Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 59 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu

Data ogłoszenia:2008-03-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 59 POZ 12

L 59/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.3.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 25 lutego 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu (2008/180/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 170 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,


uwzględniając wniosek Komisji,

i działaniach prowadzonych przez każdą ze stron w dziedzinach objętych umową, na zasadzie niedyskryminacji, skutecznej ochrony własności intelektualnej i sprawiedliwego podziału praw własności intelektualnej. Uczestnictwo w pośrednich działaniach osób prawnych mających siedzibę w Arabskiej Republice Egiptu podlega warunkom odnoszącym się do osób prawnych w krajach trzecich, ustanowionym na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zgodnie z art. 167 Traktatu, rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2) lub innego właściwego prawodawstwa Wspólnoty.

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Sposób zawarcia umowy musi zapewniać autentyczność tekstu w językach wszystkich państw członkowskich. Cel ten zostanie zrealizowany w drodze wymiany listów.

(1)

Komisja wynegocjowała w imieniu Wspólnoty Umowę o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu (zwaną dalej „umową”).

(5)

Umowa powinna zostać zatwierdzona,

(2)

Z zastrzeżeniem jej ewentualnego zawarcia w późniejszym terminie, umowę parafowaną dnia 4 marca 2004 r. podpisano w dniu 21 czerwca 2005 r., z klauzulą stanowiącą o jej tymczasowym stosowaniu od dnia podpisania.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Umowę o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu (3).

(2) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9). (3) Dz.U. L 182 z 13.7.2005, s. 12.

(3)

Umowę oparto na zasadach wzajemnej korzyści, wzajemnych możliwości zaangażowania się w programy

(1) Opinia z dnia 29 listopada 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

4.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 59/13

Artykuł 2 Przewodniczący Rady, działając w imieniu Wspólnoty, dokonuje notyfikacji, o której mowa w art. 7 umowy, oraz jest upoważniony do zatwierdzenia tekstu umowy we wszystkich językach państw członkowskich w drodze wymiany listów z Arabską Republiką Egiptu, zgodnie ze stanem po przystąpieniach, które nastąpiły w 2004 i 2007 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lutego 2008 r. W imieniu Rady

A. VIZJAK

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 59 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L59 - 32 z 20084.3.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/187/WPZiB z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie środków ograniczających wobec nielegalnego rządu Anjouan w Związku Komorów

 • Dz. U. L59 - 31 z 20084.3.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/186/WPZiB z dnia 3 marca 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

 • Dz. U. L59 - 19 z 20084.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 669) (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L59 - 18 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L59 - 17 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Włoch

 • Dz. U. L59 - 15 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję Rady z dnia 16 grudnia 1980 r. ustanawiającą Komitet Konsultacyjny ds. Programu Syntezy Jądrowej

 • Dz. U. L59 - 14 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael

 • Dz. U. L59 - 10 z 20084.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2008 z dnia 3 marca 2008 r. zmieniające po raz 92. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L59 - 8 z 20084.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 197/2008 z dnia 3 marca 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych Queijo Serra da Estrela (ChNP)

 • Dz. U. L59 - 6 z 20084.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 196/2008 z dnia 3 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L59 - 1 z 20084.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 195/2008 z dnia 3 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.