Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 58 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 149/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady poprzez ustanowienie załączników II, III i IV ustalających najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości dla produktów wymienionych w załączniku I do wymienionego rozporządzenia (1)

Data ogłoszenia:2008-03-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 58 POZ 1

Strona 1 z 159
1.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 58/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 149/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady poprzez ustanowienie załączników II, III i IV ustalających najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości dla produktów wymienionych w załączniku I do wymienionego rozporządzenia


(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1, art. 21 ust. 1 i art. 22 art. 1,

zwierzęcego i na ich powierzchni (3) oraz dyrektywy Rady 90/642/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym w owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (4), z uwzględnieniem kryteriów wymienionych w art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Niezbędne jest ustanowienie załączników II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005, ponieważ ich ustanowienie jest warunkiem stosowania rozdziałów II, III i V wymienionego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 załącznik III do wymienionego rozporządzenia ma określić tymczasowe NDP dla substancji czynnych, dla których decyzja w sprawie umieszczenia w załączniku I do dyrektywy Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (5) nie została jeszcze podjęta. Przy określaniu tych NDP należy uwzględnić NDP nadal figurujące w załączniku II do dyrektywy Rady 76/895/EWG (6) i dotychczas niezharmonizowane krajowe NDP. Wymienione NDP muszą spełniać określone wymogi.

(2)

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 powinien, dla produktów objętych załącznikiem I do wymienionego rozporządzenia, włączyć najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) przewidziane na mocy dyrektywy Rady 86/362/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni (2), dyrektywy Rady 86/363/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w środkach spożywczych pochodzenia

(4)

Artykuł 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 również przewiduje, że załącznik III może zawierać inne kategorie NDP. Obejmują one NDP dla nowych produktów rolniczych włączonych do załącznika I do rozporządzenia, dla których nie ustalono NDP w dyrektywach Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG.

(1) Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 178/2006 (Dz.U. L 29 z 2.2.2006, s. 3). (2) Dz.U. L 221 z 7.8.1986, s. 37. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/73/WE (Dz.U. L 329 z 14.12.2007, s. 40).

(3) Dz.U. L 221 z 7.8.1986, s. 43. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/57/WE (Dz.U. L 243 z 18.9.2007, s. 61). (4) Dz.U. L 350 z 14.12.1990, s. 71. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2007/73/WE. (5) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/76/WE (Dz.U. L 337 z 21.12.2007, s. 100). (6) Dz.U. L 340 z 9.12.1976, s. 26. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2007/57/WE.

L 58/2

(5)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(8)

1.3.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 58 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.