Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 55 POZ 27 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. – Pomoc państwa C 39/06 (ex NN 94/05) – Program pomocy dla osób po raz pierwszy obejmujących udziały w statkach wdrożony przez Zjednoczone Królestwo (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5398) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 55 POZ 27 - Strona 2

Strona 2 z 6

Pozostałe 50 % mogło być finansowane jedynie z wkładu własnego beneficjenta, pochodzącego z jego własnych oszczędności lub z pożyczki rodzinnej. Kwota pomocy w żadnym przypadku nie mogła przekroczyć 25 % wartości statku. Pomoc była przyznawana pod warunkiem, że statek będzie wykorzystywany do połowów w pełnym wymiarze czasu przez kolejne pięć lat oraz że beneficjent zachowa swój udział w statku przez okres pięciu lat od otrzymania pomocy. Powody wszczęcia postępowania


III. UWAGI ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA (8)

(6)

W odpowiedzi z dnia 16 października 2006 r. Zjednoczone Królestwo przekazało dalsze informacje dotyczące pomocy przyznanej w ramach programu. Zwrócono uwagę, że całkowita kwota pomocy przyznanej w ramach programu wyniosła 581 750 GBP, a nie 8 000 000 GBP, którą to kwotę wymienia Komisja w decyzji o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE. Zjednoczone Królestwo zwróciło również uwagę, że po dniu 1 lipca 2001 r. nie przyznano żadnej pomocy w odniesieniu do nowych statków oraz że w związku z tym kwestia niezgodności programu po tej dacie jest bezprzedmiotowa.

(9)

(7)

Komisja miała poważne wątpliwości, czy pomoc przyznana w ramach programu na rzecz osób fizycznych nabywających po raz pierwszy udziały w używanych statkach może być uznana za zgodną z wymogami określonymi w pkt 2.2.3.3. Wytycznych w sprawie badania pomocy państwa dla sektora rybołówstwa i akwakultury z, odpowiednio, 1994 r., 1997 r. i 2001 r. (1) W szczególności Komisja miała wątpliwości dotyczące zgodności pomocy z warunkiem, że pomoc może być przyznawana tylko na statki nie starsze niż 10 (2) lat lub, odpowiednio, 20 lat (3) gdy statek może być używany przez co najmniej kolejne 10 lat. Ponadto Komisja miała wątpliwości dotyczące zgodności stopy pomocy równej 25 % rzeczywistych kosztów nabycia statku, która nie była zgodna z wytycznymi z 2001 r., które miały zastosowanie do istniejących programów pomocy od dnia 1 lipca 2001 r. i dopuszczały stopę pomocy jedynie do 20 % (4). Jeżeli chodzi o pomoc przyznaną na nabycie udziałów w nowych statkach Komisja uznała, że program nie odnosi się do referencyjnego poziomu wielkości floty rybackiej ani do wymogów bezpieczeństwa i higieny oraz obowiązku rejestracji statku w rejestrze floty, zgodnie z warunkami określonymi w art. 6–7 i 9–10 oraz w załączniku III do rozporządzenia Rady (WE) nr 2792/1999 z 17 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące pomocy strukturalnej Wspólnoty w sektorze rybołówstwa (5), zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 2369/2002 z dnia

Jeżeli chodzi o pomoc na nabycie udziałów w używanych statkach, Zjednoczone Królestwo potwierdziło, że program nie zawiera żadnego warunku dotyczącego wieku statku ani przepisu wymagającego, aby statki mogły być używane przez co najmniej kolejne 10 lat. Jednakże Zjednoczone Królestwo twierdzi, że program zakłada przyznanie dotacji pod warunkiem pięcioletniego użytkowania i że przepis ten stanowi dorozumiane zobowiązanie, aby statek był nieprzerwanie użytkowany do celów połowowych przynajmniej przez ten okres.

(10)

Zjednoczone Królestwo przekazało wykaz wszystkich 78 przypadków przyznania pomocy indywidualnej, wszystkie na kwotę 7 500 GBP, która to pomoc została przyznana między dniem 25 kwietnia 1996 r. a dniem 15 lipca 2003 r. na nabycie udziałów w używanych statkach; wykaz zawiera nazwę (imię i nazwisko) beneficjenta oraz nazwę i wiek statku. Stopa pomocy wahała się między 0,12 % a 25 %. Po dniu 1 stycznia 2001 r. stopa pomocy w żadnym przypadku nie przekroczyła 3,75 %.

(11)

(1) Dz.U. C 260 z 17.9.1994, str. 3; Dz.U. C 100 z 27.3.1997, str. 12; oraz Dz.U. C 19 z 20.1.2001, str. 7. (2) Wytyczne z 1994 r. i 1997 r. (3) Wytyczne z 2001 r. (4) Pkt 2.2.3.3(c) Wytycznych dotyczących badania pomocy państwa dla sektora rybołówstwa i akwakultury z 2001 r. (5) Dz.U. L 337 z 30.12.1999, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1421/2004 (Dz.U. L 260 z 6.8.2004, str. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 55 POZ 27 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L55 - 25 z 200828.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 175/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu luty 2008 r.

 • Dz. U. L55 - 23 z 200828.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 174/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2007 nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz żelazokrzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, Egiptu, Kazachstanu, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i Rosji

 • Dz. U. L55 - 21 z 200828.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 173/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L55 - 6 z 200828.2.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 172/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz żelazokrzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, Egiptu, Kazachstanu, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i Rosji

 • Dz. U. L55 - 1 z 200828.2.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 171/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. utrzymujące rozporządzenie Rady (WE) nr 71/97 rozszerzające cło antydumpingowe nałożone na przywóz rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz niektórych części rowerowych z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.