Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 57 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję 96/550/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Finlandii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 692)

Data ogłoszenia:2008-03-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 57 POZ 28

L 57/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.3.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję 96/550/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Finlandii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 692)

(Jedynie teksty w językach fińskim i szwedzkim są autentyczne)

(2008/177/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4) (5)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 96/550/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3220/84 z dnia 13 listopada 1984 r. ustanawiające wspólnotową skalę klasyfikacji tusz wieprzowych (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2,

Artykuł 1 W decyzji 96/550/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1 akapit pierwszy dodaje się tiret w brzmieniu: „— przyrząd określany jako »AutoFom« oraz związane z nim metody oceny, których szczegóły podano w części 3 załącznika;” 2) w załączniku wprowadza się z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Finlandii. zmiany zgodnie

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 96/550/WE (2) zatwierdza dwie metody (Hennessy grading probe (HGP4), Intrascope/Optical probe) klasyfikacji tusz wieprzowych w Finlandii.

(2)

Rząd Finlandii zwrócił się do Komisji o zatwierdzenie nowego wzoru oraz o zatwierdzenie jednej nowej metody klasyfikacji tusz wieprzowych, przedstawiając wyniki próbnego rozbioru w drugiej części protokołu przewidzianego w art. 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2967/85 z dnia 24 października 1985 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wieprzowych (3). Analiza tego wniosku wykazała, że warunki dla zatwierdzenia tych metod klasyfikacji zostały spełnione.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lutego 2008 r. W imieniu Komisji

(3)

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 301 z 20.11.1984, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3513/93 (Dz.U. L 320 z 22.12.1993, s. 5). (2) Dz.U. L 236 z 18.9.1996, s. 47. Decyzja zmieniona decyzją 2005/611/WE (Dz.U. L 210 z 12.8.2005, s. 44). (3) Dz.U. L 285 z 25.10.1985, s. 39. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1197/2006 (Dz.U. L 217 z 8.8.2006, s. 6).

1.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 57/29

ZAŁĄCZNIK W załączniku do decyzji 96/550/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) część 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3. Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się według następującego wzoru: Ŷ = 66,485 - 0,511 • X1 - 0,418 • X2 + 0,099 • X3 gdzie: Ŷ = szacunkowa zawartość (w procentach) chudego mięsa w tuszy, grubość słoniny (włącznie ze skórą) w milimetrach, zmierzona 8 cm od linii środkowej tuszy za ostatnim żebrem od końca, grubość słoniny (włącznie ze skórą) w milimetrach, zmierzona 6 cm od linii środkowej tuszy pomiędzy trzecim i czwartym żebrem od końca, grubość mięśnia w milimetrach, zmierzona w tym samym czasie i w tym samym miejscu co X2.

X1 = X2 = X3 =

Niniejszy wzór dotyczy tusz o masie pomiędzy 51 a 120 kg.”; 2) dodaje się część 3 w brzmieniu: „CZĘŚĆ 3 AUTOFOM 1. Klasyfikację tusz wieprzowych przeprowadza się za pomocą przyrządu określanego jako »Autofom« (Fully automatic ultrasonic carcass grading). 2. Przyrząd ten jest wyposażony w 16 przetworników ultradźwiękowych o częstotliwości 2 MHz (SFK Technology, K2KG), a odcinek pomiarowy między przetwornikami wynosi 25 mm. Dane ultradźwiękowe obejmują pomiary grubości słoniny i grubości mięśnia. Wyniki pomiarów zamienia się na przybliżony wynik wartości procentowej chudego mięsa uzyskany za pomocą komputera. 3. Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się na podstawie 68 punktów pomiarowych przy pomocy następującego wzoru: Ŷ = 76,800 - 0,01167786 * x1 - 0,01317971 * x2 - 0,009175088 * x3 - 0,005996768 * x4 - 0,01173212 * x5 - 0,04896113 * x6 - 0,008025034 * x7 - 0,01613402 * x8 - 0,006821679 * x9 - 0,009693944 * x10 - 0,01666247 * x11 - 0,008599287 * x12 - 0,01388630 * x13 - 0,02382277 * x14 - 0,009909672 * x15 - 0,01052488 * x16 - 0,01585248 * x17 - 0,006577800 * x19 - 0,01006999 * x20 - 0,02106533 * x43 0,01944423 * x44 - 0,02164443 * x46 - 0,02921022 * x48 - 0,02278822 * x49 - 0,02547334 * x50 0,02160008 * x51 - 0,01571447 * x52 - 0,01747270 * x53 - 0,02080481 * x54 - 0,02177262 * x55 0,02252957 * x56 - 0,02000042 * x57 - 0,01807100 * x58 - 0,02179333 * x59 - 0,02585314 * x60 0,03213609 * x61 - 0,03414441 * x62 - 0,03224378 * x63 - 0,02679668 * x64 - 0,02288250 * x65 0,01564255 * x66 - 0,01840482 * x67 - 0,02092576 * x68 - 0,02055510 * x69 - 0,02120507 * x70 0,01979112 * x71 - 0,01872976 * x72 - 0,02209687 * x73 - 0,02208294 * x74 - 0,02225723 * x75 0,02202462 * x76 - 0,02235730 * x77 - 0,02216374 * x78 - 0,03553871 * x79 - 0,03541295 * x80 0,03623326 * x81 - 0,03634462 * x82 - 0,03638485 * x83 - 0,03605378 * x84 - 0,02140917 * x85 0,02137969 * x86 - 0,02150696 * x87 - 0,02101590 * x88 - 0,02077531 * x89 - 0,02098994 * x90 0,02476005 * x91 - 0,02936467 * x92 - 0,02118610 * x93

gdzie: Ŷ = szacunkowa zawartość chudego mięsa w tuszy,

x1, x2 … x93 są zmiennymi mierzonymi przez Autofom. 4. Opis punktów pomiarowych i metody statystycznej znajduje się w części II fińskiego protokołu przekazanego Komisji zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2967/85. Niniejszy wzór dotyczy tusz o masie pomiędzy 51 a 120 kg.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 57 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L57 - 38 z 20081.3.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1281/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie zarządzania licencjami połowowymi oraz minimum informacji, jakie mają być w nich zawarte (  Dz.U. L 203 z 4.8.2005)

 • Dz. U. L57 - 37 z 20081.3.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/179/WPZiB z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2005/440/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Demokratycznej Republice Konga

 • Dz. U. L57 - 31 z 20081.3.2008

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Kamerunu w sprawie statusu sił działających pod przywództwem Unii Europejskiej w tranzycie przez terytorium Republiki Kamerunu

 • Dz. U. L57 - 30 z 20081.3.2008

  Decyzja Rady 2008/178/WPZiB z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Kamerunu w sprawie statusu sił działających pod przywództwem Unii Europejskiej w tranzycie przez terytorium Republiki Kamerunu

 • Dz. U. L57 - 25 z 20081.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję 97/107/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Belgii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 678)

 • Dz. U. L57 - 21 z 20081.3.2008

  Decyzja nr 1/2008 Komitetu Statystycznego Wspólnoty/Szwajcarii z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego

 • Dz. U. L57 - 18 z 20081.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2005 r. dotycząca pomocy państwa przewidzianej przez Włochy (autonomiczna prowincja Trento) w sektorze transportu (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5315) (1)

 • Dz. U. L57 - 14 z 20081.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie testów systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

 • Dz. U. L57 - 12 z 20081.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 193/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarach ICES VIIIc, IX i X oraz w wodach WE CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L57 - 11 z 20081.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 192/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. wprowadzające sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 989/2007 rejestrującego w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Barèges-Gavarnie (ChNP) – Hořické trubičky (ChOG))

 • Dz. U. L57 - 8 z 20081.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 191/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 marca 2008 r.

 • Dz. U. L57 - 6 z 20081.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 190/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L57 - 1 z 20081.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 189/2008 z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie testów systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.