Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 55 POZ 23

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 174/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2007 nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz żelazokrzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, Egiptu, Kazachstanu, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i Rosji

Data ogłoszenia:2008-02-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 55 POZ 23

Strona 1 z 2
28.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/23

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 174/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2007 nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz żelazokrzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, Egiptu, Kazachstanu, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i Rosji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 8,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

W celu rozwiązania tego problemu przeanalizowano możliwość indeksacji MCI w stosunku do cen nakładów stanowiących główne koszty produkcji. Stwierdzono jednak, że wahania cen na rynku nie dają się wyjaśnić jedynie wzrostem cen nakładów stanowiących główne koszty produkcji, w związku z czym indeksacja minimalnych cen importowych nie jest możliwa. Stwierdzono zatem, że zobowiązanie w obecnej formie, mianowicie z ustalonymi cenami minimalnymi, nie jest dłużej wykonalne, oraz że problemu wynikającego z ustalonego charakteru cen minimalnych nie można rozwiązać za pomocą indeksacji cen. W związku z tym uznano, że w przypadku FeSi dalsze zobowiązanie w zakresie ustalonych cen nie jest wskazane (zob. również motywy 131 i 132 rozporządzenia Rady (WE) nr 172/2008 (4)) oraz że należy wycofać przyjęcie zobowiązania złożonego przez przedsiębiorstwo objęte postępowaniem.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Dnia 30 listopada 2006 r. Komisja ogłosiła w zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2) wszczęcie postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu do Wspólnoty żelazokrzemu („FeSi”) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, Egiptu, Kazachstanu, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz Rosji.

Komisja poinformowała przedsiębiorstwo objęte postępowaniem o swoich wnioskach, dając mu możliwość przedstawienia uwag.

(6)

(2)

Komisja, rozporządzeniem (WE) nr 994/2007 (3), nałożyła tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz FeSi sklasyfikowanego obecnie pod kodami CN 7202 21 00, 7202 29 10 i 7202 29 90 pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, Egiptu, Kazachstanu, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i Rosji. Środki mające zastosowanie do przywozu wprowadzają stawkę celną ad valorem w odniesieniu do przywozu; nie dotyczy ona jednego producenta eksportującego z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, którego zobowiązanie zostało przyjęte wyżej wymienionym rozporządzeniem.

Przedsiębiorstwo stwierdziło, że uzasadnienie Komisji dotyczące wycofania przyjęcia zobowiązania jest sprzeczne z analizą interesu Wspólnoty, przekazaną przedsiębiorstwu w ramach postępowania, zgodnie z którą „choć dostępne informacje wskazują, że ceny żelazokrzemu rzeczywiście miały tendencje wzrostowe w miesiącach następujących po OD, to jednak w tym samym okresie wzrosły także ceny głównych kosztów nakładów”.

(7)

(3)

W ramach badania, czy zobowiązanie cenowe nadal jest skuteczne, stwierdzono, że ceny FeSi po nałożeniu środków tymczasowych i przyjęciu zobowiązania nadal ulegają wahaniom. Ogólnie stwierdzono, że ceny FeSi wykazują znaczne wahania. W związku ze wspomnianą powyżej zmiennością cen stwierdzono, że ustalone minimalne ceny importowe („MCI”) wynikające z zobowiązania nie stanowią już skutecznego środka w świetle ustaleń poczynionych podczas dochodzenia.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, s. 17). (2) Dz.U. C 291 z 30.11.2006, s. 34. (3) Dz.U. L 223 z 29.8.2007, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 55 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L55 - 27 z 200828.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. – Pomoc państwa C 39/06 (ex NN 94/05) – Program pomocy dla osób po raz pierwszy obejmujących udziały w statkach wdrożony przez Zjednoczone Królestwo (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5398) (1)

 • Dz. U. L55 - 25 z 200828.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 175/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu luty 2008 r.

 • Dz. U. L55 - 21 z 200828.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 173/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L55 - 6 z 200828.2.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 172/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz żelazokrzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, Egiptu, Kazachstanu, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i Rosji

 • Dz. U. L55 - 1 z 200828.2.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 171/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. utrzymujące rozporządzenie Rady (WE) nr 71/97 rozszerzające cło antydumpingowe nałożone na przywóz rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz niektórych części rowerowych z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.