Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 53 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 22 marca 2007 r. upoważniająca do zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów stanowiącego udokumentowanie porozumienia w sprawie odnowienia i zmiany porozumienia współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji (ISP) między Wspólnotą Europejską a Australią, Kanadą, państwami EFTA – Norwegią i Szwajcarią, Koreą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki

Data ogłoszenia:2008-02-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 53 POZ 19

27.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA RADY z dnia 22 marca 2007 r.

L 53/19

upoważniająca do zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów stanowiącego udokumentowanie porozumienia w sprawie odnowienia i zmiany porozumienia współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji (ISP) między Wspólnotą Europejską a Australią, Kanadą, państwami EFTA – Norwegią i Szwajcarią, Koreą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki (2008/148/WE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

i Szwajcarią, Koreą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie odnowy i zmiany porozumienia ISP.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 170 w powiązaniu z art. 300 ust. 2 i 3 akapit pierwszy, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(5)

Decyzja nr 1513/2002/WE z dnia 27 czerwca 2002 r., Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca szóstego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, przyczyniającego się do utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej i innowacji (2002–2006) (2), przewiduje współpracę międzynarodową w badaniach w dziedzinie produkcji. Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (3) przewiduje kontynuację współpracy międzynarodowej. Zostało zawarte porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Australią, Kanadą, państwami EFTA – Norwegią i Szwajcarią, Koreą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki (4) stanowiące udokumentowanie porozumienia w sprawie zasad współpracy międzynarodowej w zakresie badań i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji (zwanego dalej „porozumieniem ISP”). Porozumienie o ISP wygasło w kwietniu 2005 r. Jako że porozumienie okazało się być wartością dodaną w zwiększaniu możliwości badawczych w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji, Komisja złożyła wniosek o mandat negocjacyjny w celu jego odnowy porozumienia ISP. Decyzją z dnia 29 listopada 2005 r. Rada upoważniła Komisję do prowadzenia w imieniu Wspólnoty negocjacji z Australią, Kanadą, państwami EFTA – Norwegią

(6)

Negocjacje przeprowadzono zgodnie z mandatem negocjacyjnym, a ich wyniki włączono do zakresu wymagań i obowiązków programu współpracy międzynarodowej w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji, ustanawiającego ramy współpracy. Ten zakres wymagań i obowiązków dołączony do Porozumienia w formie wymiany listów stanowiącego udokumentowanie porozumienia w sprawie odnowienia i zmiany porozumienia w sprawie współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji (ISP) pomiędzy Wspólnotą Europejską, Australią, Kanadą, państwami EFTA – Norwegią i Szwajcarią, Koreą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki (zwanego dalej „porozumieniem w formie wymiany listów”). Zmiany poprzedniego programu dotyczą zarządzania ISP i operacji budżetowych.

(2)

Zakres wymagań i obowiązków programu ISP przewiduje rotacyjny system przewodnictwa programu wśród uczestników programu ISP. W celu wypełnienia tego obowiązku należy przewidzieć prowadzenie przez Wspólnotę sekretariatu międzyregionalnego ISP w Europie.

(3)

(7)

Należy zatwierdzić porozumienie w formie wymiany listów,

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Porozumienie w formie wymiany listów stanowiące udokumentowanie porozumienia w sprawie odnowienia i zmiany porozumienia w sprawie współpracy międzynarodowej w zakresie badań i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji (ISP) między Wspólnotą Europejską a Australią, Kanadą, państwami EFTA – Norwegią i Szwajcarią, Koreą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki zostaje niniejszym zatwierdzone w imieniu Wspólnoty.

(4)

(1) Opinia z dnia 14 grudnia 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 232 z 29.8.2002, str. 1. Decyzja zmieniona decyzją nr 786/ 2004/WE (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 7). (3) Dz.U. L 412 z 30.12.2006, str. 1. (4) Dz.U. L 161 z 18.6.1997, str. 2 i Dz.U. L 151 z 7.6.2001, str. 35.

Tekst porozumienia w formie wymiany listów jest załączony do niniejszej decyzji.

L 53/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2

27.2.2008

Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby uprawnionej do podpisania porozumienia w formie wymiany listów w imieniu, aby stało się one wiążące dla Wspólnoty (1). Sporządzono w Brukseli dnia 22 marca 2007 r. W imieniu Rady W. TIEFENSEE

Przewodniczący

(1) Data wejścia w życie niniejszego porozumienia zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 53 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L53 - 52 z 200827.2.2008

  Umowa między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

 • Dz. U. L53 - 50 z 200827.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

 • Dz. U. L53 - 49 z 200827.2.2008

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów stanowiącego udokumentowanie Porozumienia w sprawie odnowienia i zmiany Porozumienia w sprawie zasad współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji (ISP) między Wspólnotą Europejską a Australią, Kanadą, państwami EFTA – Norwegią i Szwajcarią, Koreą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L53 - 21 z 200827.2.2008

  Porozumienie w formie wymiany listów stanowiące udokumentowanie porozumienia w sprawie odnowienia i zmiany porozumienia w sprawie współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji (ISP) między Wspólnotą Europejską a Australią, Kanadą, państwami EFTA – Norwegią i Szwajcarią, Koreą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L53 - 18 z 200827.2.2008

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen oraz Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określenie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii

 • Dz. U. L53 - 5 z 200827.2.2008

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii

 • Dz. U. L53 - 3 z 200827.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii

 • Dz. U. L53 - 1 z 200827.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.