Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 56 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 lutego 2008 r. ustanawiająca strukturę organizacyjną Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Data ogłoszenia:2008-02-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 56 POZ 31

Strona 1 z 2
29.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 56/31

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 lutego 2008 r. ustanawiająca strukturę organizacyjną Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (2008/168/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (1), w szczególności jego art. 91, a także mając na uwadze, co następuje: Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich mająca na celu połączenie krajowych sieci, organizacji i administracji działających w zakresie rozwoju obszarów wiejskich na szczeblu Wspólnoty została stworzona zgodnie z art. 67 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005. Niezbędne jest przyjęcie przepisów wykonawczych w celu ustanowienia struktury organizacyjnej sieci. W celu przygotowania i realizacji działań przewidzianych w art. 67 lit. a)–f) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 w ramach Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich należy ustanowić komitet koordynacyjny. W związku z powyższym należy określić strukturę organizacyjną, zadania i przepisy proceduralne komitetu koordynacyjnego. W celu wsparcia sieci krajowych oraz inicjatyw współpracy międzynarodowej, o których mowa w art. 67 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, w ramach komitetu koordynacyjnego należy ustanowić oddzielny podkomitet ds. osi Leader. Należy określić skład i zadania tego podkomitetu. W celu ustanowienia i prowadzenia sieci eksperckich służących ułatwieniu wymiany wiedzy fachowej oraz wsparcia realizacji i oceny polityki rozwoju obszarów wiejskich zgodnie z art. 67 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 należy ustanowić komitet ekspercki ds. oceny programów rozwoju obszarów wiejskich. Należy określić skład i zadania tego komitetu. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich,


Artykuł 1 Komitet koordynacyjny 1. Niniejszym ustanawia się komitet koordynacyjny Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (zwany dalej „komitetem koordynacyjnym”).

2.

Komitet koordynacyjny w szczególności:

(1)

a) wspomaga Komisję w przygotowaniu i realizacji działań przewidzianych w art. 67 lit. a)–f) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005;

(2)

b) zapewnia koordynację między Europejską Siecią na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, krajowymi sieciami obszarów wiejskich, o których mowa w art. 68 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 oraz organizacjami zajmującymi się rozwojem obszarów wiejskich na szczeblu Wspólnoty;

c) doradza Komisji w odniesieniu do rocznego programu pracy Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przyczynia się do wyboru i koordynacji tematów pracy Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

(3)

d) w odpowiednich przypadkach proponuje Komisji stworzenie tematycznych grup roboczych.

Działania sieci ds. oceny objęte art. 5 nie wchodzą w zakres zadań wymienionych w akapicie pierwszym.

(4)

Artykuł 2 Powołanie i działanie komitetu koordynacyjnego 1. Komitet koordynacyjny składa się z 69 członków, z których:

(5)

a) 27 reprezentuje właściwe organy krajowe (1 przedstawiciel z każdego państwa członkowskiego);

(1) Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2012/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, s. 8).

b) 27 reprezentuje krajowe sieci obszarów wiejskich (1 przedstawiciel z każdego państwa członkowskiego);

L 56/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.2.2008

c) 12 reprezentuje organizacje zajmujące się obszarów wiejskich na szczeblu Wspólnoty;

rozwojem

swojej działalności w formie sprawozdania końcowego podczas posiedzenia komitetu koordynacyjnego najpóźniej dwa lata po ich powołaniu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 56 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L56 - 66 z 200829.2.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (  Dz.U. L 368 z 23.12.2006)

 • Dz. U. L56 - 65 z 200829.2.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 101/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (  Dz.U. L 31 z 5.2.2008)

 • Dz. U. L56 - 64 z 200829.2.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/1/2008 z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dz. U. L56 - 63 z 200829.2.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUSEC/1/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. dotycząca mianowania szefa misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga)

 • Dz. U. L56 - 36 z 200829.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 lutego 2008 r. dotycząca przyjęcia planu prac na 2008 r. w celu wdrożenia drugiego programu działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego (2008–2013), oraz kryteriów wyboru, kwalifikacji i innych kryteriów wkładów finansowych do działań w ramach tego programu (1)

 • Dz. U. L56 - 34 z 200829.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 676)

 • Dz. U. L56 - 28 z 200829.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/879/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Słowenii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 554)

 • Dz. U. L56 - 26 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 188/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L56 - 22 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 187/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L56 - 21 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 186/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L56 - 20 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 185/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L56 - 18 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 184/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L56 - 16 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 183/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L56 - 13 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 182/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1146/2007 przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych w roku budżetowym 2008 na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L56 - 8 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 181/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustanawiające pewne środki w celu wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 718/1999 w sprawie polityki w zakresie zdolności przewozowych floty wspólnotowej, w celu wspierania żeglugi śródlądowej (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L56 - 4 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 180/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. dotyczące wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds. chorób koni innych niż afrykański pomór koni, zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L56 - 3 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 179/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. umożliwiające przedłużenie okresu obowiązywania umów o prywatne przechowywanie w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L56 - 1 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 178/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.