Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 56 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/879/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Słowenii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 554)

Data ogłoszenia:2008-02-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 56 POZ 28

L 56/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.2.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/879/WE zatwierdzającą metody w Słowenii klasyfikacji tusz wieprzowych

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 554)

(Jedynie tekst w języku słoweńskim jest autentyczny)

(2008/167/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)


Analiza tego wniosku wykazała, że warunki dla zatwierdzenia tych metod klasyfikacji zostały spełnione.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3220/84 z dnia 13 listopada 1984 r. ustanawiające wspólnotową skalę klasyfikacji tusz wieprzowych (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2,

Metoda klasyfikacji ZP-DM5 została zatwierdzona decyzją 2005/879/WE do dnia 31 grudnia 2007 r. Z uwagi na opóźnienie w ocenie metody będącej przedmiotem wniosku, wspomniane zatwierdzenie powinno być utrzymane w mocy do dnia, w którym zacznie obowiązywać niniejsza decyzja.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

Należy zatem 2005/879/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(1)

Decyzja Komisji 2005/879/WE (2) zatwierdza dwie metody (Zwei-Punkt – DM5 i Hennessy Grading Probe) klasyfikacji tusz wieprzowych w Słowenii.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,

(2)

Ze względu na postęp techniczny Słowenia zwróciła się z wnioskiem do Komisji o zezwolenie na aktualizację wzoru, przedstawiając wyniki próbnego rozbioru w drugiej części protokołu przewidzianego w art. 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2967/85 z dnia 24 października 1985 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wieprzowych (3).

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2005/879/WE zastępuje się tekstem załącznika do niniejszej decyzji.

(1) Dz.U. L 301 z 20.11.1984, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3513/93 (Dz.U. L 320 z 22.12.1993, s. 5). 2) Dz.U. L 324 z 10.12.2005, s. 87. ( (3) Dz.U. L 285 z 25.10.1985, s. 39. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1197/2006 (Dz.U. L 217 z 8.8.2006, s. 6).

Artykuł 2 W drodze odstępstwa od art. 1 akapit drugi decyzji 2005/879/WE metoda klasyfikacji ZP-DM5 określona w załączniku do tej decyzji jest stosowana do dnia powiadomienia o niniejszej decyzji.

29.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 56/29

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Słowenii.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lutego 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

L 56/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.2.2008

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK METODY KLASYFIKACJI TUSZ WIEPRZOWYCH W SŁOWENII Część 1 ZWEI-PUNKT – DM5 (ZP) 1. Klasyfikację tusz wieprzowych przeprowadza się przy użyciu metody określanej jako »Zwei-Punkt – DM5 (ZP)«. 2. Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się według następującego wzoru: Ŷ = 60,81879 – 0,72992 × FDM + 0,12157 × MDM gdzie: Ŷ FDM = szacunkowa zawartość (w procentach) chudego mięsa w tuszy, = minimalna grubość widocznej słoniny (włącznie ze skórą) w milimetrach, zmierzona na linii środkowej przepołowionej tuszy, pokrywającej mięsień lędźwiowy (Musculus glutaeus medius),

MDM = widoczna grubość mięśnia lędźwiowego w milimetrach na linii środkowej przepołowionej tuszy, zmierzona jako najkrótsza odległość między przednim (czaszkowym) końcem mięśnia lędźwiowego i górną (grzbietową) krawędzią kanału kręgowego. Niniejszy wzór dotyczy tusz o masie pomiędzy 50 a 120 gramów. Część 2 HENNESSY GRADING PROBE (HGP 4) 1. Klasyfikację tusz wieprzowych przeprowadza się za pomocą przyrządu określanego jako »Hennessy Grading Probe (HGP 4)«. 2. Przyrząd jest wyposażony w sondę o średnicy 5,95 milimetrów (6,3 milimetrów ma ostrze na czubku sondy) zawierającą fotodiodę (Siemens LED typu LYU 260-EO) i fotodetektor typu 58 MR oraz posiadającą odcinek pomiarowy pomiędzy 0 i 120 milimetrów. Wyniki pomiarów zamienia się na szacunkową zawartość chudego mięsa za pomocą samego HGP 4 lub przy użyciu podłączonego do niego komputera. 3. Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się według następującego wzoru: Ŷ = 68,52500 – 0,91029 × FHGP4 + 0,08512 × MHGP4 gdzie: Ŷ = szacunkowa zawartość (w procentach) chudego mięsa w tuszy,

FHGP4 = grubość słoniny (włącznie ze skórą) w milimetrach zmierzona 7 centymetrów od linii środkowej tuszy pomiędzy trzecim i czwartym żebrem od końca, MHGP4 = grubość mięśnia w milimetrach, zmierzona w tym samym czasie i w tym samym miejscu co FHGP4. Niniejszy wzór dotyczy tusz o masie pomiędzy 50 a 120 gramów.”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 56 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L56 - 66 z 200829.2.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (  Dz.U. L 368 z 23.12.2006)

 • Dz. U. L56 - 65 z 200829.2.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 101/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (  Dz.U. L 31 z 5.2.2008)

 • Dz. U. L56 - 64 z 200829.2.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/1/2008 z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dz. U. L56 - 63 z 200829.2.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUSEC/1/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. dotycząca mianowania szefa misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga)

 • Dz. U. L56 - 36 z 200829.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 lutego 2008 r. dotycząca przyjęcia planu prac na 2008 r. w celu wdrożenia drugiego programu działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego (2008–2013), oraz kryteriów wyboru, kwalifikacji i innych kryteriów wkładów finansowych do działań w ramach tego programu (1)

 • Dz. U. L56 - 34 z 200829.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 676)

 • Dz. U. L56 - 31 z 200829.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 lutego 2008 r. ustanawiająca strukturę organizacyjną Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Dz. U. L56 - 26 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 188/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L56 - 22 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 187/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L56 - 21 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 186/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L56 - 20 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 185/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L56 - 18 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 184/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L56 - 16 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 183/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L56 - 13 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 182/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1146/2007 przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych w roku budżetowym 2008 na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L56 - 8 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 181/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustanawiające pewne środki w celu wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 718/1999 w sprawie polityki w zakresie zdolności przewozowych floty wspólnotowej, w celu wspierania żeglugi śródlądowej (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L56 - 4 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 180/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. dotyczące wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds. chorób koni innych niż afrykański pomór koni, zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L56 - 3 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 179/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. umożliwiające przedłużenie okresu obowiązywania umów o prywatne przechowywanie w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L56 - 1 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 178/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.