Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 55 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 172/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz żelazokrzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, Egiptu, Kazachstanu, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i Rosji

Data ogłoszenia:2008-02-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 55 POZ 6

Strona 1 z 18
L 55/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.2.2008

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 172/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz żelazokrzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, Egiptu, Kazachstanu, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i Rosji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) (zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”), w szczególności jego art. 9, uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje: 1. PROCEDURA 1.1. Środki tymczasowe


(1)

Zgodnie z motywem 166 rozporządzenia tymczasowego Komisja przeprowadziła dalsze, bardziej szczegółowe analizy skutków środków tymczasowych dla sytuacji użytkowników przed podjęciem jakichkolwiek ostatecznych ustaleń. W tym celu Komisja skontaktowała się i przesłała kwestionariusze bezpośrednio lub za pośrednictwem stowarzyszeń do około 500 odlewni znajdujących się na terytorium Wspólnoty, jako że ten rodzaj przemysłu wykorzystującego produkt objęty postępowaniem nie wykazał szczególnego zainteresowania odnośnie do aktualnego postępowania przed wprowadzeniem środków tymczasowych. Dodatkowo wszyscy producenci stali współpracujący na tymczasowym etapie zostali wezwani do dostarczenia dodatkowych informacji w celu umożliwienia Komisji przeprowadzenia analizy możliwego wpływu środków tymczasowych na ich działalność. Odpowiedzi na kwestionariusze nadesłało jedynie siedem odlewni, a informacji dodatkowych dostarczyło ośmiu producentów stali. Wszystkie siedem odlewni oraz trzech spośród producentów stali dostarczyło informacji niezbędnych do przeprowadzenia szczegółowej analizy wpływu środków tymczasowych na ich sytuację gospodarczą. Z uwagi na złożoną strukturę działania chińskiego producenta eksportującego, któremu przyznano status traktowania na zasadach rynkowych („MET”), w okresie objętym dochodzeniem, dla dokonania ostatecznych ustaleń zażądano dodatkowych informacji. Ponadto, jak stwierdzono w motywie 49 rozporządzenia tymczasowego, z uwagi na fakt, że chiński producent eksportujący nabywał energię elektryczną od powiązanego dostawcy, zbadano także dodatkowo jego koszty związane z produkcją żelazokrzemu. Na podstawie powyższych ustaleń przeprowadzono trzy dodatkowe wizyty weryfikacyjne na terenie zakładów następujących przedsiębiorstw: — Erdos, Ordos City, Mongolia Wewnętrzna, dostawca energii w ChRL, — Trompetter Guss, Chemnitz, Niemcy, użytkownik (odlewnia) we Wspólnocie, — Arcelor Mittal, Genk, Belgia, użytkownik (producent stali) we Wspólnocie.

(5)

(6)

Rozporządzeniem (WE) nr 994/2007 (2) („rozporządzenie tymczasowe”) Komisja nałożyła tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz żelazokrzemu („FeSi”), obecnie objętego kodami CN 7202 21 00, 7202 29 10 i 7202 29 90, pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL), Egiptu, Kazachstanu, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i Rosji. 1.2. Dalsze postępowanie

(7)

(2)

Po powiadomieniu o istotnych faktach i wnioskach, na podstawie których podjęto decyzję o wprowadzeniu tymczasowych środków antydumpingowych („powiadomienie tymczasowe”), kilka zainteresowanych stron przedłożyło oświadczenia w formie pisemnej, przedstawiające ich opinie w sprawie tymczasowych ustaleń. Stronom, które wystąpiły z takim wnioskiem, umożliwiono wypowiedzenie się w formie ustnej. Komisja kontynuowała poszukiwanie i weryfikowanie wszelkich informacji uznanych za konieczne do sformułowania ostatecznych ustaleń. Komisja kontynuowała dochodzenie z uwzględnieniem aspektów interesu Wspólnoty i dokonała analizy danych uzyskanych od niektórych użytkowników we Wspólnocie w odpowiedzi na kwestionariusz przesłany po wprowadzeniu tymczasowych środków antydumpingowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 55 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L55 - 27 z 200828.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. – Pomoc państwa C 39/06 (ex NN 94/05) – Program pomocy dla osób po raz pierwszy obejmujących udziały w statkach wdrożony przez Zjednoczone Królestwo (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5398) (1)

 • Dz. U. L55 - 25 z 200828.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 175/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu luty 2008 r.

 • Dz. U. L55 - 23 z 200828.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 174/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2007 nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz żelazokrzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, Egiptu, Kazachstanu, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i Rosji

 • Dz. U. L55 - 21 z 200828.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 173/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L55 - 1 z 200828.2.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 171/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. utrzymujące rozporządzenie Rady (WE) nr 71/97 rozszerzające cło antydumpingowe nałożone na przywóz rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz niektórych części rowerowych z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.