Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 57 POZ 21

Tytuł:

Decyzja nr 1/2008 Komitetu Statystycznego Wspólnoty/Szwajcarii z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego

Data ogłoszenia:2008-03-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 57 POZ 21

Strona 1 z 2
1.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 57/21

DECYZJA NR 1/2008 KOMITETU STATYSTYCZNEGO WSPÓLNOTY/SZWAJCARII z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego (2008/175/WE)

KOMITET STATYSTYCZNY WSPÓLNOTY/SZWAJCARII,

uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w dziedzinie statystyki (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Regulamin wewnętrzny Komitetu Statystycznego Wspólnoty/Szwajcarii o treści załączonej do niniejszej decyzji zostaje niniejszym przyjęty. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 14 lutego 2008 r. W imieniu Wspólnego Komitetu


Hervé CARRÉ Adelheid BÜRGI-SCHMELZ

Szef Delegacji WE

Szef Delegacji Szwajcarii

(1) Dz.U. L 90 z 28.3.2006, s. 2.

L 57/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.3.2008

ZAŁĄCZNIK REGULAMIN WEWNĘTRZNY KOMITETU STATYSTYCZNEGO WSPÓLNOTY/SZWAJCARII Artykuł 1 Przewodniczący 1. Przewodniczący Komitetu Statystycznego Wspólnoty/Szwajcarii (zwanego dalej „Wspólnym Komitetem”) jest kolejno wybierany na okres jednego roku kalendarzowego przez przedstawicieli Komisji Wspólnot Europejskich (zwanej dalej „Komisją Europejską”) w imieniu Wspólnoty Europejskiej i przez przedstawiciela Konfederacji Szwajcarskiej. W roku wejścia w życie Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w dziedzinie statystyki (zwanej dalej „Umową”) Komitetowi przewodniczy Wspólnota Europejska.

2. Przewodniczący przedstawicielstwa strony, która przewodniczy Komitetowi, lub, w stosownych przypadkach, jej lub jego zastępca jest przewodniczącym Wspólnego Komitetu.

Artykuł 2 Przedstawicielstwa 1. Umawiające się strony mianują przewodniczących swoich przedstawicielstw.

2. Wspólny Komitet może zdecydować o zezwoleniu na udział w posiedzeniach innych osób w charakterze obserwatora.

3. Umawiające się Strony informują się wzajemnie, nie później niż 15 dni roboczych przed dniem posiedzenia, o składzie swoich delegacji.

Artykuł 3 Sekretariat 1. Przedstawiciel Komisji Europejskiej i przedstawiciel Konfederacji Szwajcarskiej zapewniają wspólnie funkcjonowanie sekretariatu Wspólnego Komitetu. Sekretarze są desygnowani przez przewodniczących przedstawicielstw i kontynuują wykonywanie swoich obowiązków do momentu mianowania nowego sekretarza. Każda ze stron przesyła nazwisko i adres swojego sekretarza drugiej stronie.

2. Sekretarze są odpowiedzialni za komunikację między przedstawicielstwami, w tym przekazywanie dokumentów, i nadzorują wykonywanie obowiązków przez sekretariat.

3.

Kierownictwo nad sekretariatem sprawuje strona, która przewodniczy Wspólnemu Komitetowi.

Artykuł 4 Posiedzenia 1. Wspólny Komitet zbiera się, jeżeli i kiedy jest to konieczne. Przewodniczący przedstawicielstwa każdej z umawiających się stron może zażądać zwołania posiedzenia.

2. Wspólny Komitet i Komitet ds. Programu Statystycznego (KPS) organizują wykonywanie swoich obowiązków dla celów umowy na wspólnych posiedzeniach zawsze, gdy jest to konieczne.

3. Przewodniczący wysyła do przewodniczącego przedstawicielstwa drugiej strony powiadomienie o posiedzeniu razem z projektem porządku obrad i innymi dokumentami na posiedzenie nie później niż 15 dni roboczych przed dniem posiedzenia.

4. Przewodniczący przedstawicielstwa drugiej strony może zaproponować skrócenie terminu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego artykułu i w art. 2 ust. 3, ze względu na pilność określonej sprawy.

1.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 57/23

Artykuł 5 Porządek obrad 1. Przewodniczący układa tymczasowy porządek obrad w porozumieniu z przewodniczącym przedstawicielstwa drugiej strony. Każda sprawa zgłoszona przez każde z przedstawicielstw jest umieszczana w tymczasowym porządku obrad, jeżeli została ona zgłoszona 30 dni roboczych przed dniem planowanego posiedzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 57 POZ 21 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L57 - 38 z 20081.3.2008

    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1281/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie zarządzania licencjami połowowymi oraz minimum informacji, jakie mają być w nich zawarte (  Dz.U. L 203 z 4.8.2005)

  • Dz. U. L57 - 37 z 20081.3.2008

    Wspólne stanowisko Rady 2008/179/WPZiB z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2005/440/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Demokratycznej Republice Konga

  • Dz. U. L57 - 31 z 20081.3.2008

    Umowa między Unią Europejską a Republiką Kamerunu w sprawie statusu sił działających pod przywództwem Unii Europejskiej w tranzycie przez terytorium Republiki Kamerunu

  • Dz. U. L57 - 30 z 20081.3.2008

    Decyzja Rady 2008/178/WPZiB z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Kamerunu w sprawie statusu sił działających pod przywództwem Unii Europejskiej w tranzycie przez terytorium Republiki Kamerunu

  • Dz. U. L57 - 28 z 20081.3.2008

    Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję 96/550/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Finlandii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 692)

  • Dz. U. L57 - 25 z 20081.3.2008

    Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję 97/107/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Belgii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 678)

  • Dz. U. L57 - 18 z 20081.3.2008

    Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2005 r. dotycząca pomocy państwa przewidzianej przez Włochy (autonomiczna prowincja Trento) w sektorze transportu (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5315) (1)

  • Dz. U. L57 - 14 z 20081.3.2008

    Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie testów systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

  • Dz. U. L57 - 12 z 20081.3.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 193/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarach ICES VIIIc, IX i X oraz w wodach WE CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Francji

  • Dz. U. L57 - 11 z 20081.3.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 192/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. wprowadzające sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 989/2007 rejestrującego w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Barèges-Gavarnie (ChNP) – Hořické trubičky (ChOG))

  • Dz. U. L57 - 8 z 20081.3.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 191/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 marca 2008 r.

  • Dz. U. L57 - 6 z 20081.3.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 190/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L57 - 1 z 20081.3.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 189/2008 z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie testów systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.