Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 56 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 181/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustanawiające pewne środki w celu wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 718/1999 w sprawie polityki w zakresie zdolności przewozowych floty wspólnotowej, w celu wspierania żeglugi śródlądowej (Wersja skodyfikowana) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 56 POZ 8

Strona 1 z 3
L 56/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.2.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 181/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustanawiające pewne środki w celu wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 718/1999 w sprawie polityki w zakresie zdolności przewozowych floty wspólnotowej, w celu wspierania żeglugi śródlądowej

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Wersja skodyfikowana) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 718/1999 z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie polityki w zakresie zdolności przewozowych floty wspólnotowej w celu wspierania żeglugi śródlądowej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Wysłuchano opinii państw członkowskich oraz organizacji reprezentujących przewoźników żeglugi śródlądowej na poziomie Wspólnoty w zakresie środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Przedmiot Niniejsze rozporządzenie ustanawia wysokość specjalnych składek, określoną w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 718/1999, oraz współczynniki zasady „stare na nowe” oraz praktyczne środki służące realizacji polityki dotyczącej zdolności przewozowej floty wspólnotowej. Artykuł 2 Specjalne składki 1. Specjalne składki dla poszczególnych rodzajów i kategorii statków ustala się w wysokości między 70 % a 115 % poniżej podanych wartości: a) statki do przewożenia ładunków suchych: (i) barki motorowe: 120 EUR za 1 tonę; (ii) pchające lichtugi: 60 EUR za 1 tonę; (iii) barki holowane: 43 EUR za 1 tonę;

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 805/1999 z dnia 16 kwietnia 1999 r. ustanawiające pewne środki w celu wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 718/1999 w sprawie polityki w zakresie zdolności przewozowych floty wspólnotowej, w celu wspierania żeglugi śródlądowej (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinno zostać skodyfikowane. Na mocy art. 7 rozporządzenia (WE) nr 718/1999 Komisja ustanawia praktyczne środki wykonania polityki dotyczącej zdolności przewozowej floty wspólnotowej, określonej w tym rozporządzeniu. Zaleca się utrzymanie stawek specjalnych składek oraz równoważnych tonaży ustanowionych w rozporządzeniach Rady (EWG) nr 1101/89 (4) i Komisji (EWG) nr 1102/89 (5) ze względu na ich wykazaną skuteczność. W celu zapewnienia skuteczności wzajemnej pomocy finansowej między funduszami ds. koordynacji i wspierania flot wspólnotowych zaleca się Komisji, aby na początku każdego roku, w porozumieniu z właściwymi organami funduszy, księgowała zasoby dostępne z funduszu rezerwowego i w przypadku nowych działań strukturalnych wyrównywała stan kont.

(2)

(3)

(4)

b) tankowce: (i) barki motorowe: 216 EUR za 1 tonę; (ii) pchające lichtugi: 108 EUR za 1 tonę; (iii) barki holowane: 39 EUR za 1 tonę; c) barki pchacze: 180 EUR/kW z podwyżką liniową do 240 EUR/kW, gdy moc napędowa równa się lub jest większa od 1 000 kW.

(1) Dz.U. L 90 z 2.4.1999, s. 1. (2) Dz.U. L 102 z 17.4.1999, s. 64. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 411/2003 (Dz.U. L 62 z 6.3.2003, s. 18). (3) Zob. załącznik I. (4) Dz.U. L 116 z 28.4.1989, s. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 742/98 (Dz.U. L 103 z 3.4.1998, s. 3). (5) Dz.U. L 116 z 28.4.1989, s. 30. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 812/1999 (Dz.U. L 103 z 20.4.1999, s. 5).

29.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 56/9

2. Dla statków o całkowitej nośności mniejszej niż 450 ton maksymalne specjalne składki ustanowione w ust. 1 zmniejszone zostają o 30 %.

Artykuł 4 Współczynniki dla zasady „stare na nowe” Wprowadzanie statków do eksploatacji podlega przepisowi art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 718/1999:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 56 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L56 - 66 z 200829.2.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (  Dz.U. L 368 z 23.12.2006)

 • Dz. U. L56 - 65 z 200829.2.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 101/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (  Dz.U. L 31 z 5.2.2008)

 • Dz. U. L56 - 64 z 200829.2.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/1/2008 z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dz. U. L56 - 63 z 200829.2.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUSEC/1/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. dotycząca mianowania szefa misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga)

 • Dz. U. L56 - 36 z 200829.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 lutego 2008 r. dotycząca przyjęcia planu prac na 2008 r. w celu wdrożenia drugiego programu działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego (2008–2013), oraz kryteriów wyboru, kwalifikacji i innych kryteriów wkładów finansowych do działań w ramach tego programu (1)

 • Dz. U. L56 - 34 z 200829.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 676)

 • Dz. U. L56 - 31 z 200829.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 lutego 2008 r. ustanawiająca strukturę organizacyjną Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Dz. U. L56 - 28 z 200829.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/879/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Słowenii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 554)

 • Dz. U. L56 - 26 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 188/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L56 - 22 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 187/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L56 - 21 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 186/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L56 - 20 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 185/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L56 - 18 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 184/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L56 - 16 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 183/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L56 - 13 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 182/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1146/2007 przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych w roku budżetowym 2008 na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L56 - 4 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 180/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. dotyczące wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds. chorób koni innych niż afrykański pomór koni, zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L56 - 3 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 179/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. umożliwiające przedłużenie okresu obowiązywania umów o prywatne przechowywanie w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L56 - 1 z 200829.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 178/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.