Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 57 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2005 r. dotycząca pomocy państwa przewidzianej przez Włochy (autonomiczna prowincja Trento) w sektorze transportu (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5315) (1)

Data ogłoszenia:2008-03-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 57 POZ 18

Strona 1 z 3
L 57/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.3.2008

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 grudnia 2005 r. dotycząca pomocy państwa przewidzianej przez Włochy (autonomiczna prowincja Trento) w sektorze transportu (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5315)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/174/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), zwróciwszy się do zainteresowanych stron o przedstawienie uwag zgodnie z wymienionymi wyżej przepisami (1), a także mając na uwadze, co następuje:


1. POSTĘPOWANIE (1)

wykorzystywania w obrocie towarowym alternatywnych sposobów transportu zamiast transportu samochodowego. Jednak w sprawie jednego ze środków objętych programem wszczęto postępowanie wyjaśniające, a mianowicie w sprawie pomocy inwestycyjnej przeznaczonej na zakup wagonów kolejowych oraz nowego lub wyremontowanego taboru, zarejestrowanej pod numerem C 52/02.

(4)

Pismem z dnia 27 listopada 2001 r., zarejestrowanym w Sekretariacie Generalnym w dniu 3 grudnia 2001 r., władze Włoch powiadomiły Komisję o szczególnych przepisach przyjętych w odniesieniu do sektora transportu zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu WE na mocy uchwały nr 6 podjętej przez autonomiczną prowincję Trento w dniu 13 grudnia 1999 r. (zwanej dalej uchwałą Rady Prowincji nr 6/99). Powiadomienie zostało zarejestrowane w Sekretariacie Generalnym Komisji Europejskiej pod numerem N 833/01. Ponieważ powiadomienie było niekompletne, Komisja, w piśmie D(02) 1665 z dnia 1 lutego 2002 r., zażądała dodatkowych informacji. Odpowiedź przesłano pismem z dnia 5 kwietnia 2002 r. W dniu 11 marca 2002 r. odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami Komisji i autonomicznej prowincji Trento. W dniu 12 kwietnia 2002 r. Komisja przekazała władzom włoskim pismo z prośbą o dalsze informacje. Odpowiedź na zawartą tam prośbę otrzymano w piśmie z dnia 17 maja 2002 r., zarejestrowanym w dniu 28 maja 2002 r. pod nr SG A/5459. W dniu 30 maja 2002 r. odbyło się drugie spotkanie pomiędzy przedstawicielami Komisji i autonomicznej prowincji Trento. W dniu 24 lipca 2002 r. Komisja przyjęła pozytywną decyzję (2) w odniesieniu do większości środków objętych uchwałą Rady Prowincji nr 6/99 „Szczególne przepisy dla sektora transportu” (3), mających stanowić zachętę do

Decyzja Komisji w sprawie wszczęcia postępowania z dniem 24 lipca 2002 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (4). Komisja zwróciła się do zainteresowanych stron o przedstawienie uwag. Włochy przedstawiły Komisji swoje uwagi w piśmie z dnia 4 września 2002 r. Komisja nie otrzymała żadnych uwag od zainteresowanych stron. Nowy program pomocy, który miał na celu promocję transportu kombinowanego na terenie autonomicznej prowincji Trento, został podany do publicznej wiadomości przez władze Włoch w dniu 7 lutego 2003 r. pod tytułem „Program pomocy na rzecz wspierania transportu kombinowanego”. Przedmiotowy program pomocy został zarejestrowany pod numerem N 64/03 i zatwierdzony decyzją Komisji z dnia 1 października 2003 r. (5). Dalsze wyjaśnienia zostały przesłane przez autonomiczną prowincję Trento w dniu 8 kwietnia 2005 r. oraz przez Stałe Przedstawicielstwo Włoch przy Unii Europejskiej pismem zarejestrowanym w dniu 13 czerwca 2005 r.

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚRODKA POMOCY

(5)

(6)

(2)

(7)

2.1. Rodzaj pomocy

(8)

(3)

(1) Dz.U. C 242 z 8.10.2002 r., str. 8. (2) Patrz przypis 1. (3) Pomoc państwa nr N 833/01 – Włochy (autonomiczna prowincja Trento) – uchwała Rady Prowincji nr 6/99 „Szczególne przepisy dla sektora transportu”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 57 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L57 - 38 z 20081.3.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1281/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie zarządzania licencjami połowowymi oraz minimum informacji, jakie mają być w nich zawarte (  Dz.U. L 203 z 4.8.2005)

 • Dz. U. L57 - 37 z 20081.3.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/179/WPZiB z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2005/440/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Demokratycznej Republice Konga

 • Dz. U. L57 - 31 z 20081.3.2008

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Kamerunu w sprawie statusu sił działających pod przywództwem Unii Europejskiej w tranzycie przez terytorium Republiki Kamerunu

 • Dz. U. L57 - 30 z 20081.3.2008

  Decyzja Rady 2008/178/WPZiB z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Kamerunu w sprawie statusu sił działających pod przywództwem Unii Europejskiej w tranzycie przez terytorium Republiki Kamerunu

 • Dz. U. L57 - 28 z 20081.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję 96/550/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Finlandii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 692)

 • Dz. U. L57 - 25 z 20081.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję 97/107/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Belgii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 678)

 • Dz. U. L57 - 21 z 20081.3.2008

  Decyzja nr 1/2008 Komitetu Statystycznego Wspólnoty/Szwajcarii z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego

 • Dz. U. L57 - 14 z 20081.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie testów systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

 • Dz. U. L57 - 12 z 20081.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 193/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarach ICES VIIIc, IX i X oraz w wodach WE CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L57 - 11 z 20081.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 192/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. wprowadzające sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 989/2007 rejestrującego w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Barèges-Gavarnie (ChNP) – Hořické trubičky (ChOG))

 • Dz. U. L57 - 8 z 20081.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 191/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 marca 2008 r.

 • Dz. U. L57 - 6 z 20081.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 190/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L57 - 1 z 20081.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 189/2008 z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie testów systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.