Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 55 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 171/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. utrzymujące rozporządzenie Rady (WE) nr 71/97 rozszerzające cło antydumpingowe nałożone na przywóz rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz niektórych części rowerowych z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2008-02-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 55 POZ 1

Strona 1 z 6
28.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 171/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. utrzymujące rozporządzenie Rady (WE) nr 71/97 rozszerzające cło antydumpingowe nałożone na przywóz rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz niektórych części rowerowych z Chińskiej Republiki Ludowej


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9, art. 11 ust. 3 i art. 13 ust. 4, po konsultacji z komitetem doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA (4)

rowerów, przywóz chińskich części rowerowych bez cła antydumpingowego, poprzez zwolnienie ich ze stosowania środka rozszerzonego na części rowerowe.

(3)

W czerwcu 1997 r. Komisja przyjęła rozporządzenie (WE) nr 88/97 (5) w sprawie zezwolenia na zwolnienie przywozu niektórych części rowerowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej z powyższego rozszerzenia, tworząc w ten sposób ramy prawne dla funkcjonowania systemu zwolnień („system zwolnień”).

1. Obowiązujące środki

(1)

We wrześniu 1993 r. Rada rozporządzeniem (EWG) nr 2474/93 (2) nałożyła ostateczne cło antydumpingowe w wysokości 30,6 % na przywóz rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”). Powyższe cło zostało podniesione do 48,5 % w wyniku ostatniego przeglądu rozporządzeniem Rady (WE) nr 1095/2005 (3) („środek główny”). W styczniu 1997 r. w wyniku dochodzenia dotyczącego rzekomego obchodzenia powyższego cła antydumpingowego poprzez montaż rowerów we Wspólnocie z wykorzystaniem chińskich części rowerowych, rozporządzeniem (WE) nr 71/97 (4) Rada rozszerzyła cło antydumpingowe obowiązujące w odniesieniu do rowerów pochodzących z ChRL również na przywóz podstawowych części rowerowych pochodzących z ChRL, na mocy art. 13 rozporządzenia podstawowego („środek przeciwdziałający obejściu cła”). Zastosowany środek przeciwdziałający obejściu cła przewidywał również utworzenie systemu zwolnień, tak aby umożliwić przedsiębiorstwom zajmującym się montażem, nieobchodzącym zastosowanego środka w odniesieniu do

(5)

W wyniku zastosowania powyższych trzech środków obecnie obowiązuje cło na przywóz rowerów pochodzących z ChRL w wysokości 48,5 %, przy czym cło to rozszerzone jest na niektóre części rowerowe pochodzące z ChRL, jednak wspólnotowe przedsiębiorstwa zajmujące się montażem, nieobchodzące zastosowanego środka, mogą zostać zwolnione z cła na części rowerowe.

2. Podstawy dokonania przeglądu Od czasu rozszerzenia środków na przywóz niektórych części rowerowych Komisja przyznała zwolnienie ze stosowania środka przeciwdziałającego obejściu ceł znacznej liczbie przedsiębiorstw mających siedzibę we Wspólnocie. Komisja w dalszym ciągu otrzymywała wnioski o zwolnienie, w związku z czym liczba stron występująca o zwolnienie wyraźnie wzrosła. Jednocześnie nic wyraźnie nie wskazywało na stosowanie przez przedsiębiorstwa, które uzyskały zwolnienie, praktyk obchodzenia środków.

(2)

(6)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, s. 17). (2) Dz.U. L 228 z 9.9.1993, s. 1. (3) Dz.U. L 183 z 14.7.2005, s. 1. (4) Dz.U. L 16 z 18.1.1997, s. 55.

Ponadto Komisja dysponowała wystarczającymi dowodami prima facie, że w przypadku zlikwidowania środka przeciwdziałającego obejściu, praktyki obchodzenia cła nie byłyby kontynuowane lub nie występowałyby ponownie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 55 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L55 - 27 z 200828.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. – Pomoc państwa C 39/06 (ex NN 94/05) – Program pomocy dla osób po raz pierwszy obejmujących udziały w statkach wdrożony przez Zjednoczone Królestwo (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5398) (1)

 • Dz. U. L55 - 25 z 200828.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 175/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu luty 2008 r.

 • Dz. U. L55 - 23 z 200828.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 174/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2007 nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz żelazokrzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, Egiptu, Kazachstanu, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i Rosji

 • Dz. U. L55 - 21 z 200828.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 173/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L55 - 6 z 200828.2.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 172/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz żelazokrzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, Egiptu, Kazachstanu, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i Rosji

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.