Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 59 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 195/2008 z dnia 3 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

Data ogłoszenia:2008-03-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 59 POZ 1

Strona 1 z 3
4.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 59/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 195/2008 z dnia 3 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60 i art. 301,


Wskazane jest również dostosowanie rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 do ostatnich zmian praktyki dotyczącej sankcji, które to zmiany odnoszą się wyznaczania właściwych organów, odpowiedzialności za naruszenia i jurysdykcji. Do celów niniejszego rozporządzenia uznaje się, że terytorium Wspólnoty obejmuje terytoria państw członkowskich, do których zastosowanie ma Traktat, na warunkach określonych w tym Traktacie.

uwzględniając wspólne stanowisko 2008/186/WPZiB z dnia 3 marca 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku (1),

(4)

uwzględniając wniosek Komisji,

Aby zapewnić skuteczność środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, rozporządzenie to powinno wejść w życie bezzwłocznie,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(1)

Zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) 1483 (2003) art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczącego niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem (2) przewiduje szczególne uregulowania dotyczące płatności za ropę naftową, produkty ropopochodne i gaz ziemny wywiezione z Iraku, natomiast art. 10 tego rozporządzenia przewiduje szczególne uregulowania dotyczące zwolnienia niektórych aktywów Iraku z postępowań sądowych. Szczególne uregulowania dotyczące płatności obowiązują nadal, natomiast szczególne uregulowania dotyczące zwolnień obowiązywały do 31 grudnia 2007 r.

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1210/2003 wprowadza się następujące zmiany:

1) Artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

(2)

Rezolucja RB ONZ 1790 (2007) oraz wspólne stanowisko 2008/186/WPZiB przewidują, że wspomniane szczególne uregulowania powinny obowiązywać do 31 grudnia 2008 r. Należy zatem zmienić rozporządzenie (WE) nr 1210/2003.

„Artykuł 2 Wszystkie wpływy ze sprzedaży ropy naftowej, produktów ropopochodnych oraz gazu ziemnego wywiezionych z Iraku wymienionych w załączniku I od dnia 22 maja 2003 r. zasilają Fundusz na rzecz Rozwoju Iraku, zgodnie z warunkami przedstawionymi w rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1483 (2003), w szczególności w jej pkt 20 i 21.”.

(1) Patrz s. 31 niniejszego Dziennika Urzędowego. (2) Dz.U. L 169 z 8.7.2003, s. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1).

L 59/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.3.2008

2) Dodaje się art. 4a w brzmieniu: „Artykuł 4a Zakaz, o którym mowa w art. 4 ust. 3 i ust. 4, nie skutkuje odpowiedzialnością prawną zainteresowanych osób fizycznych lub prawnych lub podmiotów, jeżeli nie wiedziały one i nie miały uzasadnionego powodu, by przypuszczać, że ich działania mogą naruszać ten zakaz.”. 3) Artykuł 6 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 6 1. W drodze odstępstwa od art. 4 właściwe organy wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku V mogą zezwolić na uwolnienie zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych, jeżeli spełnione zostaną wszystkie następujące warunki:

2. Wszelkie informacje o obejściu przepisów niniejszego rozporządzenia obecnie lub w przeszłości należy zgłaszać właściwym organom wskazanym na stronach internetowych wymienionych w załączniku V oraz, bezpośrednio lub za pośrednictwem tych właściwych organów, Komisji.”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 59 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L59 - 32 z 20084.3.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/187/WPZiB z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie środków ograniczających wobec nielegalnego rządu Anjouan w Związku Komorów

 • Dz. U. L59 - 31 z 20084.3.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/186/WPZiB z dnia 3 marca 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

 • Dz. U. L59 - 19 z 20084.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 669) (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L59 - 18 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L59 - 17 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Włoch

 • Dz. U. L59 - 15 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję Rady z dnia 16 grudnia 1980 r. ustanawiającą Komitet Konsultacyjny ds. Programu Syntezy Jądrowej

 • Dz. U. L59 - 14 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael

 • Dz. U. L59 - 12 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu

 • Dz. U. L59 - 10 z 20084.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2008 z dnia 3 marca 2008 r. zmieniające po raz 92. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L59 - 8 z 20084.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 197/2008 z dnia 3 marca 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych Queijo Serra da Estrela (ChNP)

 • Dz. U. L59 - 6 z 20084.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 196/2008 z dnia 3 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.