Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 57 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję 97/107/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Belgii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 678)

Data ogłoszenia:2008-03-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 57 POZ 25

Strona 1 z 2
1.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 57/25

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję 97/107/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Belgii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 678)

(Jedynie teksty w językach francuskim i niderlandzkim są autentyczne)

(2008/176/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3220/84 z dnia 13 listopada 1984 r. ustanawiające wspólnotową skalę klasyfikacji tusz wieprzowych (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 W decyzji 97/107/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1 akapit pierwszy dodaje się następujące tiret: „— przyrząd określany jako »VCS 2000« oraz związane z nim metody oceny, których szczegóły podano w części 3 załącznika; — przyrząd określany jako »Hennessy Grading Probe (HGP4)« oraz związane z nim metody oceny, których szczegóły podano w części 4 załącznika; — przyrząd określany jako »Optiscan-TP« oraz związane z nim metody oceny, których szczegóły podano w części 5 załącznika;” 2) w załączniku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii.

Decyzja Komisji 97/107/WE (2) zatwierdza dwie metody (Capteur Gras/Maigre – Sydel (CGM) i Giralda Choirometer PG 200) klasyfikacji tusz wieprzowych w Belgii. Belgia skierowała do Komisji wniosek o zatwierdzenie trzech nowych metod klasyfikacji tusz wieprzowych oraz przedstawiła wyniki próbnego rozbioru w drugiej części protokołu przewidzianego w art. 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2967/85 z dnia 24 października 1985 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wieprzowych (3). Analiza tego wniosku wykazała, że warunki dla zatwierdzenia tych metod klasyfikacji zostały spełnione.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lutego 2008 r.

(4) (5)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 97/107/WE. W imieniu Komisji Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 301 z 20.11.1984, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3513/93 (Dz.U. L 320 z 22.12.1993, s. 5). (2) Dz.U. L 39 z 8.2.1997, s. 17. Decyzja zmieniona decyzją 97/734/WE (Dz.U. L 294 z 28.10.1997, s. 6). (3) Dz.U. L 285 z 25.10.1985, s. 39. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1197/2006 (Dz.U. L 217 z 8.8.2006, s. 6).

L 57/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.3.2008

ZAŁĄCZNIK W załączniku do decyzji 97/107/WE dodaje się części 3, 4 i 5 w następującym brzmieniu: „CZĘŚĆ 3 VCS 2000 1. Klasyfikację tusz wieprzowych przeprowadza się za pomocą przyrządu określanego jako »VCS 2000«. 2. Przyrząd VCS 2000 jest systemem przetwarzania obrazu do automatycznego określania wartości handlowej półtuszy wieprzowych. System ten jest podłączony do sieci w ramach systemu produkcyjnego uboju, w którym półtusze są automatycznie filmowane za pomocą systemu kamer. Dane graficzne są następnie przetwarzane komputerowo za pomocą specjalnego oprogramowania do przetwarzania obrazów. 3. Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się na podstawie 38 punktów pomiarowych przy pomocy następującego wzoru: Ŷ = 54,078892 + 0,037085 * X5 + 0,256113 * X15 + 0,021655 * X16 + 33,97699 * X59 - 0,149103 * X88 0,106705 * X90 - 0,0768985 * X91 - 0,079832 * X95 - 0,079042 * X96 - 0,084983 * X97 + 0,039831 * X107 - 0,681172 * X108 + 0,234541 * X109 - 0,059871 * X113 - 4,149651 * X120 - 36,8824 * X147 - 19,9219 * X149 - 7,512613 * X156 - 0,086669 * X168 - 0,545069 * X171 - 0,386719 * X173 - 0,025001 * X175 1,410422 * X186 - 0,32873 * X192 - 0,260074 * X193 - 0,08137 * X196 + 141,2392 * X198 -141,236 * X199 12,7862 * X222 - 27,3973 * X227 – 289,576 * X228 + 425,3549 * X233 + 14,62961 * X234 - 0,97067 * X242 2,084821 * X243 - 3,11945 * X259 + 14,72706 * X270 - 0,949448 * X273

gdzie: Ŷ = szacunkowa zawartość chudego mięsa w tuszy,

X5, X15 … X273 są zmiennymi mierzonymi przez VCS 2000. 4. Opis punktów pomiarowych i metody statystycznej znajduje się w części II belgijskiego protokołu przekazanego Komisji zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2967/85. Niniejszy wzór dotyczy tusz o masie pomiędzy 60 a 130 gramów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 57 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L57 - 38 z 20081.3.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1281/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie zarządzania licencjami połowowymi oraz minimum informacji, jakie mają być w nich zawarte (  Dz.U. L 203 z 4.8.2005)

 • Dz. U. L57 - 37 z 20081.3.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/179/WPZiB z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2005/440/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Demokratycznej Republice Konga

 • Dz. U. L57 - 31 z 20081.3.2008

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Kamerunu w sprawie statusu sił działających pod przywództwem Unii Europejskiej w tranzycie przez terytorium Republiki Kamerunu

 • Dz. U. L57 - 30 z 20081.3.2008

  Decyzja Rady 2008/178/WPZiB z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Kamerunu w sprawie statusu sił działających pod przywództwem Unii Europejskiej w tranzycie przez terytorium Republiki Kamerunu

 • Dz. U. L57 - 28 z 20081.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję 96/550/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Finlandii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 692)

 • Dz. U. L57 - 21 z 20081.3.2008

  Decyzja nr 1/2008 Komitetu Statystycznego Wspólnoty/Szwajcarii z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego

 • Dz. U. L57 - 18 z 20081.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2005 r. dotycząca pomocy państwa przewidzianej przez Włochy (autonomiczna prowincja Trento) w sektorze transportu (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5315) (1)

 • Dz. U. L57 - 14 z 20081.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie testów systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

 • Dz. U. L57 - 12 z 20081.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 193/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarach ICES VIIIc, IX i X oraz w wodach WE CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L57 - 11 z 20081.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 192/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. wprowadzające sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 989/2007 rejestrującego w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Barèges-Gavarnie (ChNP) – Hořické trubičky (ChOG))

 • Dz. U. L57 - 8 z 20081.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 191/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 marca 2008 r.

 • Dz. U. L57 - 6 z 20081.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 190/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L57 - 1 z 20081.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 189/2008 z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie testów systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.