Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 53 POZ 3

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii

Data ogłoszenia:2008-02-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 53 POZ 3

27.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA RADY z dnia 28 stycznia 2008 r.

L 53/3

w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii (2008/147/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Wspólnotę Europejską, Zjednoczone Królestwo oraz Irlandia uczestniczą w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 63 ust. 1 lit. a) w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze i art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

(7)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią związana ani jej nie stosuje,

uwzględniając wniosek Komisji,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, Artykuł 1 a także mając na uwadze, co następuje: Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotycząca kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii oraz związane z nią dokumenty stanowiące Akt końcowy i wspólną deklarację dotyczącą wspólnych obrad komitetów mieszanych, zostają niniejszym zatwierdzone w imieniu Wspólnoty Europejskiej.

(1)

Na mocy upoważnienia udzielonego Komisji dnia 17 czerwca 2002 r. zakończono negocjacje z władzami szwajcarskimi dotyczące kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii.

(2)

Zgodnie z decyzją Rady z dnia 25 października 2004 r. i z zastrzeżeniem możliwości jej zawarcia w późniejszym terminie, Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotycząca kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii została podpisane w imieniu Wspólnoty Europejskiej dnia 26 października 2004 r.

Tekst umowy, Aktu końcowego i wspólnej deklaracji są dołączone do niniejszej decyzji.

Artykuł 2 Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby uprawnionej do złożenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej dokumentu zatwierdzenia, przewidzianego w art. 12 umowy, w celu wyrażenia zgody Wspólnoty na to, aby umowa była dla niej wiążąca.

(3)

Obecnie umowa powinna zostać zatwierdzona.

(4)

Umowa ustanawia Komitet Mieszany, mający uprawnienia decyzyjne w niektórych kwestiach i w związku z tym niezbędne jest sprecyzowanie, kto reprezentuje Wspólnotę w tym Komitecie.

Artykuł 3 Komisja reprezentuje Wspólnotę w Komitecie Mieszanym ustanowionym na mocy art. 3 umowy.

(5)

Ponadto konieczne jest określenie procedury dotyczącej sposobu przyjmowania stanowiska Wspólnoty.

Artykuł 4 1. Stanowisko Wspólnoty w Komitecie Mieszanym dotyczące przyjęcia jego regulaminu, zgodnie z art. 3 ust. 2 umowy, zostaje przedstawione przez Komisję po konsultacji ze specjalnym komitetem wyznaczonym przez Radę.

(6)

Zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego

L 53/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.2.2008

2. W odniesieniu do wszystkich innych decyzji Komitetu Mieszanego stanowisko Wspólnoty jest przyjmowane przez Radę stanowiącą kwalifikowaną większością głosów na wniosek Komisji. Artykuł 5 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli dnia 28 stycznia 2008 r. W imieniu Rady D. RUPEL

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 53 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L53 - 52 z 200827.2.2008

  Umowa między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

 • Dz. U. L53 - 50 z 200827.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

 • Dz. U. L53 - 49 z 200827.2.2008

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów stanowiącego udokumentowanie Porozumienia w sprawie odnowienia i zmiany Porozumienia w sprawie zasad współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji (ISP) między Wspólnotą Europejską a Australią, Kanadą, państwami EFTA – Norwegią i Szwajcarią, Koreą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L53 - 21 z 200827.2.2008

  Porozumienie w formie wymiany listów stanowiące udokumentowanie porozumienia w sprawie odnowienia i zmiany porozumienia w sprawie współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji (ISP) między Wspólnotą Europejską a Australią, Kanadą, państwami EFTA – Norwegią i Szwajcarią, Koreą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L53 - 19 z 200827.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 22 marca 2007 r. upoważniająca do zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów stanowiącego udokumentowanie porozumienia w sprawie odnowienia i zmiany porozumienia współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji (ISP) między Wspólnotą Europejską a Australią, Kanadą, państwami EFTA – Norwegią i Szwajcarią, Koreą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L53 - 18 z 200827.2.2008

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen oraz Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określenie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii

 • Dz. U. L53 - 5 z 200827.2.2008

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii

 • Dz. U. L53 - 1 z 200827.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.