Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 53 POZ 50

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

Data ogłoszenia:2008-02-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 53 POZ 50

L 53/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.2.2008

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE

DECYZJA RADY z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (2008/149/WsiSW)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)


uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 24 i art. 38,

uwzględniając zalecenie Prezydencji,

Niniejsza decyzja nie narusza stanowiska Zjednoczonego Królestwa, zgodnie z Protokołem włączającym dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, załączonym do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, oraz decyzją Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (3).

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Na mocy upoważnienia udzielonego Prezydencji dnia 17 czerwca 2002 r., przy wsparciu Komisji, zakończono negocjacje z władzami szwajcarskimi dotyczące włączenia Szwajcarii we wprowadzenie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen.

Niniejsza decyzja nie narusza stanowiska Irlandii, zgodnie z Protokołem włączającym dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, załączonym do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, oraz decyzją Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącą wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (4),

(2)

Zgodnie z decyzją Rady 2004/849/WE (1) i z zastrzeżeniem możliwości jej zawarcia w późniejszym terminie, Umowa między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen została podpisana w imieniu Wspólnoty Europejskiej dnia 26 października 2004 r.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej Umowę między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską, dotyczącą włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen oraz związane z nią dokumenty obejmujące akt końcowy, porozumienie w formie wymiany listów dotyczące komitetów, które będą wspierać Komisję w wykonywaniu jej kompetencji wykonawczych, oraz wspólną deklarację dotyczącą wspólnych obrad komitetów mieszanych..

(3)

Obecnie umowa powinna zostać zatwierdzona.

(4)

W odniesieniu do rozwoju dorobku Schengen, objętego tytułem VI Traktatu o Unii Europejskiej, przepisy decyzji Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stosowania porozumienia zawartego przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącego włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (2) mają odpowiednie zastosowanie w stosunkach ze Szwajcarią.

Teksty umowy, aktu końcowego, wymiany listów i wspólnej deklaracji są dołączone do niniejszej decyzji.

(3) Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43. (4) Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20.

(1) Dz.U. L 368 z 17.12.2004, s. 26. (2) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 31.

27.2.2008

PL Artykuł 2

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 53/51

Niniejsza decyzja ma zastosowanie w obszarach objętych przepisami wymienionymi w załącznikach A i B do umowy oraz ich rozwoju w zakresie, w jakim przepisy te mają lub, zgodnie z decyzją Rady 1999/436/WE (1), ustalono, że mają podstawę prawną w Traktacie o Unii Europejskiej. Artykuł 3 Przepisy art. 1–4 decyzji Rady 1999/437/WE mają w ten sam sposób zastosowanie do włączenia Szwajcarii we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, objętego tytułem VI Traktatu o Unii Europejskiej. Artykuł 4 Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby uprawnionej do złożenia w imieniu Unii

Europejskiej dokumentu zatwierdzenia, przewidzianego w art. 14 umowy, w celu wyrażenia zgody Unii Europejskiej na to, aby umowa stała się dla niej wiążąca.

Artykuł 5 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli dnia 28 stycznia 2008 r. W imieniu Rady D. RUPEL

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 17.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 53 POZ 50 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L53 - 52 z 200827.2.2008

  Umowa między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

 • Dz. U. L53 - 49 z 200827.2.2008

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów stanowiącego udokumentowanie Porozumienia w sprawie odnowienia i zmiany Porozumienia w sprawie zasad współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji (ISP) między Wspólnotą Europejską a Australią, Kanadą, państwami EFTA – Norwegią i Szwajcarią, Koreą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L53 - 21 z 200827.2.2008

  Porozumienie w formie wymiany listów stanowiące udokumentowanie porozumienia w sprawie odnowienia i zmiany porozumienia w sprawie współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji (ISP) między Wspólnotą Europejską a Australią, Kanadą, państwami EFTA – Norwegią i Szwajcarią, Koreą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L53 - 19 z 200827.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 22 marca 2007 r. upoważniająca do zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów stanowiącego udokumentowanie porozumienia w sprawie odnowienia i zmiany porozumienia współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji (ISP) między Wspólnotą Europejską a Australią, Kanadą, państwami EFTA – Norwegią i Szwajcarią, Koreą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L53 - 18 z 200827.2.2008

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen oraz Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określenie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii

 • Dz. U. L53 - 5 z 200827.2.2008

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii

 • Dz. U. L53 - 3 z 200827.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii

 • Dz. U. L53 - 1 z 200827.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.