Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 56 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 180/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. dotyczące wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds. chorób koni innych niż afrykański pomór koni, zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

Data ogłoszenia:2008-02-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 56 POZ 4

Strona 1 z 3
L 56/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.2.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 180/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. dotyczące wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds. chorób koni innych niż afrykański pomór koni, zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich (1), w szczególności jej art. 19 pkt (iv),


(5)

Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 określa ogólne zadania, obowiązki i wymogi związane ze wspólnotowymi laboratoriami referencyjnymi ds. żywności, pasz i zdrowia zwierząt. Wspólnotowe laboratoria referencyjne ds. żywności, pasz i zdrowia zwierząt zostały wymienione w rozdziale II załącznika VII do tego rozporządzenia. Wyznaczone wspólnotowe laboratorium referencyjne ds. chorób koni innych niż afrykański pomór koni powinno zostać wymienione w tym wykazie.

W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 882/2004 powinno zostać odpowiednio zmienione.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (2), w szczególności jego art. 32 ust. 5,

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1

(1)

Dyrektywa 90/426/EWG określa warunki dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do przemieszczania między państwami członkowskimi oraz przywozu do Wspólnoty z krajów trzecich żywych zwierząt z rodziny koniowatych.

1. Agence Franćaise de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) wraz z jej laboratoriami badawczymi ds. patologii zwierząt i chorób odzwierzęcych oraz patologii i chorób koni, we Francji, zostaje niniejszym wyznaczone na wspólnotowe laboratorium referencyjne ds. chorób koni innych niż afrykański pomór koni na okres od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

(2)

Zgodnie z art. 19 pkt (iv) dyrektywy 90/426/EWG Komisja może wyznaczyć wspólnotowe laboratorium referencyjne dla jednej lub więcej chorób wymienionych w załączniku A do tej dyrektywy. Ponadto Komisja wskazuje funkcje, zadania i procedury w zakresie współpracy z laboratoriami odpowiedzialnymi za diagnozowanie chorób zakaźnych u koni w państwach członkowskich, wskazanymi przez Komisję.

2. Wskazane w ust. 1 funkcje, zadania i procedury wspólnotowego laboratorium referencyjnego dotyczące współpracy z laboratoriami odpowiedzialnymi za diagnozowanie chorób zakaźnych u koni w państwach członkowskich zostały wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

(3)

Po zakończeniu procedury wyboru zwycięskie laboratorium, Agence Franćaise de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) wraz z jego laboratoriami badawczymi ds. patologii zwierząt i chorób odzwierzęcych, Maisons-Alfort oraz patologii i chorób koni, Dozulé, Francja, zostaje niniejszym wyznaczone na wspólnotowe laboratorium referencyjne ds. chorób koni innych niż afrykański pomór koni na okres pięciu lat od dnia 1 lipca 2008 r.

W rozdziale II załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 dodaje się pkt 14 w brzmieniu: „14. Wspólnotowe laboratorium referencyjne ds. chorób koni innych niż afrykański pomór koni AFSSA – Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses/Laboratoire d’études et de recherche en pathologie équine F-94700 Maisons-Alfort Francja.”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 56 POZ 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L56 - 66 z 200829.2.2008

    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (  Dz.U. L 368 z 23.12.2006)

  • Dz. U. L56 - 65 z 200829.2.2008

    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 101/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (  Dz.U. L 31 z 5.2.2008)

  • Dz. U. L56 - 64 z 200829.2.2008

    Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/1/2008 z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej

  • Dz. U. L56 - 63 z 200829.2.2008

    Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUSEC/1/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. dotycząca mianowania szefa misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga)

  • Dz. U. L56 - 36 z 200829.2.2008

    Decyzja Komisji z dnia 27 lutego 2008 r. dotycząca przyjęcia planu prac na 2008 r. w celu wdrożenia drugiego programu działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego (2008–2013), oraz kryteriów wyboru, kwalifikacji i innych kryteriów wkładów finansowych do działań w ramach tego programu (1)

  • Dz. U. L56 - 34 z 200829.2.2008

    Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 676)

  • Dz. U. L56 - 31 z 200829.2.2008

    Decyzja Komisji z dnia 20 lutego 2008 r. ustanawiająca strukturę organizacyjną Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

  • Dz. U. L56 - 28 z 200829.2.2008

    Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/879/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Słowenii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 554)

  • Dz. U. L56 - 26 z 200829.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 188/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

  • Dz. U. L56 - 22 z 200829.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 187/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

  • Dz. U. L56 - 21 z 200829.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 186/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

  • Dz. U. L56 - 20 z 200829.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 185/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

  • Dz. U. L56 - 18 z 200829.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 184/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

  • Dz. U. L56 - 16 z 200829.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 183/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

  • Dz. U. L56 - 13 z 200829.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 182/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1146/2007 przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych w roku budżetowym 2008 na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

  • Dz. U. L56 - 8 z 200829.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 181/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustanawiające pewne środki w celu wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 718/1999 w sprawie polityki w zakresie zdolności przewozowych floty wspólnotowej, w celu wspierania żeglugi śródlądowej (Wersja skodyfikowana) (1)

  • Dz. U. L56 - 3 z 200829.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 179/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. umożliwiające przedłużenie okresu obowiązywania umów o prywatne przechowywanie w sektorze wieprzowiny

  • Dz. U. L56 - 1 z 200829.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 178/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.