Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 57 POZ 31

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Republiką Kamerunu w sprawie statusu sił działających pod przywództwem Unii Europejskiej w tranzycie przez terytorium Republiki Kamerunu

Data ogłoszenia:2008-03-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 57 POZ 31

Strona 1 z 6
1.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 57/31

TŁUMACZENIE

UMOWA między Unią Europejską a Republiką Kamerunu w sprawie statusu sił działających pod przywództwem Unii Europejskiej w tranzycie przez terytorium Republiki Kamerunu

UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej „UE”, z jednej strony, oraz REPUBLIKA KAMERUNU, zwana dalej „państwem tranzytu”, z drugiej strony, razem zwane dalej „Stronami”, UWZGLĘDNIAJĄC: — rezolucję 1778 (2007) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 25 września 2007 r., — wspólne działanie Rady 2007/677/WPZiB z dnia 15 października 2007 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (EUFOR Tchad/RCA), — fakt, że niniejsza Umowa nie wpływa na prawa ani obowiązki Stron wynikające z umów międzynarodowych i innych instrumentów międzynarodowych ustanawiających międzynarodowe sądy i trybunały, w tym ze Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:


Artykuł 1 Zakres stosowania i definicje 1. Celem niniejszej Umowy jest określenie warunków tranzytu przez terytorium Republiki Kamerunu personelu i materiałów EUFOR-u w drodze do Czadu i Republiki Środkowoafrykańskiej. 2. Postanowienia niniejszej Umowy stosuje się do sił działających pod przywództwem Unii Europejskiej oraz do ich personelu. 3. Postanowienia niniejszej Umowy stosuje się wyłącznie na terytorium państwa tranzytu. 4. Do celów niniejszej Umowy:

d) „sztab wojskowy UE” oznacza sztab wojskowy oraz jego oddziały, niezależnie od ich umiejscowienia, podlegające dowódcom wojskowym UE sprawującym dowództwo lub kontrolę wojskową nad operacją; e) „kontyngenty narodowe” oznaczają jednostki i oddziały należące do państw członkowskich Unii Europejskiej oraz do innych państw biorących udział w operacji; f) „personel EUFOR-u” oznacza członków personelu cywilnego i wojskowego przydzielonego EUFOR-owi, jak również personel rozlokowany w celu przygotowania operacji oraz personel pełniący misję z ramienia państwa wysyłającego lub instytucji UE w ramach operacji, który, o ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, znajduje się na terytorium państwa tranzytu, z wyjątkiem personelu lokalnego oraz personelu zatrudnionego przez międzynarodowych dostawców sprzętu i usług; g) „personel lokalny” oznacza członków personelu będących obywatelami państwa tranzytu lub mających w nim stałe miejsce pobytu; h) „obiekty” oznaczaja wszelkie pomieszczenia, kwatery oraz tereny niezbędne EUFOR-owi i jego personelowi; i) „państwo wysyłające” oznacza państwo włączające swój kontyngent narodowy do EUFOR-u.

a) „siły działające pod przywództwem Unii Europejskiej (EUFOR)” oznaczają sztab wojskowy UE oraz kontyngenty narodowe biorące udział w operacji, ich wyposażenie oraz środki transportu; b) „operacja” oznacza przygotowanie, ustanowienie, wykonanie i wsparcie misji wojskowej w ramach mandatu wynikającego z rezolucji 1778 (2007) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 25 września 2007 r.; c) „dowódca sił UE” oznacza dowódcę obszaru działań;

L 57/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.3.2008

Artykuł 2 Przepisy ogólne 1. EUFOR i jego personel przestrzegają praw i przepisów państwa tranzytu i powstrzymują się od wszelkich działań i działalności niezgodnych z celami przewidzianymi w niniejszej Umowie.

torium państwa tranzytu. Te zasoby i środki transportu są oznaczone symbolami EUFOR-u w celu ich szybkiej identyfikacji. Państwo tranzytu ułatwia EUFOR-owi formalności administracyjne i celne. EUFOR nie podlega jednak obowiązkowi przedłożenia innych dokumentów celnych ani też kontrolom.

2. EUFOR regularnie informuje rząd państwa tranzytu o liczbie swojego personelu przebywającego na terytorium państwa tranzytu i o tożsamości tych osób.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 57 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L57 - 38 z 20081.3.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1281/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie zarządzania licencjami połowowymi oraz minimum informacji, jakie mają być w nich zawarte (  Dz.U. L 203 z 4.8.2005)

 • Dz. U. L57 - 37 z 20081.3.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/179/WPZiB z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2005/440/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Demokratycznej Republice Konga

 • Dz. U. L57 - 30 z 20081.3.2008

  Decyzja Rady 2008/178/WPZiB z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Kamerunu w sprawie statusu sił działających pod przywództwem Unii Europejskiej w tranzycie przez terytorium Republiki Kamerunu

 • Dz. U. L57 - 28 z 20081.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję 96/550/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Finlandii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 692)

 • Dz. U. L57 - 25 z 20081.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję 97/107/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Belgii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 678)

 • Dz. U. L57 - 21 z 20081.3.2008

  Decyzja nr 1/2008 Komitetu Statystycznego Wspólnoty/Szwajcarii z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego

 • Dz. U. L57 - 18 z 20081.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2005 r. dotycząca pomocy państwa przewidzianej przez Włochy (autonomiczna prowincja Trento) w sektorze transportu (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5315) (1)

 • Dz. U. L57 - 14 z 20081.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie testów systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

 • Dz. U. L57 - 12 z 20081.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 193/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarach ICES VIIIc, IX i X oraz w wodach WE CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L57 - 11 z 20081.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 192/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. wprowadzające sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 989/2007 rejestrującego w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Barèges-Gavarnie (ChNP) – Hořické trubičky (ChOG))

 • Dz. U. L57 - 8 z 20081.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 191/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 marca 2008 r.

 • Dz. U. L57 - 6 z 20081.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 190/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L57 - 1 z 20081.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 189/2008 z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie testów systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.