Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 54 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 226/06/COL z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie mapy obszarów objętych pomocą oraz poziomów pomocy (Norwegia)

Data ogłoszenia:2008-02-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 54 POZ 21

Strona 1 z 7
28.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 54/21

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 226/06/COL z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie mapy obszarów objętych pomocą oraz poziomów pomocy (Norwegia)

URZĄD NADZORU EFTA (1),

2. Kontekst W piśmie z dnia 6 kwietnia 2006 r. do misji Norwegii przy Unii Europejskiej (nr zdarzenia: 369211) Urząd poinformował władze norweskie, że przyjął nowe wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013 w postaci nowego rozdziału 25.B wytycznych w sprawie pomocy państwa.


uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (2), w szczególności jego art. 61–63 oraz protokół 26,

uwzględniając Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości (3), w szczególności jego art. 24,

Ponadto, na mocy art. 1 ust. 1 w części I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, Urząd zaproponował, aby władze norweskie przyjęły odpowiednie środki określone w rozdziale 25.B.8 wytycznych w sprawie pomocy państwa (5).

uwzględniając art. 1 ust. 3 w części I oraz art. 4 ust. 3 w części II protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, W piśmie z dnia 10 maja 2006 r. od misji Norwegii przy Unii Europejskiej, otrzymanym i zarejestrowanym przez Urząd dnia 11 maja 2006 r. (nr zdarzenia: 373737), władze norweskie przyjęły zaproponowane odpowiednie środki.

uwzględniając wytyczne Urzędu (4) w sprawie stosowania i wykładni art. 61 i 62 Porozumienia EOG, w szczególności ich rozdział 25.B w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013,

a także mając na uwadze, co następuje:

I. FAKTY

Nowy rozdział 25.B wytycznych w sprawie pomocy państwa stanowi, że krajowa pomoc inwestycyjna może zostać przyznana na wsparcie dalszego rozwoju gospodarczego określonych regionów znajdujących się w niekorzystnym położeniu. Aby państwa EFTA mogły przyznać taką pomoc, mapa obszarów objętych pomocą musi zostać zgłoszona i zatwierdzona przez Urząd.

1. Procedura W piśmie z dnia 12 czerwca 2006 r. od Królewskiego Ministerstwa Administracji Rządowej i Reformy, które Urząd otrzymał i zarejestrował dnia 12 czerwca 2006 r. (nr zdarzenia: 377954), władze norweskie zgłosiły Urzędowi, zgodnie z art. 1 ust. 3 w części I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, nową mapę obszarów objętych pomocą oraz poziomów pomocy w Norwegii, która będzie mieć zastosowanie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r.

(1) (2) (3) (4) Zwany dalej „Urzędem”. Zwane dalej „Porozumieniem EOG”. Zwane dalej „Porozumieniem o Nadzorze i Trybunale”. Wytyczne w sprawie stosowania i wykładni art. 61 i 62 porozumienia EOG oraz art. 1 protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, przyjęte oraz wydane przez Urząd Nadzoru EFTA dnia 19 stycznia 1994 r., opublikowane w Dz.U. L 231 z 1994 r., Suplement EOG nr 32 z 3.9.1994 r., ostatnio zmienione dnia 9 kwietnia 2006 r., dalej zwane „wytycznymi w sprawie pomocy państwa”. Wytyczne w sprawie pomocy państwa dostępne są pod adresem internetowym: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/guidelines/

Regiony o niskiej gęstości zaludnienia, początkowo określone jako regiony poziomu NUTS III (6) o gęstości zaludnienia niższej niż 12,5 osób na kilometr kwadratowy, kwalifikowałyby się do umieszczenia na tej mapie. Jednakże dopuszcza się pewną elastyczność w określaniu obszarów objętych pomocą. Do objęcia pomocą mogą się także kwalifikować części regionów poziomu NUTS III, jeżeli części te charakteryzuje niska gęstość zaludnienia, o ile nie wzrośnie wskutek tego całkowita liczba mieszkańców na obszarach objętych pomocą oraz o ile obszary te graniczą z regionami poziomu NUTS III spełniającymi kryterium niskiej gęstości zaludnienia.

(5) Akapit 92. (6) Zgodnie z definicją podaną w publikacji pt. Statistical regions in the EFTA countries and in the candidate countries (Regiony statystyczne w państwach EFTA oraz w państwach kandydujących), wydanie z 2001 r., opublikowanej przez Komisję Wspólnot Europejskich i Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 54 POZ 21 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L54 - 28 z 200828.2.2008

    Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 378/06/COL z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie map obszarów objętych pomocą i poziomów pomocy (Islandia)

  • Dz. U. L54 - 1 z 200828.2.2008

    Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 85/06/COL z dnia 6 kwietnia 2006 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty szósty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 25.B: „Krajowa pomoc regionalna na lata 2007–2013”

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.