Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 56 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 676)

Data ogłoszenia:2008-02-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 56 POZ 34

L 56/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.2.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 lutego 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 676)

(Jedynie tekst w języku rumuńskim jest autentyczny)

(2008/169/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3220/84 z dnia 13 listopada 1984 r. ustanawiające wspólnotową skalę klasyfikacji tusz wieprzowych (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 3220/84 niniejszym zatwierdza się następujące metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Rumunii: a) przyrząd określany jako „Fat-O-Meat’er (FOM)” oraz związane z nim metody oceny, których szczegółowy opis podano w części 1 załącznika; b) przyrząd określany jako „OptiGrade-Pro (OGP)” oraz związane z nim metody oceny, których szczegółowy opis podano w części 2 załącznika. Artykuł 2 Nie zezwala się na modyfikacj przyrządów ani metod oceny. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Rumunii.

Artykuł 2 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 3220/84 stanowi, że klasyfikacja tusz wieprzowych ma być dokonywana poprzez szacowanie zawartości chudego mięsa zgodnie ze statystycznie sprawdzonymi metodami oceny opartymi na fizycznym pomiarze jednej lub więcej anatomicznych części tuszy wieprzowej. Zatwierdzenie metod klasyfikacji zależy od zgodności z maksymalną tolerancją błędu statystycznego przy dokonywaniu oceny. Tolerancja ta została określona w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2967/85 z dnia 24 października 1985 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wieprzowych (2). Rumunia skierowała do Komisji wniosek o zatwierdzenie dwóch metod klasyfikacji tusz wieprzowych i przedłożyła wyniki próbnych rozbiorów w drugiej części protokołu przewidzianego w art. 3 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2967/85. Analiza tego wniosku wykazała, że warunki dla zatwierdzenia tych metod klasyfikacji zostały spełnione. Żadna modyfikacja przyrządów lub metod klasyfikacji nie może zostać zatwierdzona inaczej niż na mocy nowej decyzji Komisji przyjętej w świetle zdobytych doświadczeń. Z tego powodu niniejsze zatwierdzenie może zostać wycofane.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lutego 2008 r.

(4)

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 301 z 20.11.1984, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3513/93 (Dz.U. L 320 z 22.12.1993, s. 5). (2) Dz.U. L 285 z 25.10.1985, s. 39. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1197/2006 (Dz.U. L 217 z 8.8.2006, s. 6).

29.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 56/35

ZAŁĄCZNIK Metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Rumunii CZĘŚĆ 1 FAT-O-MEAT’ER (FOM) 1. Klasyfikację tusz wieprzowych przeprowadza się za pomocą przyrządu określanego jako „Fat-O-Meat’er (FOM)”. 2. Przyrząd jest wyposażony w sondę o średnicy 6 mm zawierającą fotodiodę typu Siemens SFH 950/960 oraz posiadającą odcinek pomiarowy pomiędzy 3 i 103 mm. Wyniki pomiarów zamienia się na przybliżoną zawartość chudego mięsa za pomocą komputera. 3. Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się według następującego wzoru: Ŷ = 60,26989 – 0,81506 * X1 + 0,20097 * X2 gdzie: Ŷ X1 X2 = szacunkowa zawartość (w procentach) chudego mięsa w tuszy, = grubość słoniny (włącznie ze skórą) w milimetrach, mierzona 7 cm od linii środkowej tuszy, = grubość mięśnia w milimetrach, mierzona 7 cm od linii środkowej tuszy, pomiędzy 3 i 4 żebrem od końca.

Niniejszy wzór dotyczy tusz o masie pomiędzy 50 a 120 kg. CZĘŚĆ 2 OPTIGRADE-PRO (OGP) 1. Klasyfikację tusz wieprzowych przeprowadza się za pomocą przyrządu określanego jako „OptiGrade-Pro (OGP)”. 2. Przyrząd jest wyposażony w sondę optyczną o średnicy 6 mm, fotodiodę podczerwieni (Siemens) i fototranzystor (Siemens). Odcinek pomiarowy wynosi pomiędzy 0 i 110 mm. Wyniki pomiarów zamienia się na przybliżoną zawartość chudego mięsa za pomocą komputera. 3. Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się według następującego wzoru: Ŷ = 61,21920 – 0,77665 * X1 + 0,15239 * X2 gdzie: Ŷ X1 = szacunkowa zawartość (w procentach) chudego mięsa w tuszy, = grubość słoniny (włącznie ze skórą) w milimetrach, mierzona 7 cm od linii środkowej tuszy, pomiędzy 3 i 4 żebrem od końca, = grubość mięśnia w milimetrach, mierzona 7 cm od linii środkowej tuszy, pomiędzy 3 i 4 żebrem od końca.

X2

Niniejszy wzór dotyczy tusz o masie pomiędzy 50 a 120 kg.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 56 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L56 - 66 z 200829.2.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (  Dz.U. L 368 z 23.12.2006)

 • Dz. U. L56 - 65 z 200829.2.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 101/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (  Dz.U. L 31 z 5.2.2008)

 • Dz. U. L56 - 64 z 200829.2.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/1/2008 z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dz. U. L56 - 63 z 200829.2.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUSEC/1/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. dotycząca mianowania szefa misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga)

 • Dz. U. L56 - 36 z 200829.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 lutego 2008 r. dotycząca przyjęcia planu prac na 2008 r. w celu wdrożenia drugiego programu działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego (2008–2013), oraz kryteriów wyboru, kwalifikacji i innych kryteriów wkładów finansowych do działań w ramach tego programu (1)

 • Dz. U. L56 - 31 z 200829.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 lutego 2008 r. ustanawiająca strukturę organizacyjną Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Dz. U. L56 - 28 z 200829.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/879/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Słowenii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 554)

 • Dz. U. L56 - 26 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 188/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L56 - 22 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 187/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L56 - 21 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 186/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L56 - 20 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 185/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L56 - 18 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 184/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L56 - 16 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 183/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L56 - 13 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 182/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1146/2007 przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych w roku budżetowym 2008 na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L56 - 8 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 181/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustanawiające pewne środki w celu wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 718/1999 w sprawie polityki w zakresie zdolności przewozowych floty wspólnotowej, w celu wspierania żeglugi śródlądowej (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L56 - 4 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 180/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. dotyczące wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds. chorób koni innych niż afrykański pomór koni, zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L56 - 3 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 179/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. umożliwiające przedłużenie okresu obowiązywania umów o prywatne przechowywanie w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L56 - 1 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 178/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.