałów eksportowych. Plan ten obejmuje badanie nasion przed sadzeniem oraz kontrole dokumentów i kontrole analityczne w punktach skupu zbiorów z roku 2007. Tylko niektóre z aspektów tego planu podlegają wymogom prawnym w niektórych stanach Stanów Zjednoczonych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 52 POZ 25 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L52 - 21 z 200827.2.2008

    Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2008 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków w Izraelu i wprowadzająca odstępstwa od decyzji 2006/696/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 679) (1)

  • Dz. U. L52 - 3 z 200827.2.2008

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/6/WE z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty

  • Dz. U. L52 - 1 z 200827.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 170/2008 z dnia 26 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.