Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 53 POZ 5

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii

Data ogłoszenia:2008-02-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 53 POZ 5

Strona 1 z 8
27.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej UMOWA

L 53/5

między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA i KONFEDERACJA SZWAJCARSKA, dalej zwane „Umawiającymi się Stronami”,

MAJĄC NA UWADZE, że Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie (WE) nr 343/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiające kryteria i mechanizmy określające państwo członkowskie właściwe dla rozpatrywania wniosku o azyl wniesionego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego ( 1) (dalej zwane „rozporządzeniem dublińskim”), które zastąpiło Konwencję określająca państwo właściwe dla rozpatrywania wniosków o udzielenie azylu wniesionych w jednym z państw członkowskich Wspólnot Europejskich, podpisaną w Dublinie dnia 15 czerwca 1990 r. (2) (dalej zwaną „konwencją dublińską”) oraz że Komisja Wspólnot Europejskich przyjęła rozporządzenie (WE) nr 1560/2003 z dnia 2 września 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003 ustanawiającego kryteria i mechanizmy określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego ( 3) (dalej zwanego „dublińskim rozporządzeniem wykonawczym”), MAJĄC NA UWADZE, że Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie (WE) nr 2725/2000 z dnia 11 grudnia 2000 r. dotyczące ustanowienia systemu „Eurodac” do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania konwencji dublińskiej, mając na uwadze przyczynianie się do określania Umawiającej się Strony właściwej dla rozpatrywania wniosku o azyl zgodnie z konwencją dublińską (4) (dalej zwane „rozporządzeniem Eurodac”) oraz rozporządzenie (WE) nr 407/2002 z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiające niektóre zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 2725/2000 dotyczącego ustanowienia systemu „Eurodac” do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania konwencji dublińskiej ( 5) (dalej zwane „rozporządzeniem wykonawczym Eurodac”), MAJĄC NA UWADZE, że dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (6) (dalej zwana „dyrektywą w sprawie ochrony danych osobowych”) będzie musiała być stosowana przez Konfederację Szwajcarską w taki sam sposób jak jest stosowana przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, gdy przetwarzają dane dla celów niniejszej Umowy, UWZGLĘDNIAJĄC położenie geograficzne Konfederacji Szwajcarskiej, MAJĄC NA UWADZE, że uczestnictwo Konfederacji Szwajcarskiej w stosowaniu dorobku wspólnotowego, objętego rozporządzeniem dublińskim i rozporządzeniem Eurodac (dalej zwanymi „dorobkiem Dublin/ Eurodac”) umożliwi wzmocnienie współpracy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską, MAJĄC NA UWADZE, że Wspólnota Europejska zawarła umowę z Republiką Islandii i Królestwem Norwegii dotycząca kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Islandii lub Norwegii ( 7) na podstawie konwencji dublińskiej,


(1) (2) (3) (4) (5) (6) Dz.U. L 50 z 25.2.2003, s. 1. Dz.U. C 254 z 19.8.1997, s. 1. Dz.U. L 222 z 5.9.2003, s. 3. Dz.U. L 316 z 15.12.2000, s. 1. Dz.U. L 62 z 5.3.2002, s. 1. Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 12). (7) Dz.U. L 93 z 3.4.2001, s. 38.

L 53/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.2.2008

MAJĄC NA UWADZE, iż pożądanym jest, aby Konfederacja Szwajcarska została włączona na takich samych zasadach jak Islandia i Norwegia we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Dublin/Eurodac, MAJĄC NA UWADZE, że stosownym jest zawarcie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską, która obejmowałaby prawa i obowiązki analogiczne do ustalonych między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Islandią i Norwegią, z drugiej strony, PRZEKONANE o konieczności zorganizowania współpracy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej wprowadzania w życie, praktycznego stosowania i dalszego rozwoju dorobku Dublin/ Eurodac, MAJĄC NA UWADZE, iż istnieje konieczność ustanowienia komitetu według modelu instytucjonalnego określonego przy włączaniu Islandii i Norwegii, aby włączyć Konfederację Szwajcarską w działania Wspólnoty Europejskiej, w dziedzinach objętych niniejszą Umową, i umożliwić jej uczestnictwo w tych działaniach, MAJĄC NA UWADZE, że współpraca w dziedzinach objętych rozporządzeniami dublińskim i Eurodac opiera się na zasadach wolności, demokracji, państwa prawa i poszanowania praw człowieka, zagwarantowanych w szczególności w europejskiej Konwencji o ochronnie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 53 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L53 - 52 z 200827.2.2008

  Umowa między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

 • Dz. U. L53 - 50 z 200827.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

 • Dz. U. L53 - 49 z 200827.2.2008

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów stanowiącego udokumentowanie Porozumienia w sprawie odnowienia i zmiany Porozumienia w sprawie zasad współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji (ISP) między Wspólnotą Europejską a Australią, Kanadą, państwami EFTA – Norwegią i Szwajcarią, Koreą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L53 - 21 z 200827.2.2008

  Porozumienie w formie wymiany listów stanowiące udokumentowanie porozumienia w sprawie odnowienia i zmiany porozumienia w sprawie współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji (ISP) między Wspólnotą Europejską a Australią, Kanadą, państwami EFTA – Norwegią i Szwajcarią, Koreą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L53 - 19 z 200827.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 22 marca 2007 r. upoważniająca do zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów stanowiącego udokumentowanie porozumienia w sprawie odnowienia i zmiany porozumienia współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji (ISP) między Wspólnotą Europejską a Australią, Kanadą, państwami EFTA – Norwegią i Szwajcarią, Koreą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L53 - 18 z 200827.2.2008

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen oraz Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określenie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii

 • Dz. U. L53 - 3 z 200827.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii

 • Dz. U. L53 - 1 z 200827.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.