Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 54 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 85/06/COL z dnia 6 kwietnia 2006 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty szósty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 25.B: „Krajowa pomoc regionalna na lata 2007–2013”

Data ogłoszenia:2008-02-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 54 POZ 1

Strona 1 z 22
28.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 54/1

IV

(Inne akty)

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 85/06/COL z dnia 6 kwietnia 2006 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty szósty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 25.B: „Krajowa pomoc regionalna na lata 2007–2013”

URZĄD NADZORU EFTA (1), MAJĄC NA UWADZE, że dnia 4 marca 2006 r. Komisja Wspólnot Europejskich (zwana dalej „Komisją WE”) przyjęła wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013 (6),


UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (2), w szczególności jego art. 61–63 oraz protokół 26,

MAJĄC NA UWADZE, że wspomniane wytyczne mają również UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie pomiędzy państwami EFTA

znaczenie dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości (3), w szczególności jego art. 24 oraz art. 5 ust. 2 lit. b),

UWZGLĘDNIAJĄC art. 1 części 1 Protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z art. 24 Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, Urząd nadaje moc prawną postanowieniom Porozumienia EOG dotyczącym pomocy państwa, MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. b) Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, Urząd wydaje zawiadomienia lub wytyczne w kwestiach objętych Porozumieniem EOG, jeśli Porozumienie to lub Porozumienie o Nadzorze i Trybunale wyraźnie tak stanowi, lub jeśli Urząd uznaje to za konieczne,

MAJĄC NA UWADZE, że należy zagwarantować jednolite stosowanie zasad EOG dotyczących pomocy państwa na całym terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z pkt II części „OGÓLNE”, zamieszczonej na końcu załącznika XV do Porozumienia EOG, Urząd przyjmuje, po konsultacji z Komisją, akty prawne odpowiadające tym, które zostały przyjęte przez Komisję Europejską,

PO KONSULTACJI z Komisją Europejską,

PRZYWOŁUJĄC Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa (4) przyjęte przez Urząd dnia 19 stycznia 1994 r. (5), (1) (2) (3) (4) (5) Zwany dalej Urzędem. Zwane dalej Porozumieniem EOG. Zwane dalej Porozumieniem o Nadzorze i Trybunale. Zwane dalej „wytycznymi w sprawie pomocy państwa”. Wytyczne dotyczące zastosowania i interpretacji art. 61 i 62 Porozumienia EOG oraz art. 1 Protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, przyjęte i wydane przez Urząd Nadzoru EFTA dnia 19 stycznia 1994 r., opublikowane w Dz.U. L 231 z 3.9.1994, Suplement EOG nr 32 do Dziennika Urzędowego z tego samego dnia. Wspomniane wytyczne zostały ostatnio zmienione dnia 22 marca 2006 r. Zwane są dalej „wytycznymi w sprawie pomocy państwa”.

ODWOŁUJĄC SIĘ do konsultacji, które Urząd odbył z państwami EFTA, wysyłając dnia 20 lutego 2006 r. pisma na ten temat do Islandii, Norwegii i Liechtensteinu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Wytyczne w sprawie pomocy państwa zmienia się poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 25.B: „Krajowa pomoc regionalna na lata 2007–2013”. Nowy rozdział załączony jest do niniejszej decyzji.

(6) Dz.U. C 54 z 4.3.2006, str. 13.

L 54/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.2.2008

Artykuł 2 Skreśla się istniejący rozdział 25.A: „Przegląd wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na okres po dniu 1 stycznia 2007 r.”.

Artykuł 5 Niniejsza decyzja, wraz z załączonym nowym rozdziałem 25.B, zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Artykuł 6

Artykuł 3 Państwa EFTA zostają poinformowane pismem zawierającym egzemplarz niniejszej decyzji wraz z nowym rozdziałem 25.B.

Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 54 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L54 - 28 z 200828.2.2008

    Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 378/06/COL z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie map obszarów objętych pomocą i poziomów pomocy (Islandia)

  • Dz. U. L54 - 21 z 200828.2.2008

    Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 226/06/COL z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie mapy obszarów objętych pomocą oraz poziomów pomocy (Norwegia)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.