Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 53 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

Data ogłoszenia:2008-02-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 53 POZ 1

27.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 53/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (2008/146/WE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

Obecnie umowa powinna zostać zatwierdzona.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 62, art. 63 akapit pierwszy pkt 3, art. 66 i 95 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie drugie i art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

(4)

uwzględniając wniosek Komisji,

W odniesieniu do rozwoju dorobku Schengen, objętego Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, przepisy decyzji Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stosowania porozumienia zawartego przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącego włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (2) mają odpowiednie zastosowanie w stosunkach ze Szwajcarią.

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy upoważnienia udzielonego Komisji 17 czerwca 2002 r. negocjacje z władzami szwajcarskimi dotyczące włączenia Szwajcarii we wprowadzenie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen zostały zakończone.

(6)

Niniejsza decyzja nie narusza stanowiska Zjednoczonego Królestwa zgodnie z Protokołem włączającym dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, stanowiącym załącznik do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, oraz decyzją Rady 2000/ 365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (3).

(2)

Zgodnie z decyzją Rady 2004/860/WE z dnia 25 października 2004 r. i z zastrzeżeniem możliwości jej zawarcia w późniejszym terminie Umowa między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotycząca włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen została podpisana w imieniu Wspólnoty Europejskiej dnia 26 października 2004 r.

Niniejsza decyzja nie narusza stanowiska Irlandii zgodnie z Protokołem włączającym dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, stanowiącym załącznik do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, oraz decyzją Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącej wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (4).

(1) Opinia z dnia 13 października 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 31. (3) Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43. (4) Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20.

L 53/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 3

27.2.2008

(7)

Niniejsza decyzja nie narusza stanowiska Danii zgodnie Protokołem w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Przepisy art. 1–4 decyzji Rady 1999/437/WE stosuje się w ten sam sposób do włączenia Szwajcarii we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, objętego Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Artykuł 4 Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby uprawnionej do złożenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej dokumentu zatwierdzenia, przewidzianego w art. 14 umowy, w celu wyrażenia zgody Wspólnoty na to, aby umowa stała się dla niej wiążąca. Artykuł 5 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli dnia 28 stycznia 2008 r. W imieniu Rady D. RUPEL

Przewodniczący

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowę między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotycząca włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen oraz związane z tym dokumenty obejmujące akt końcowy, porozumienie w formie wymiany listów dotyczące komitetów, które będą wspierać Komisję w wykonywaniu jej kompetencji wykonawczych, oraz wspólną deklarację dotyczącą wspólnych obrad komitetów mieszanych. Teksty umowy, aktu końcowego, wymiany listów i wspólnej deklaracji są dołączone do niniejszej decyzji (1). Artykuł 2 Niniejsza decyzja ma zastosowanie w obszarach objętych przepisami wymienionymi w załącznikach A i B do umowy oraz ich rozwoju w zakresie, w jakim przepisy te mają lub, zgodnie z decyzją 1999/436/WE (2), ustalono, że mają podstawę prawną w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

(1) Zob. s. 52 niniejszego Dziennika Urzędowego. (2) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 17.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 53 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L53 - 52 z 200827.2.2008

  Umowa między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

 • Dz. U. L53 - 50 z 200827.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

 • Dz. U. L53 - 49 z 200827.2.2008

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów stanowiącego udokumentowanie Porozumienia w sprawie odnowienia i zmiany Porozumienia w sprawie zasad współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji (ISP) między Wspólnotą Europejską a Australią, Kanadą, państwami EFTA – Norwegią i Szwajcarią, Koreą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L53 - 21 z 200827.2.2008

  Porozumienie w formie wymiany listów stanowiące udokumentowanie porozumienia w sprawie odnowienia i zmiany porozumienia w sprawie współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji (ISP) między Wspólnotą Europejską a Australią, Kanadą, państwami EFTA – Norwegią i Szwajcarią, Koreą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L53 - 19 z 200827.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 22 marca 2007 r. upoważniająca do zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów stanowiącego udokumentowanie porozumienia w sprawie odnowienia i zmiany porozumienia współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji (ISP) między Wspólnotą Europejską a Australią, Kanadą, państwami EFTA – Norwegią i Szwajcarią, Koreą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L53 - 18 z 200827.2.2008

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen oraz Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określenie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii

 • Dz. U. L53 - 5 z 200827.2.2008

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii

 • Dz. U. L53 - 3 z 200827.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.